DISRUPT: Fighting antimicrobial-resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

DISRUPT: Fighting antimicrobial-resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

We search for new substances that can be applied against the formation of bacterial communities (so-called biofilms). These substances could prevent many infections with antibiotic-resistant and antibiotic-tolerant pathogens. 

prosjekt

About/Aims
Background
Biofilm-related infections with drug resistant bacteria are particularly difficult to treat, because the biofilm offers bacteria additional protection against antimicrobials. New strategies and compounds to fight such resilient infections are sorely needed. But the full repertoire of genes and processes that are essential for biofilm formation in different microbes is still unknown.

For informasjon på norsk, se nedenfor.

Objective

We want to identify anti-biofilm active substances and antibodies and construct tools to apply them genome-wide. Furthermore, we aim to characterise the mechanisms of action of these novel anti-biofilm agents. 

More about the project

Bacterial infections that are related to biofilms (bacterial communities that form a dense coating on diverse surfaces) are difficult to treat with current antibiotic strategies. All the more so when drug resistant bacteria are involved. We investigate new approaches in order to acquire new tools, targets and agents for understanding and treating biofilm-associated infections in four major antimicrobial resistant pathogens: Staphylococci, Pneumococci, E. coli and Pseudomonas.

This consortium project involves labs in Norway (Norwegian Unversity of Life Sciences), Switzerland (University of Lausanne) and Germany (European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg). Our project is able to screen for anti-biofilm active substances and construct tools to apply them genome-wide, based on state-of-the-art gene sequencing technologies. Finally, we shed light on how exactly the new substances work.

For more information, visit the DISRUPT website

Informasjon på norsk 

DISRUPT - nye strategiar for å motvirke biofilminfeksjonar

Vi skal prøve å finne nye virkestoff som hemmar danninga av bakteriasamfunn - såkalla biofilmer. Dette vil kunne bidra til å stoppe mange typar infeksjonar som er årsaka av antibiotikaresistente bakterier.

Antimikrobiell resistens (AMR) er eit aukande problem omkring i verda. Stadig fleire infeksjonar er vanskelege å behandle på grunn av bakteriar som er resistente mot antibiotika. Særleg vanskelege er infeksjonar som er forårsaka av bakteriar som veks i biofilmer. Dette er fordi biofilmen gir bakteriane ein ekstra vern mot antibiotika som kjem i tillegg til andre AMR mekanismar.

Ein biofilm er eit strukturert samfunn av bakteriar som er festa til ei overflate. Biofilmar haldast saman av ei rekkje ulike komponentar som polysakkarid, lipid, DNA og protein. Slike bli danna på til dømes hudceller, medisinsk utstyr eller implantat, og kan føre til mellom anna sår- og urinvegsinfeksjonar. Denne samansetninga beskyttar bakteriane og gjer dei høgresistente mot infeksjonsbehandling. Nye strategiar for å behandle slike infeksjoner er naudsynte.

Prosjektet "DISRUPT", som vert koordinert av Noregs miljø- og biovitskaplege universitet, er eit samarbeid mellom forskingsgrupper i Noreg, Sveits (Universitetet i Lausanne) og Tyskland (EMBL, Heidelberg). Målet med dette prosjektet er å finne fram til nye anti-biofilm strategiar og mekanismar for å stoppe biofilminfeksjonar forårsaka av antibiotikaresistente stafylokokkar, pneumokokkar, E. coli og Pseudomonas. Ved å hindre at bakteriane dannar biofilm, vil sjansen for infeksjonar gå ned, og samtidig potensielt gjøre bakteriane meir sensitive for andre antibiotika. Vi vil i dette prosjektet nytte nye genetiske teknologiar som "CRISPR interferens", kombinert med storskala forsøk for å leite etter nye metodar å hindre at biofilm blir danna. Prosjektet er venta å kome fram til nye anti-biofilm mekanismar for dei ulike AMR bakteriane som kan nyttast i vidare forsking og utvikling. I tillegg vil dei genetiske verktøya frå dette prosjektet vere tilgjengeleg for alle forskingsgrupper som arbeidar med å motverke AMR.

For mer informasjon, besøk websiden til DISRUPT