Kristiansand dobbel+

Kristiansand dobbel+

«Kristiansand dobbel +» (2018 – 2021) er et prosjekt som skal fungere som katalysator for å integrere forskning, undervisning og praksis.

prosjekt

About/Aims
Background

Utgangspunktet for prosjektet er en forespørsel fra Kristiansand kommune om å bruke kommunen som case i undervisningen ved LANDSAM. Initiativet er videreformidlet til andre fagmiljøer ved NMBU som berører Areal, Landskap og Samfunn. To emner ved LANDSAM og ett emne ved HH vil bruke casen i undervisningen. I tillegg er «Kristiansand dobbel +» case for Tverrfaglig masterklasse våren 2019.  Sammen med Kristiansand kommune og Universitetet i Agder skal vi arrangeres en konferanse i juni i Kristiansand hvor studentprosjektene vil presenteres. I prosjektet inngår også en kursrapport, en bok med kapitler basert på masteroppgavene og en utstilling i Kristiansand. 

Bakgrunnen for henvendelsen fra Kristiansand kommune er den forestående sammenslåingen av Kristiansand, Songdalen og Søgne. Den nye kommunen skal være operasjonell fra 1.1.2020. Innledende dialog rundt planstrategi og kommuneplanprosess er påbegynt. Kommunesammenslåingen setter kommunene foran en ny og spennende utfordring: hvordan utvikle en polysentrisk by med de tre bysentrene Tangvall, Nodeland og Kvadraturen. Involvering og inspirasjon er viktige nøkkelord for kommunene. Med dette prosjektet har kommunene valgt å teste ut nye arbeidsmåter og samarbeidsformer for å skape nysgjerrighet, engasjement og begeistring rundt mulighetene det ligger i den polysentriske modellen, å profilere sentrene hver for seg med fokus på egenart og identitet, samtidig som det undersøkes hvordan de tre sentrene kan styrke og komplementere hverandre.

Objective

Som case i undervisningen vil studentene arbeide med en reell situasjon, men skal samtidig forholde seg kritisk og konstruktiv til de politiske ambisjonene og faglige problemstillingene som ligger i casen.  En bred forståelse av bærekraftbegrepet og hva det «grønne skiftet» innebærer i dette casen vil være gjennomgående i oppbygging av undervisningsoppleggene.

More about the project

Faglige problemstillinger - De politiske ambisjonene i Kristiansand, Søgne og Sogndalen er at alle skal oppleve at sammenslåingen skal føre til noe bedre, gi et løft, øke verdien av å bo og arbeide i denne delen av Norge. Er det mulig? Vil det skje? Hva har de tre kommunen tilfelles i dag? Hva skiller dem? Hva betyr det for arealutviklingen? Hvordan skal planprosessen skje? Vil arealutviklingen bli mer bærekraftig av å slå sammen kommunene? Vil det påvirke boligbyggingen og boligprisene dersom kommunen skal videreutvikle en polysentrisk bystruktur? Eller lokalisering av handel? Hvordan utvikle gode sosiale møteplasser, hvordan kan det bygges for å håndtere klimaendringer på mikronivå? Hvordan kan fremtidens boliger bidra til null-utslippssamfunnet? Hvordan skal den nye kommunen arbeide med turismenæringen langs kysten kontra innlandet? Hva er naturens tålegrense for turisme og fritidsnæring? Vil lokaliseringen og nærheten til E18 utnyttes til næringsutvikling? Hvordan vil det påvirkes av tilgjengeligheten til Europa via fergesambandet? Vil det støtte opp om det grønne skiftet? Hvilke naturlige og geografiske ressurser har Kristiansand til å videreutvikle denne regionen i Norge?

Alle disse spørsmålene og mange flere er det mulig å utforske og undersøke i skjæringsfeltet forskning, undervisning og praksis. Spørsmålene berører ikke bare planleggingsfag, men også fag som gir input til planlegging og politikkutforming. Prosjektet har derfor både en flerfaglig og transfaglig ambisjon. Flerfaglig ved å invitere ulike fagfelt og studieprogrammer inn i prosjektet, transfaglig ved at resultatet av samarbeidet fører til integrerte forslag, løsninger og svar som går både på tvers av fag og belyst og bearbeidet som følge av innsikt fra politikk og lokal medvirkning.