Beste studentoppgave

NMBU deler årlig ut en pris for den beste oppgaven som blir skrevet av studenter ved universitetet. For kalenderåret 2018 var seks masteroppgaver nominert til prisen, alle av svært god kvalitet. Universitetsstyret har tildelt prisen til Pia Olsen Haukali. Prisvinneren får 25 000 kroner for sin innsats.

 Oppgaven har fått solide og gode tilbakemeldinger på eget fakultet. Av vurderingskomiteen har oppgaven i tillegg blitt vurdert til å være svært viktig for arbeid med utforming av gater og byrom.  I sin vurdering skriver komiteen at oppgaven er allmenn og er relevant for alt arbeid med å utforme attraktive gater og byrom som arenaer for sosialt liv der trygghet utgjør en primær forutsetning. For Oslos arbeid med «Bilfritt byliv» er oppgaven spesielt relevant.

 - Jeg har sett på hvordan et feministisk perspektiv kan bidra til å skape mer inkluderende, trygge og levende byrom i Oslo. Det er viktig fordi det bidrar til bevisstgjøring i planlegging, sier landskapsarkitekturstudent Pia Olsen Haukali.

Verktøy for trygghet

Oslo kommune la i 2015 vekt i kommunedelplanen at tre målsettinger skal være førende for all planlegging i hovedstaden: Det er «Grønn, Smart og Trygg».  I sin masteroppgave har Haukali tatt tak i problemstillingen trygg.  Hun har stilt det gode spørsmålet. Hva trygghet innebærer som premiss for byromsplanlegging?  Ved å gjøre dette enkle grepet fant hun raskt ut at begrepet trygghet i liten grad er godt definert. I oppgaven har Haukali forsøkt å finne gode svar på hva som gjør at kvinner kan føle seg trygge i byen.

Lagde 16 prinsipper

Haukali utvikler derfor 16 designprinsipper for hvordan byrom kan utformes for å oppfattes som trygge for kvinner. Hun kommer med helt konkrete forslag til hvordan utforming kan bidra til å skape mer likestilte byrom. Og hun har tatt tak i at det primært er kvinner som føler seg utrygge i det offentlige rom. Blant annet mener hun at planleggingen må tilrettelegge for bruk, trygghet, synliggjøring og bevisstgjøring.  Det må ivaretas trygghetsskapende prinsipper som tilbaketrekning, mange gangveier, sikt og oversikt, belysning. I tillegg må det være fremkommelighet, sittemuligheter, mangfold av aktiviteter, estetisk kvalitet, prydvegetasjon, fleksibelt parkutstyr og aktivitetstilbud av mer kulturell art. Det er også vesentlig å tilrettelegge for omsorg for barn for å øke kvinners bruk.

 - Jeg endte med å forslå 16 designprinsipper for likestilte byrom slik at det kan tilrettelegges for trygghet, trivsel og synliggjøring.

Landskapsarkitekturstudent Pia Olsen Haukali fikk prisen for beste oppgave ved NMBU. I oppgaven tar hun opp hvordan kvinner kan bli tryggere i byen dersom byrom utformes på rett måte.

Foto
Håkon Sparre

Kvinner mer utrygge enn menn

Kvinner opplever større grad av utrygghet ved å være i det offentlige rom, og unngår steder som oppfattes som utrygge. Utrygghet er et likestillingsproblem fordi det fungerer som en begrensning på kvinners frihet. Ved å tilrettelegge særlig for kvinner kan utforming bidra til å skape mer likestilte byrom, sier Haukali i sin oppgave.

Komiteen begrunner sin innstilling med følgende:

Denne oppgaven imponerer juryen på svært mange måter. Oppgaven har en tydelig og klar problemstilling, teoridelen er svært god og det samme er analysene. På en spennende måte diskuterer kandidaten seg frem til planpremisser og designprinsipper for hvordan byrom kan utformes for å oppfattes som trygge og bidra til å skape mer likestilte byrom. I tillegg til et høyt faglig innhold presenteres oppgaven gjennom et godt språk som flyter lett og med en fantastisk layout. Oppgaven viser en moden og reflektert kandidat med høy faglig kompetanse, som i tillegg er kreativ og strukturert i sin måte å fremstille fagstoffet sitt. Komiteen er imponert.

 

Published 19. august 2019 - 9:14 - Updated 20. juli 2021 - 14:33