Kurs: Innføring i LCA og bærekraft for produksjon og bruk av byggprodukter i tre, 5 stp

LCA og bærekraft treklosser

NMBU har fått finansiering fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for å utvikle og gjennomføre tre videreutdanningskurs (EVU-kurs) innenfor sirkulær og klimavennlig trebruk.

Hvis du registrerer ditt navn og epostadresse, så vil du få epost når kursets nettside blir publisert og påmeldingslenke er aktiv!

Kurssamling

Høst 2024

* Avmelding

Pris

Ikke avklart.

Plan for kurset

Tid:Aktivitet og sted
1. samling: Ikke bestemtFysisk samling på NMBU, Ås
Individuelt, digitalt møte om tema for oppgave
Individuell, digital veiledning ifbm skriving av oppgave
Digitalt gruppearbeid
2. samling: Ikke bestemtFysisk samling på NMBU, Ås
Digitalt gruppearbeid
Oppsummering av gruppearbeid
Individuell, digital veiledning ifbm skriving av oppgave
Individuell presentasjon av oppgave

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, rådgivere, arkitekter, ledere/prosjektledere i byggeindustrien, (entreprenører, utbyggere), produsenter av byggprodukter, leverandører av treråstoff, byggherrer og offentlige innkjøpere, undervisningspersonell innen byggfag.

Kursets innhold

Innføring i LCA og bærekraft er hovedtemaene for kurset, og i det følgende er det mer beskrevet hva som inngår i de ulike delene av kurset:

Trevirke som råstoff fra skog

 • Skogsertifisering og hva som inngår av dokumentasjon for råstoffet som er sertifisert.
 • Hvilke miljøhensyn som må tas ved avvirkning av skog og hva dette innebærer i praksis.
 • Hvordan sertifisert råstoff kan dokumenteres i verdikjeden gjennom sporbarhet.

Materialstrømmer og karbonstrømmer

 • Materialstrømmer fra råstoff til ferdig produkt.
 • Opptak, lagring og frigjøring av karbon i skog og skogprodukter
 • Karbon- og materialstrømmer inn og ut av den trebaserte byggenæringen Bærekraft og bærekraftsrapportering
 • Hva som inngår i bærekraftsbegrepet – definisjoner.
 • Hvilke krav er – og vil komme – til bærekraftsrapportering.
 • Hva skal inngå i en bærekraftsrapport for en bedrift, og hvordan framskaffe nødvendig dokumentasjon.

LCA

 • Innføring i LCA som metode.
 • Hvordan utføre en LCA-beregning
 • Datagrunnlag for LCA: systemgrenser, begrensninger, nøyaktighet.
 • Hvordan transport og energibruk påvirker en LCA.

EPD og sertfifisering av produkt

 • Innføring i hva en EPD er og hva den inneholder av informasjon.
 • Hva inngår i ulike miljøsertifiseringer av et treprodukt.

Ferdigheter

Etter endt kurs vil du besitte følgende ferdigheter:

Kunne vurdere hva som inngår i begrepet bærekraft.

Kunne identifisere hva som skal inngå i bærekraftsvurderinger i egen bedrift, med vekt på klima og miljø.

Kunne sette opp en disposisjon for en bærekraftsrapport og liste opp data/dokumentasjon som må framskaffes.

Forstå hva som inngår i en LCA-beregning, hva den kan benyttes til, samt styrker og svakheter til metoden.

Kunne utarbeide en enkel LCA på et byggprodukt ved bruk av Excel.

Forstå prinsippene i en EPD og hva som inngår av dokumentasjon i de ulike miljøsertifiseringene av byggprodukt.

Eksamen

Det vil bli lagt vekt på å jobbe med case knyttet til egen arbeidshverdag i oppgavegjennomføringen. Det vil også bli lagt opp til en mulighet for fleksibel kontakt mellom kursdeltakerne og kursholder i gjennomføringen, slik at hver enkelt deltaker kan ha dialog med kursholder mellom samlingene når det måtte passer best for den enkelte.

Det er lagt opp til at det kan utføres oppgaver innenfor følgende to hovedområder:

a) LCA på et aktuelt case/produkt i egen bedrift

I denne kursmodulen er det lagt opp til at det ikke benyttes avansert software for LCA-beregning, men at deltakerne lærer prinsippene for LCA-beregninger gjennom oppsett i Excel, samt innhenting av data.

For de som velger dette som oppgave blir det å lage en Excel-basert LCA-analyse basert på datainnsamling i egen bedrift, og at dette legges til grunn for utforing av oppgaven. En diskusjon omkring datanøyaktighet, betydningen av ulike data, og hva som vil forbedre resultatene vil være en naturlig del av oppgaven.

b) Opplegg for bærekraftsrapportering i egen bedrift

Her vil det bli å sette opp hva som skal/bør inngå i en bærekraftsrapport i egen bedrift ut fra eksisterende og kommende krav.

Hvilken dokumentasjon som må på plass og hvordan denne kan framskaffes blir en viktig del av arbeidet, uten at det skal utarbeides en komplett bærekraftsrapport.

Hvordan datainnsamling og -analyser også kan benyttes som et incitament for forbedringsarbeid i egen bedrift vil inngå.

I gjennomføringen av oppgaven skal relevant kurslitteratur benyttes, sammen med veiledning fra undervisere fra NMBU.

Oppgaven vil bli presentert av deltakerne som en avslutning av kurset.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her.

Kursavgift

Deltakerne vil få enkel lunsj på de fysiske samlingene. Reise og opphold må kursdeltakerne dekke selv.

Meld din interesse

Hvis du registrerer ditt navn og epostadresse, så vil du få epost når kursets nettside blir publisert og påmeldingslenke er aktiv!

Vi praktiserer "førstemann til mølla"-prinsippet ved påmelding.

Kontaktpersoner: