Kirsten Lunde er nytt æresmedlem i Gravplassforeningen

Lunde hadde foreningens to formål i fokus i sin tale og fikk salen til å applaudere for flere positive ting og endringer som har skjedd de siste årene. Blant annet at bispedømmerådene er ute og fylkesmannen kommer inn.

Hun nevnte også Forskningsrådet sin relativt nye ordning Offentlig sektor PhD, og muligheten den gir gravplass- og krematoriesektoren i Norge for finansiering til forskningsprosjekter. - Her er det flere spennende muligheter hvis forvaltninger og krematorier samarbeider om søknader og kostnadsdelingen med forskningsrådet. Fagforbundet og KA er to andre aktører dette burde være interessant for, mener hun.

Hun avsluttet med å si at foreningen og styret i dag har et faglig interessant utgangspunkt for sitt videre arbeid med å fremme formålstjenlige rammebetingelser for norske gravplasser og krematorier.
Lunde takket på det hjerteligste for den ære som ble gitt henne, i det hun trer inn i de pensjonertes rekker. - En koselig bekreftelse på at jeg er utgått på dato. Og det siste føles rett og slett vidunderlig godt, avsluttet hun.

Maren Adrea Rønning
Her følger et utdrag fra Kirsten G.
Lundes takketale:

- Det har skjedd mye de siste årene og det vil skje mye framover. Lovmessig og organisatorisk for gravplassene og forvalter av gravplassene i Norge. Og jeg oppfordrer denne foreningen til å ta en mer aktiv del i forarbeidet til endringene som vil komme, fordi det angår og vil være viktig for rammebetingelsene for våre gravplasser og krematorier - som er ett av foreningens formål.

I den forbindelse vil jeg oppfordre styret og sekretariatet til å tre mer ut på scenen og ut i det offentlige rom. Kanskje skal man også tørre å rekruttere utenfor «menigheten». Vi er svært gode på fagdager og kurs for oss selv - men vi bør bli flere, og nå ut til langt flere - når foreningens andre formål er å fremme gravplasskultur i dagens samfunn.

Jeg har vært så heldig å veilede mange flotte masterstudenter de siste 15 årene på NMBU, universitetet på Ås. Gjennom dette, og eget virke, er det blitt tydeliggjort for meg at det er noen områder innen vårt fagfelt som trenger fokus og mer oppmerksomhet.

For det første: kunnskap og forståelse for at forvaltningsloven også gjelder for gravplassforvalter.

For det andre: bedre forståelse for den rollen de ulike aktørene er gitt gjennom gravferdsloven i forhold til det norske plansystemet.

Og det tredje er viktigheten av arkiv og dokumentasjon i forvaltningene.

En fjerde ting som har blitt svært tydelig for meg er at gravplassens funksjon og betydning i samfunnet og ikke minst gravplassens betydning som kulturminne, grønt kulturminne og kulturminnebærer, er underkommunisert i samfunnet og i mange gravplassforvaltninger rundt i kommune-Norge.

Så jeg tillater meg å komme med en oppfordring til styret og sekretariatet til å sette noen av disse temaene på dagsorden.

Kirsten G. Lunde mottar det synlige bevis på æresmedlemsskapet av Per Øyvind Skrede.

Les den opprinnelige artikkelen i Gravplassen.

Published 19. February 2021 - 14:30 - Updated 19. February 2021 - 15:16