Kurs: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

Kurset ble første gang gjennomført i Nordland i samarbeid med Nordland fylkeskommune i 2021, med mange positive tilbakemeldinger. I 2023 ble kurset gjennomført i Vestland etter samme modell, men med regionale tilpasninger, i samarbeid med Vestland fylkeskommune. Begge disse kursene ble støttet av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).

Nytt kurs vil bli satt opp i 2025.

Påmeldingsfrist

November 2024

Oppstartsdato

Februar 2025

Studiepoeng

10

Pris

Ca. 25 000,-
Med forbehold om prisendring.

* Kursavgiften dekker

Tid og sted

1. samling: februar 2025 Sted: Ikke bestemt
2. samling:
juni 2025 Sted: Ikke bestemt
3. samling:
november 2025 Sted: Ikke bestemt

Nærmere om tid og sted

Besøksforvaltning er et relativt nytt fagfelt i Norge, knyttet til den økende erkjennelsen at reiselivsnæringen har behov for en aktiv forvaltning, både med tanke på å redusere slitasje på natur og berørte lokalsamfunn. Samtidig er det viktig å styrke de positive effektene reiselivet har for stedsutvikling og lokal verdiskaping.

Det foreligger ingen nasjonal strategi for besøksforvaltning for reiselivet i dag, utover Miljødirektoratets veileder for besøksforvaltning for nasjonalparker og andre store verneområder. Reisemålsutvalgets rapport NOU 2023:10 satte imidlertid besøksforvaltning på dagsorden, og foreslo bl.a. at kommunene bør ta en mer aktiv rolle i forhold til reiselivet. Tilbudet om videreutdanning i «Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn» har som mål å bidra med kunnskap og erfaringer til å utvikle en mer helhetlig praksis med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven som ramme og med fokus på berørte lokalsamfunn.

Målet med kurset er å øke kompetanse hos kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet, spesielt de som har ansvar innen areal- og miljøforvaltning, friluftsliv, reiseliv og samfunnsutvikling. Kurset vil være relevant både for kommuner som opplever mye turisme, gjerne på enkelte steder eller på noen tidspunkt i løpet av året, men også for områder som har lite besøk og ønsker mer turisme, hvor man kan utvikle en bærekraftig reiselivsnæring fra starten av. Kurset vil i tillegg være relevant for nasjonalparker og verneområder hvor det er aktuelt å utvikle og forbedre besøksstrategier. Det samme gjelder for f.eks. statlig sikrede friluftsområder, verdensarvområder og kulturminneforvaltning.

Besøksforvaltning skal bidra til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som man skal ta vare på sårbare natur- og kulturkvaliteter og sikre at den lokale verdiskapningen blir størst mulig. Besøksforvaltning betyr at man skal sikre en bærekraftig utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur tåler, samtidig som det gir grunnlag for sunn næringsdrift, lokal verdiskapning og stedsutvikling. I kurset vil vi derfor utvikle kunnskap om kommunal planlegging, lokalsamfunn, dialogprosesser og stedegne natur- og kulturressurser.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres i 2025, og omfatter tre samlinger, hvor en samling vil være digital. Samlingene vil ha en varighet på tre dager (februar, juni og november). Hver samling vil finne sted i en aktuell kommune, hvor det blir delt erfaringer med steds-spesifikke problemstillinger. Mellom samlingene forutsettes det eget arbeid med kursoppgavene, med tilgang til digital veiledning.

Målgruppe

Målgruppen er kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet med ansvar innen areal- og miljøforvaltning, reiseliv, friluftsliv og lokalsamfunnsutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten vil tilegne seg kunnskap om nye trender i reiselivet og dens påvirkning på, og relasjon til, berørte lokalsamfunn
  • Studenten vil få innsikt i nyere forskning på areal- og samfunnsplanlegging, samt teorier om nettverk og samstyring knyttet til helhetlig besøksforvaltning og stedsutvikling
  • Studenten vil få erfaringer med å integrere besøksforvaltning i areal- og samfunnsplanleggingen
  • Studenten vil bli kjent med Europarådets landskapskonvensjon og få forståelse for hva et landskapsperspektiv kan bidra med i samfunnsplanleggingen for å styrke integrert besøksforvaltning

Ferdigheter:

  • Studenten vil få innsikt i landskapsressursanalyse som metode for mulighetsstudier og bærekraftige strategier knyttet til kommunal planlegging
  • Studenten vil få erfaring med valg og bruk av relevante metoder knyttet til medvirkning og dialogbaserte prosesser knyttet til areal- og samfunnsplanlegging 

Generell kompetanse:

  • Studenten vil få innsikt i relevante teorier og metoder for bærekraftig besøksforvaltning og samfunnsplanlegging
  • Studenten vil tilegne seg evne til å gjennomføre egendefinerte prosjektoppgaver, kritisk vurdere faglig teori- og metodevalg og reflektere over egen læring 

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke, Institutt for by- og regionplanlegging, med bidrag fra professor Morten Clemetsen, Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Eksamen

Eksamen består av to innleveringsoppgaver. Eksamen bedømmes med bestått/ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng i universitetssystemet, som tilsvarer 250 arbeidstimer.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse blir gjort tilgjengelig når du melder deg på kurset.

Kursavgiften dekker

Kursavgiften inkluderer undervisning og eksamen samt lunsj alle dager.

Deltakerne må i tillegg dekke utgifter til reise, opphold og kurslitteratur.