Utskiftningsloven er 200 år

Prosjekter:

  • Forelesningsserie på til sammen 200 minutter om jordskifte fordelt utover høsten 2021. Digitalt arrangement. Program kommer før sommeren.

 

Lovtekst:

Lov angående Jords og Skovs Udskiftning af Fællesskap, 17. august 1821 (på gotisk). Oversatt utgave av Tveiten (1958)

 

Fra nyhetene:

24. februar 2021: Statsforvalteren i Rogaland - om utskiftningsloven fra 1821.

24. februar 2021: Utskiftningsloven av 1821 - finnes det kart fra Vestfold? Østlands-Posten.

 

Litteratur som belyser 1821-loven:

Bjerkås, O. (1998). Anderledes nu, da alt er nyt. Inn- og utmarksutskiftningene i Oppdal ca. 1800-1915. Høyskoleforlaget. (Lenket til Nasjonalbiblioteket)

Borgedal, P. (1959). Jordeiendommenes historie i Norge. I: Grendahl, T. (red.). Jordskifteverket gjennom 100 år. 1859-1958. s. 9-166, se spesielt s. 134 flg. (Lenket til Nasjonalbiblioteket)

Hestnes, E. (1999). Utskiftningen av de Oppdalske almenninger og skogfelleskaper 1857-1863. Utgitt av Oppdal bygdealmenning. (Belyser blant annet overgangen mellom 1821- og 1857-loven med et praktisk blikk).

Jukvam, O. (1917). Træk av utskiftningsvæsents historie. Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen, 5. bind, 3. og 4. hefte, s. 41-161, se spesielt s. 70-75. (Lenket til Nasjonalbiblioteket)

Langnes, M. (2009). Frå utskiftningsvesen til jordskifterett - jordskifterettane si historie frå 1800-talet og fram til i dag. I: Ravna, Ø. (red.). Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Akademisk, s. 93-137, se spesielt s. 98-102.

Langnes, M. (2011). Eit tidleg reformtiltak i landbruket. Utskiftningslova av 1821. I: Årbok for Romsdalsmuseet 2011, s. 127-145.

Langnes, M. (2018). Utskiftningsrett og gardsskipnad. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Novus forlag, se spesielt s. 150-156.

Lauvås, L. (1993). Utskiftninger på Jæren i perioden 1821-1858. Hovedoppgave i eiendomsutforming, Institutt for planfag og rettslære, Norges landbrukshøgskole.

Sevatdal, H. (2017). Kapittel 5. Utskiftning/jordskifte. I: Sevatdal, H., Sky, P.K. (red.) og Berge, E. (red.). Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet og fram til notida. Universitetsforlaget, s. 165-199, se spesielt s. 178-181.

Sky, P.K. (2009), Tolkning av gamle jordskiftekart. I: Ravna, Ø. (red.). Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Akademisk, s. 608-633, se spesielt s. 611-613.

Tveiten, S. (1958). Utskiftningsloven av 17. august 1821. Upublisert notat, Institutt for planfag og rettslære, Norges landbrukshøgskole, se notatet nederst på sida.

 

Noen karttegnere som laget utskiftningskart (noen ganger brukes også delekart eller situasjonskart som betegnelse):

Konduktør Hans Lemmich Juell (1773-1845). Selv om han søkte avskjed fra Norges militære oppmåling i 1817 tegnet han en rekke utskiftningskart også etter 1821. Han virket hovedsakelig i Hedmark, men også andre steder på Østlandet. Mer informasjon finnes på Arkivverket.

Seminarist B. Wulvig. Han virket i Sør-Trøndelag og tegnet kart før utskiftningsloven av 1857, men fortsatte etter loven trådte i kraft som amtsbeskikket utskiftningsformann en kort periode (1859-1862). Han har blant annet tegnet utskiftningskart over Meistad i Skaun i 1856.

Christian Johansen Gjefsen (1827-1884). Han virket i Oppland og tegnet kart før utskiftningsloven av 1857. Han fortsatte som amtsbeskikket utskiftningsformann (1859-1866). Han har blant annet tegnet utskiftningskart over Bødalskjølen i Gausdal i 1853.

Premierlieutenant Johan Ludvig Weltzin (1790-1881) virket i Rogaland og har blant annet tegnet kart over utskiftningen på Madla i 1834. Kartet er ikke så "kunstmessig" utformet som mange andre kart på den tida, men mer i tråd med standarden som kom med Utskiftningsvesenet.

Autorisert landmåler og Dannebrogsmann Aad Knudsen Gjelle (1768-1840) virket på Vestlandet og har blant annet laget et utskiftningskart over Førde prestegård og gården Schei i 1825. Han ble regnet som en av de fremste landmålere på den tiden.

Niels Frederick Wisløff var conducteur i Romsdals og Nordmøre fogderier og har blant annet laget utskiftningskart over flere gårder i Fræna i 1833.

Kaptein og amtsingeniør i Søndre Trondheims amt Jens Henrik Knoff (1770-1846) har laget flere utskiftningskart fra blant annet Oppdal.

Gårdbruker Hans Skjeggestad tegnet utskiftningskart i Oppland blant annet Nordre Langlien i Fron fra 1855.

Kaptein Paul Marcus Schnabel (1790-1879) tegnet blant annet utskiftningskart i Sør-Trøndelag.

Published 26. januar 2021 - 10:58 - Updated 1. April 2021 - 7:54