Forsker på grønne tak i Norges landskapslaboratorium NMBU

En økende grad av urbanisering har ført til mer gjentetting av grønne flater i byer. Dette, sammen med at klimaendringene fører med seg hyppigere forekomster av ekstremnedbør som skaper et problem med overvannshåndteringen i byer. En mulig løsning på overvannsproblematikken er å erstatte eksisterende svarte tak med grønne løsninger.

Lokal overvannshåndtering innebærer at man skal håndtere overvann som følge av regnvann, sludd eller snøsmelting der nedbøren treffer bakken. Takene i Landskapslaboratoriet ble etablert for å teste effekten av grønne tak ved et typisk østlandsklima.

Forskningsstrukturen består av tre identiske tak à 50m2 hvor to av dem er tak med et grønt dekke av Sedum samt et magasinerende sjikt i finknust LECA. Det tredje taket er et typisk svart tak og brukes som referanse for de grønne takene. Takene er plassert på seks søyler og er konstruert slik at de kan simulere nedbør for et tak på 200 m². NVE har stått for instrumenteringen og siden 12. juli 2018 har det blitt logget data.

Forskningsinfrastrukturen er støttet av BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) og er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE), Bergknapp AS, Protan AS, Leca Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) og Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK). Masterstudentene Astri Sommer Øyre og Julie Trommald stod for prosjektering og gjennomføring av etableringen.

Etter at takene var etablert har det vært avlagt ytterligere to masteroppgaver:

- Jogeir Ueland: Effekten av Bia, en forskningsinfrastruktur med grønne tak, innledende studier

- Eivind Andreas Foslien Fordal: Avrenning fra to grønne tak ved forskningsinfrastrukturen "Bia" i Ås kommune

 Her kan du følge med på målinger fra takene

 Mer informasjon om takene og resultatene av målingene kommer.

 

Published 3. April 2019 - 21:30 - Updated 24. januar 2020 - 10:47