Kurs: Samvirke i norsk landbruk

To hender som håndhilser over en kornåker

Organisasjonsformens muligheter og utfordringer.

Påmeldingsfrist

21. januar 2024

* Avmelding

Oppstartsdato

21. februar 2024

Studiepoeng

5

Pris

10 000,-

Tid og sted:

Tid: Sted:
Samling 1: 21.-22. februar 2024Øvre Sem Gård i Asker.
Webninar 1: 7. mars 2024Digitalt
Samling 2: 21.-22. mars 2024Øvre Sem Gård i Asker.
Webinar 2: 10. april 2024Digitalt
Samling 3: 17.-18. april 2024 Øvre Sem Gård i Asker.
Digital hjemmeksamen: 24. april 2024, kl. 10-13Digitalt

Kurssamlingene er fra 12.00 – til 18.00 dag 1 og fra 09.00 til 13.00 dag 2. Lunsj fra 13.00 dag 2. Webinarene er kl 10.00 – 13.00. Eksamen er kl. 10-13

Målgruppe


Målgruppen for kurset er ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og samvirkebedrifter, samt alle andre interesserte.

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om følgende tema:

  1. Samvirke som organisasjonsform – kjennetegn og særtrekk sammenlignet med andre organisasjonstyper.
  2. Samvirkeorganisering i landbruket – bakgrunn, framvekst og nåværende posisjon.
  3. Samvirkeforetaket (SA) – juridiske rammer for samvirke som selskapsform.
  4. Landbrukssamvirkets samfunnsfunksjoner – posisjon og betydning nasjonalt og internasjonalt.
  5. Landbrukssamvirkets framtid – utfordringer og muligheter i en verden i endring.

Læringsutbytte

Du skal gjennom kurset tilegne deg: 
- kunnskap om de prinsipielle forskjellene mellom samvirke og andre organisasjonsformer
- kunnskap om hovedtrekkene i framveksten av samvirkeorganiseringen i norsk landbruk
- kunnskap om samvirkets plass og samfunnsmessige posisjon og betydning både internasjonalt og nasjonalt
- kunnskap om sentrale paragrafer i gjeldende lovgivning som innebærer at denne selskapsformen avviker fra andre selskapsformer
- ferdigheter til å analysere muligheter og begrensninger for norsk landbrukssamvirke gitt mulige endringer i nasjonale og internasjonalt gitte rammebetingelser

Læringsaktiviteter

Kurset består av tre fysiske samlinger og to webinarer. Undervisningen vil bestå av forelesninger gitt av økonomer, jurister, ledere fra samvirkebedrifter og andre næringsaktører, samt gruppediskusjoner og innleveringsoppgaver. Canvas vil bli brukt som digital læringsplattform i kurset.

Arbeidskrav og eksamen

Normert total arbeidsmengde for kurset er 125 timer. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. Eksamen er frivillig, den er for de som ønsker uttelling i form av studiepoeng. Innlevering av gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Kurset avsluttes med en 3,5 timers skriftlig digital hjemmeeksamen som bedømmes med bokstavkarakter. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng. 

Kursansvarlige

Faglig ansvarlige for kurset er førsteamanuensis Sigurd Rysstad og universitetslektor Eystein Ystad. Begge er ansatt ved Handelshøyskolen NMBU.

Opptakskrav

Krav for å få plass på kurset er generell studiekompetanse. Mangler du dette, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse.  NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf. 67 23 03 00.

Kursavgift og oppholdsutgifter

Kursavgiften er kr 10 000,-

I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter.
Følgende oppholdsutgifter gjelder per kurssamling:

  • Totalsum for 2 dagers samling er ca. kr 3 500,- Det inkluderer kaffepauser, overnatting, frokost, lunsj to dager, tre retters middag på kvelden.

eller:

  • Kun dagdeltager, ca. kr 1 300,- det inkluderer kaffepauser og lunsj begge dager.

Har du behov for å komme kvelden før, så kan det reserveres overnatting m/frokost for ca. kr 1 400,-

Oppholdsutgiftene på Øver Sem Gård gjøres opp av den enkelte i forbindelse med hver samling. Vi må ta forbehold om eventuelle pris- eller avgiftsendringer.

Avmelding

Påmelding er bindene. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 5 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Kontaktpersoner: