Kurs under planlegging: Tingsrett for landmålere 2023/2024

Hovedarbeidsområdet for landmåleren er fast eiendom og rettigheter knyttet til denne. Dette er et felt hvor sterke private og offentlige interesse krysser hverandre. Høy kompetanse i denne yrkesgruppen er derfor nødvendig for å sikre god kvalitet på opplysningene i matrikkelen, gi god service til grunneiere og andre med behov for tjenester på fagområdet, og det vil ikke minst gi kommunene bedre mulighet til å organisere arbeidet med oppmålingsforretninger ut fra lokale forhold og prioriteringer.

Meld din interesse innen

31. desember 2023

Oppstartsdato

Ikke bestemt

Studiepoeng

30

Pris

Ikke bestemt

Tid og sted

Ikke bestemt

Hvem er kurset for?

Kurset retter seg primært mot landmålere som arbeider innenfor matrikkellovens virkefelt, men kan også ha interesse for andre ansatte innenfor offentlig forvaltning. Minimumskravet er landmålerutdanning fra ingeniørhøgskole eller utdanning som kan sidestilles med det. Solid praksis kan etter vurdering kompensere for manglende utdanning. Deltakerne må være kjent med de eiendomsmessige og juridiske utfordringene innen emneområdet. 

Læringsmål

Etter at kurset er avsluttet skal deltakerne kunne:

 • håndtere de mest ordinære og oftest forekommende sakene i sitt hovedarbeidsområde
 • bedømme når det er nødvendig å innhente spesialkompetanse
 • redegjøre for de mest aktuelle offentligrettslige og privatrettslige lover og regler som gjelder for fast eiendom. 

Innhold

Av kursets emner kan nevnes: 

1. samling:

 • Landmålerens behov for jusskunnskap
 • Statsforfatningsrett
 • Forvaltningsrett
 • Juridisk metode 

2. samling

 • Eiendomsrett
 • Grenser for fast eiendom
 • Registrering av eiendom
 • Avtalerettens plassering i rettssystemet
 • Begrensede rettigheter i fast eiendom
 • Tomtefeste 

3. samling

 • Panterett
 • Servitutter
 • Hevd 

4. samling

 • Naborett
 • Den offentlige kontroll med fast eiendom
 • Overføring av fast eiendom
 • Jakt- og fiskerett 

5. samling

 • Om ulike eierformer
 • Allmenninger
 • Eierseksjoner
 • Det tingsrettslige sameie
 • Borettslag 

6. samling

 • Oppsummering av tidligere gjennomgåtte temaer 

En mer detaljert kursbeskrivelse legges på nettsiden så snart den foreligger. 

Kursopplegg

Kurset består av samlinger, selvstudium, hjemmeoppgaver og avsluttes med en frivillig 6 timers skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng i universitetssystemet. Estimert arbeidsinnsats tilsvarer om lag 5 uker pr halvår. 

Kurslitteratur

Pensumlisten legges ut på nettsiden. Dette er litteratur som deltakerne selv må anskaffe og som bør finnes på et hvert oppmålingskontor. Den kan brukes både i kurssammenheng og i det daglige arbeidet. 

Faglig ansvar

Institutt for eiendom og juss, NMBU ved dosent Einar Bergsholm er faglig ansvarlig for kurset. 

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Kurset blir avsluttet med en 6 timers skriftlig prøve. Den blir holdt i tilknytning til den siste samlingen, som blir utvidet med en forberedelsesdag og eksamensdag. Den skriftlige prøven på 6 timer og siste innleveringsoppgave vil telle i sluttkarakteren. Innleveringsoppgaven og den skriftlige prøven vurderes samlet etter standard skala med bokstavkarakter fra A-F, der A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. F er ikke bestått. Gjennomført kurs og bestått eksamen gir 30 studiepoeng i universitetssystemet. 

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.

Påmelding og opptak

Vi praktiserer “førstemann til mølla” ved påmelding. Når kurset åpner for påmelding vil vi sende ut epost til alle som har meldt sin interesse

Kontaktpersoner: