Kurs: Tingsrett for landmålere, 2024/2025

Hovedarbeidsområdet for landmåleren er fast eiendom og rettigheter knyttet til denne. Dette er et felt hvor sterke private og offentlige interesse krysser hverandre. Høy kompetanse i denne yrkesgruppen er derfor nødvendig for å sikre god kvalitet på opplysningene i matrikkelen, gi god service til grunneiere og andre med behov for tjenester på fagområdet, og det vil ikke minst gi kommunene bedre mulighet til å organisere arbeidet med oppmålingsforretninger ut fra lokale forhold og prioriteringer.

Påmeldingsfrist

25. april 2024

* Avmelding

Oppstartsdato

3. juni 2024

Studiepoeng

30

Pris

kr 39 000

* Kursavgiften dekker

Tid og sted

TidSted
1. samling: 3. - 5. juni 2024 (mandag-onsdag)Ski
2. samling: 30. august - 1. september 2024 (fredag-søndag)Trondheim
3. samling: 11. - 13. november 2024 (mandag-onsdag)Bergen
4. samling: 31. januar - 2. februar 2025 (fredag-søndag)Trondheim
5. samling: 31. mars - 2. april 2025 (mandag-onsdag)Bergen
6. samling: 13. - 15. juni 2025 (fredag-søndag)Ski
Lesedag: Mandag 16. juni 2025
Hjemmeeksamen: Tirsdag 17. juni 2025

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg primært mot landmålere som arbeider innenfor matrikkellovens virkefelt, men kan også ha interesse for andre ansatte innenfor offentlig forvaltning. Minimumskravet er landmålerutdanning fra ingeniørhøgskole eller utdanning som kan sidestilles med det. Solid praksis kan etter vurdering kompensere for manglende utdanning. Deltakerne må være kjent med de eiendomsmessige og juridiske utfordringene innen emneområdet.

Læringsmål

Etter at kurset er avsluttet skal deltakerne kunne:

 • håndtere de mest ordinære og oftest forekommende sakene i sitt hovedarbeidsområde
 • bedømme når det er nødvendig å innhente spesialkompetanse
 • redegjøre for de mest aktuelle offentligrettslige og privatrettslige lover og regler som gjelder for fast eiendom. 

Innhold

Av kursets emner kan nevnes: 

1. samling:

 • Landmålerens behov for jusskunnskap
 • Statsforfatningsrett
 • Forvaltningsrett
 • Juridisk metode 

2. samling

 • Eiendomsrett
 • Grenser for fast eiendom
 • Registrering av eiendom
 • Avtalerettens plassering i rettssystemet
 • Begrensede rettigheter i fast eiendom
 • Tomtefeste 

3. samling

 • Panterett
 • Servitutter
 • Hevd 

4. samling

 • Naborett
 • Den offentlige kontroll med fast eiendom
 • Overføring av fast eiendom
 • Jakt- og fiskerett 

5. samling

 • Om ulike eierformer
 • Allmenninger
 • Eierseksjoner
 • Det tingsrettslige sameie
 • Borettslag 

6. samling

 • Oppsummering av tidligere gjennomgåtte temaer 

En mer detaljert kursbeskrivelse legges på nettsiden så snart den foreligger. 

Kursopplegg

Kurset består av samlinger, selvstudium, hjemmeoppgaver og avsluttes med en frivillig 6 timers skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng i universitetssystemet. Estimert arbeidsinnsats tilsvarer om lag 5 uker pr halvår. 

Kurslitteratur

Pensumlisten legges ut på nettsiden. Dette er litteratur som deltakerne selv må anskaffe og som bør finnes på et hvert oppmålingskontor. Den kan brukes både i kurssammenheng og i det daglige arbeidet. 

Faglig ansvar

Institutt for eiendom og juss, NMBU ved dosent Einar Bergsholm er faglig ansvarlig for kurset. 

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler.

Kurset avsluttes med en 6-timers digital hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen på 6 timer og siste innleveringsoppgave vil telle i sluttkarakteren. Innleveringsoppgaven og hjemmeeksamen vurderes samlet etter standard skala med bokstavkarakter fra A-F, der A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. F er ikke bestått. Gjennomført kurs og bestått eksamen gir 30 studiepoeng i universitetssystemet.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.

Påmelding og opptak

Vi praktiserer “førstemann til mølla” ved påmelding.

Kursavgiften dekker

Kursavgiften inkluderer undervisning, oppgaveretting, eksamen, samt noe kursmateriell.

Utgifter til reise, opphold og kurslitteratur må dekkes utenom.

Opphold

Den første samlingen arrangeres på Thon Hotel Ski i Ski.

Det kan reserveres rom på kurshotellet gjennom SEVU innen påmeldingsfristen 25. april 2024.

•   Pris for enkeltrom m/helpensjon kr 2 635 pr døgn.

•   Deltakere som ikke bor på kurshotellet betaler en obligatorisk dagpakke på kr 745 pr dag. Dagpakken inkluderer lunsj og kaffepauser.

(Med forbehold om pris- og avgiftsendringer).

Informasjon om kurssted og innkvartering under de øvrige samlingene vil bli sendt ut i god tid før samlingene.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter 25. april 2024 belastes med en avgift på kr 13 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Kontaktpersoner: