Kurs i avfallslogistikk - miljømessige, økonomiske og avtalemessige forhold

Faget vil dekke mange ulike avfallstyper, selv om tekstilavfall, plastavfall, matavfall, EE-avfall og restavfall vil være mest i fokus. Analysene skal dekke både husholdningsavfall og næringsavfall, inklusive transport av avfall fra oppsamling og grovsortering lokalt/regionalt, til nasjonale oppsamlings- og sorteringsanlegg og videre til avfallsbehandling. Avfallsbehandling kan i denne sammenheng både omfatte sluttbehandling i form av deponering og energigjenvinning, materialgjenvinning, pyrolyse, kompostering og biogassproduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Hvis du registrerer ditt navn og epostadresse, så vil du få epost når kursets nettside blir publisert og påmeldingslenke er aktiv!

Fire avfallsconteinerne i ulike farger ved siden av hverandre

Kurssamling

2025

Pris

Ikke avklart

* Andre kostnader

Tid og sted

Tid: Sted:
1. samling: ? NMBU Ås
?Digital samling for oppfølging av prosjektoppgaver
2. samling: ??
?Digital samling for oppfølging av prosjektoppgaver
?Frist for innlevering av prosjektoppgave i Canvas

Målgruppe

Personer som arbeider med eller planlegger å arbeide med styring av renovasjons- og transporttjenester i kommuner og bedrifter, både i egen regi og ved konkurranseutsetting som tilbyr tjenester innenfor avfall og logistikk til kommuner og private bedrifter, som arbeider med effektivisering og optimalisering av innsamlingssystemer og avfallshåndtering, som driver konsulent- og rådgivingsarbeid eller som arbeider med forvaltning og kontroll av virksomheter innenfor avfallshåndtering og -logitikk.

Emnets innhold

Avfallssektoren er i stadig endring, og i løpet av 2025 blir det et krav å ha system på plass for tekstilinnsamling i Norge. Mange kommuner planlegger også å koble seg til ettersorteringsanlegg med omlegging av avfallshåndteringen og -logistikken. De samme kravene møter næringslivet og det må planlegges for nye sorteringssystemer og endret logistikk. Valg av biltyper og drivstoff for biler som frakter avfall blir også viktigere fremover, der man skal bort fra bruk av fossile drivstoff.

Emnet vil gi en grundig innføring i transport og logistikksystemer knyttet til renovasjon og avfallshåndtering. Kurset vil gi deltagerne forskningsbasert kunnskap om metoder og verktøy knyttet til effektivisering av avfallslogistikk, alle aktiviteter, prosesser, valg av driftsmidler og infrastruktur, samt arbeidsforhold knyttet til innsamling, sortering, håndtering og behandling av avfall. Hovedfokus vil være på innsamling og håndtering av husholdningsavfall, men metodikk og kunnskapsgrunnlag vil også bli inkludere logistikksystemer for annen type avfall.

I emnet vil det bli undervist i modeller for økonomiske kalkyler, beregning av transportkostnader, arbeidsforhold, miljø- og ressursmessige effekter av ulike løsninger for avfallshåndtering. Emnet vil gi kunnskap til å gjennomføre og tolke resultater av kost-/nytteberegninger knyttet til å håndtere avfallet i egen regi eller å sette det bort til andre aktører via åpen konkurranse. Det vil også bli undervist i prinsipper for utforming og vurdering av tilbud og kontraktsoppfølging knyttet til avfallshåndtering ved konkurranseutsetting. Kurset vil bruke eksempler fra pågående og tidligere gjennomførte forskningsprosjekter innenfor husholdningsavfall (Innovativ avfallslogistikk), EE-avfall (SmartEere returtransport) mm.

I kurset vil det bli lagt til rette for at deltagerne skal kunne bruke innsamling av tekstiler for ombruk og gjenvinning som case for semesteroppgave som alternativ hvis man ikke har tilgang til gode nok data eller probelmstilling fra egen virksomhet. Knut Skinnes, Green House og Norwegian Re:Textile, vil stille med datagrunnlag for semesteroppgave. Han vil også bidra i kurset ved å presentere deres planer for tekstilinnsamling og sortering i Norge på 1. kurssamling. Kurset vil derfor også være nyttig for de som arbeider med planer for innsamling av tekstilavfall i egen kommune.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Gjennom arbeidet med emnet skal deltagerne få kunnskap om

 • forskningsbasert kunnskap om metoder og verktøy knyttet til effektivisering av avfallslogistikk
 • grunnlag for å
  • vurdere tilbud knyttet til renovasjon og avfallslogistikk generelt,
  • analysere egen virksomhet knyttet til avfallshåndtering og -logistikk i et miljømessig og økonomisk perspektiv
 • kunnskap om:
  • hvordan ulike typer avfallshåndtering (beholdertyper, fellesløsninger versus enkeltløsninger, biltyper med mer) vil påvirke resultatene av analyser
  • kostnadsdrivere innenfor transport av avfall og renovasjon
  • hvordan man skal håndtere usikkerhet og risiko i analyser
  • hvordan riktige anbudsrutiner og -systemer kan bidra til økt innovasjon i avfallshåndteringen
  • hvordan vurdere miljø- og ressursmessige forhold, økonomi og servicegrad overfor kunder i sammenheng.

Ferdigheter:
Deltagerne skal få god kjennskap til og ferdigheter i

 • bruk og tolkning av resultater fra modeller og verktøy knyttet til analyser av avfallslogistikk og anbudsvurdering
 • innhenting og bruk av nødvendig data- og statistikkgrunnlag
 • hvordan bruke analysene til å effektivisere logistikk og miljøeffektivitet i egen virksomhet eller i vurdering av tilbud fra eksterne leverandører
 • beregne transportkostnader og miljøbelastning for ulike innsamlinsgmetoder, samt kunne vurdere og analysere pristilbud fra eksterne aktører

Generell kompetanse:
Kurset skal gi studentene ny kompetanse basert på resultater fra norske forskningsprosjekter, rapporter og vitenskapelig litteratur innenfor:

 • avfallslogistikk generelt
 • hvordan modeller og verktøy som er utviklet gjennom forskningsprosjekter i Norge kan benyttes i strategiske analyser, anbuds- og kontraktsarbeid og effektivisering av egen virksomhet.
 • innføring i miljømessige og økonomiske forhold knyttet til renovasjon og avfallslogistikk, og
 • hvordan avfallshåndtering kan optimaliseres som første ledd i en ny verdikjede for råvareressurser fra avfall

Læringsaktiviteter

Det legges opp til en todagers samling med overnatting og en dagssamling med øvinger knyttet til innholdet i samlingene, som skal leveres inn etter samlingen og som må være godkjent for å kunne få bestått i faget. Forelesninger på samlinger,  selvstudium og skriving av semesteroppgave.

Normert arbeidsmengde

125 timer

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel, men ingen forutsetning, at man har arbeidet med relevante problemstillinger innenfor avfallslogistikk og renovasjon i offentlig eller privat virksomhet. Erfaring med bruk av Excel knyttet til økonomiske analyser er også en fordel.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.   

Forelesere

Forelesere som bidrar på kurset er Eirill Bø (BI), Bente Flygansvær (BI), Kari-Anne Lyng (Norsus) og Ole Jørgen Hanssen (NMBU).

Pensum

Forelesningsnotater, lærebok, rapporter og vitenskapelige artikler vil bli lagt ut på læringsplattformen Canvas. 

Eksamen

Prosjektoppgave på ca. 15 sider inklusive innlevering av oppgave i Excel-modell
Bestått / ikke bestått.

Hvis du registrerer ditt navn og epostadresse, så vil du få epost når kursets nettside blir publisert og påmeldingslenke er aktiv!

Kontaktpersoner: