- Han har ei ekte planteinteresse som blir synleg i alt han gjer

Plantearven-prisen blir delt ut av Norsk genressurssenter ved NIBIO til personar, institusjonar eller organisasjonar som har gjort ein særleg innsats for bevaring og bruk av genetisk plantemangfald.

Pedersen sitt arbeid for å sikre større plantevariasjon og tilgang på norske vekstar til bruk i grøntanlegg vart spesielt vektlagt ved tildelinga.

- Hans engasjement for å utvide bruken av planter frå norsk flora, har bidratt til å bevare genetisk viktig plantemateriale, seier leiar for Norsk genressurssenter, Nina Sæther.

Det var på seminaret "Plantevalg i grøntanlegg" denne uka at tildelinga fann stad. Seminaret vart arrangert av Norges landskapslaboratorium ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, NIBIO og FAGUS.

Levande og langvarig engasjert
Alt tidleg på 1990-talet var Per Anker Pedersen i gang med å samle og velje ut norske planter for utprøving i grøntanlegg. Arbeidet vart seinare organisert i prosjekta Planter for norsk klima og Utvalg av norske trær til grøntanlegg og revegetering. Begge vart leia av Pedersen.

Nina Sæther fortel om eit levande engasjement for norsk natur som kjem til uttrykk i utvalsarbeidet til Pedersen:
- Han har ei ekte planteinteresse som blir synleg i alt han gjer. Ein ting er det han gjorde i arbeidstida, men han brukte og feriar til å oppsøke plantesamlingar rundt i landet.

- Mitt inntrykk er at han opplever norsk natur med ein innvevd fagleg refleks for kva som kan vere interessante planter å ta i bruk i norske grøntanlegg.

Glad vinnar korrigerte
Under eit fagleg arrangement på Vitenparken i Ås, kunne seniorrådgjevar Bell Batta Torheim i Landbruks- og matdepartementet – som deltok virtuelt via ein skjerm på veggen – sprekke nyheita om Plantearvenprisen 2020.

Ein glad vinnar tok podiet:
- Eg må begynne med å korrigere, sa han i god akademikarånd, til latter frå salen.

- Utan gode kollegaer og eit velfungerande fagleg samarbeid hadde eg ikkje stått her i dag. Det samspelet er avgjerande for inspirasjon og framdrift – for å skape resultat, rett og slett.

Pedersen takka for prisen og merksemda som ei slik tildeling gir arbeidet han no er i ferd med å avslutte for eigen del. Han går av med pensjon i løpet av året.
- Mitt håp er at den kunnskapen som er akkumulert gjennom innsamling, utprøving og erfaring over tid, vil vere eit grunnlag å byggje ny kunnskap på vidare. Det synest eg er fint å tenke på.

Published 24. september 2020 - 12:35 - Updated 24. september 2020 - 12:54