Master Theses series

2017
Fjeldstad, Kjersti Andrea Bråge (2017). Effects of land consolidation in Cyprus. CLTS Master Theses series No. 1/2017. In English.

2016

Gran, E. K. (2016). Betydningen av hvem som eier veien i jordskiftesaker. CLTS Master Theses series No. 18/2016. In Norwegian.

Klausen, M. (2016). Estimering av teknisk verdi ved verdsetting av fast eiendom. Metode- og definisjonsmessige utfordringer. CLTS Master Theses series No. 17/2016. In Norwegian.

Svendsen, M. (2016). Registrering av servitutter i dagens system for eiendomsregistrering. CLTS Master Theses series No. 16/2016. In Norwegian.

Frivold, E. (2016). Mangelfull informasjon i matrikkelkartet og konsekvenser for samfunnsutvikling i sentrale områder. CLTS Master Theses series No. 15/2016. In Norwegian.

Braathen, R. (2016). Originære erverv av eiendom, og formalisering av slike. CLTS Master Theses series No. 14/2016. In Norwegian.

Wettern, K. (2016). Feil og mangler knyttet til informasjonen i matrikkelen. CLTS Master Theses series No. 13/2016. In Norwegian.

Aschim, J. (2016). Eiendomsforhold som premissgiver for byutvikling: en sammenligning av Ski, Asker og Lillestrøm. CLTS Master Theses series No. 12/2016. In Norwegian.

Syversen, M. (2016). En studie av skjønnsrettens behandling av superbønder ved erstatningsfastsettelsen. CLTS Master Theses series No. 11/2016. In Norwegian.

Strømhylden, L. I. T. (2016). Påregnelighetsvurderingen ved ekspropriasjon til offentlige anlegg. CLTS Master Theses series No. 10/2016. In Norwegian.

Von Tangen, B. (2016). Risiko ved gjennomføring av reguleringsplan på næringsfestet eiendom. CLTS Master Theses series No. 9/2016. In Norwegian.

Holsen, J. A. (2016). Verdsetting av dyrka mark etter bruksverdi: casestuide av tre vegprosjekt i Vestfold, med påfølgande analyse av vederlagsutmåling for dyrka mark i rettspraksis og hjå Statens Vegvesen i perioden 2011-2016. CLTS Master Theses series No. 8/2016. In Norwegian.

Vigdal, P. (2016). Eiendomsutvikling rundt Lekevollkrysset og krysset Vestby nord. CLTS Master Theses series No. 7/2016. In Norwegian.

Gjesdal, L. (2016). Erstatning for områdevern som innebærer både rådighetsbegrensning og elementer av rådighetsoverføring. CLTS Master Theses series No. 6/2016. In Norwegian.

Johannessen, J. (2016). Hva skjedde i Sørdalen? CLTS Master Theses series No. 5/2016. In Norwegian.

Hammich, H. (2016). Alternativ anvendelse av statlig eiendom med utviklingspotensial. CLTS Master Theses series No. 4/2016. In Norwegian.

Levin, M. V. (2016). Lillestrøm: en eiendomsteoretisk tilnærming til bymorfologi. CLTS Master Theses series No. 3/2016. In Norwegian.

Frekeplass, Ø. (2016). Kan det sies at bestemmelsene om boplikt har utspilt sin rolle? CLTS Master Theses series No. 2/2016. In Norwegian.

Fjeldstad, M. (2016). Lovbestemt forlengelse av festeavtaler gjennom tomtefesteloven §33: med vekt på bakgrunnen for og arbeidet rundt endringen av loven. CLTS Master Theses series No. 1/2016. In Norwegian.


2015
Jevnaker, S. (2015). Muligheter og utfordringer knyttet til bruken av tiltaksjordskifte. CLTS Master Theses series No. 14/2015. In Norwegian.

Storhaug, S. H. (2015). Gjennomføringsavtaler mellom Statens vegvesen og private eiendomsutviklere. CLTS Master Theses series No. 13/2015. In Norwegian.

Hansen, K. S. (2015). Forhandlinger ved grunnerverv i Kolsåsbaneprosjektet. CLTS Master Theses series No. 12/2015. In Norwegian.

Rørstad, E. C. (2015). Grunnervervsforhandlinger og ekspropriasjon mellom offentlige aktører. CLTS Master Theses series No. 11/2015. In Norwegian.

Samuelsen, E. and Dehli, Å. M. W. (2015). Negative servitutter som risiko for eiendomsutviklere. CLTS Master Theses series No. 10/2015. In Norwegian.

Moen, K. V. (2015). Eiendomsutvikling i tidlig fase: reguleringsrisiko i reguleringsplan- og byggesaksprosessen. CLTS Master Theses series No. 9/2015. In Norwegian.

Lindquist, I. K. (2015). Et studium av grunneiers partsrettigheter når minnelig avtale benyttes i stedet for ekspropriasjon. CLTS Master Theses series No. 8/2015. In Norwegian.

Shakoor, M. (2015). An introduction to the property system of Pakistan, focusing on Telenor's operations in the country. CLTS Master Theses series No. 7/2015. In English.

Vorren, S. H. (2015). Det kommunale brukerregimet og dets påvirkning på prosesser relatert til eiendomsdannelse ved bytransformasjon: et casestudie av Kaldnes Brygge. CLTS Master Theses series No. 6/2015. In Norwegian.

Høgestøl, F. (2015). Kan forvaltningen fremskynde og effektivisere oppkjøps- og ekspropriasjonsprosessen for jernbaneprosjekter innenfor dagens lovverk? CLTS Master Theses series No. 5/2015. In Norwegian.

Haverstad, S. A. (2015). En sammenligning av brukerregimer for eiendomsdannelse. CLTS Master Theses series No. 4/2015. In Norwegian.

Eggereide, D. (2015). Skillet mellom eiendomsrett og festerett. CLTS Master Theses series No. 3/2015. In Norwegian.

Adhikari, V. R. (2015). Impact of Climate Variation in Paddy Production of Nepal. CLTS Master Theses series No. 2/2015. In English.

Garmo, K. O. (2015). Jordleie og kontrakter: en casestudie av Ottadalsregionen. CLTS Master Theses series No. 1/2015. In Norwegian.


2014
Slyngstad, S. (2014). "Avdøde hjemmelshavere": en sammenlikning Norge- Sverige. CLTS Master Theses series No. 8/2014. In Norwegian.

Rundén, M. (2014). En studie av skjønnsrettenes ulike praktiseringer ved påregnlighetsvurderinger av dyrka mark etter ekspropriasjonserstatningsloven §6. CLTS Master Theses series No. 7/2014. In Norwegian.

Noreik, A. J. (2014). Studie i etablering av infrastruktur. Et lov- og case studie i etablering av infrastruktur, herunder utbygging av vei, vann og avløp. CLTS Master Theses series No. 6/2014. In Norwegian.

Kittilsen, O. J. (2014). Vage statlige signaler og komplekse lokale utfordringer : interkommunal strandsoneplanlegging i Sunnhordland. CLTS Master Theses series No. 5/2014. In Norwegian.

Haugland, A. (2014). Kjøp av eiendom eller kjøp av selskap: reelle alternativer? CLTS Master Theses series No. 4/2014. In Norwegian.

Bø, E. S. (2014). Kvinnelige hjemmelshavere som part i jordskiftesak. CLTS Master Theses series No. 3/2014. In Norwegian.

Langlo, P. og Nilsen, M. K. (2014). Eie eller leie? En analyse av leilighetsmarkedet i Oslo 1997 - 2013. CLTS Master Theses series No. 2/2014. In Norwegian.

Grimsrud, E. S. (2014). Coastal Commons and Codified Commodities: Exploring The Role Of Intellectual Property Rights On Genetic Resources In Norwegian Biotechnology Innovation Systems. CLTS Master Theses series No. 1/2014. In English.


2013
Eriksen, L. E. (2013). Akkvisisjon av utviklingseiendom i Oslo. CLTS Master Theses series No. 31/2013. In Norwegian.

Nome, E. A. (2013). Interessemotsetningers betydning for utbyggingen av småskalakraftverk. CLTS Master Theses series No. 30/2013. In Norwegian.

Veseth, H. P. (2013). Metoder for eiendoms- og omformingsprosesser: belyst ved et casestudie. CLTS Master Theses series No. 29/2013. In Norwegian.

Hole Karlsen, M. T. (2013). Avvik mellom planbestemt yttergrense for vegprosjket og endelig eiendomsgrense. CLTS Master Theses series No. 28/2013. In Norwegian.

Aschim Mæhre, C. (2013). En undersøkelse av skylddelingsforretninger- og problemer de reiser i dag. CLTS Master Theses series No. 27/2013. In Norwegian.

Prestegard, T. H. (2013). Bruksordning etter jordskiftelova §2 bokstav c nr.1 i samband med bruk og oppbevaring av båtar i sjø. CLTS Master Theses series No. 26/2013. In Norwegian.

Svinddal, A. G. (2013). Akkvisisjon av utviklingseiendom i Follo og Romerike: sammenlignet med Hedmark og Hammerfest. CLTS Master Theses series No. 25/2013. In Norwegian.

Lund, T. R. (2013). Analyse av tapsgarantien i jordskifteloven:  et bidrag til forståelse av jordskifteloven § 3 bokstav A sin funksjon. CLTS Master Theses series No. 24/2013. In Norwegian.

Andersson, M. I. (2013). Hvordan har festegrunn innvirkning på grunnervervsetaters fremgangsmåte i forhandling og verdsetting ved grunnlovsverv? CLTS Master Theses series No. 23/2013. In Norwegian.

Enger, E. S. (2013). Etablering av anleggseiendom som matrikkelenhet. CLTS Master Theses series No. 22/2013. In Norwegian.

Kolstad, K. F. (2013). Eiendomsutvikling og juss  en kartlegging av de viktigste lovene som virker inn på eiendomsutviklingens tidligfase. CLTS Master Theses series No. 21/2013. In Norwegian.

Martens, H. (2013). Differensiert forvaltning av 100-metersbeltet langs sjøen, med fokus på Karlsøy og Tromsø. CLTS Master Theses series No. 20/2013. In Norwegian.

Bø, E. B. (2013). Jordskifte etter § 2 i strandsonen. CLTS Master Theses series No. 19/2013. In Norwegian.

Kaasa, O. M. and Eibak, O. M. (2013). En studie av om "sams tiltak" kan være egnet alternativ til ekspropriasjon ved gjennomføring av private prosjekter. CLTS Master Theses series No. 18/2013. In Norwegian.

Elvestad, H. E. and Udnes, H. (2013). Forvaltningens håndtering av strøksservitutter i en planprosess. CLTS Master Theses series No. 17/2013. In Norwegian.

Trommestad, A.-I. (2013). Festeformål i Norge : forskjeller og likheter ved oppregulering av festeavgift og hva som skjer når festetiden utløper. CLTS Master Theses series No. 16/2013. In Norwegian.

Sollid, E. (2013. Leilendingsvesenet i siste fase. CLTS Master Theses series No. 15/2013. In Norwegian.

Wiik, J. O. (2013). Jordskifteretten som handsamar av utfordringar mellom eigarar i realsameiger. CLTS Master Theses series No. 14/2013. In Norwegian.

Ruud, H. E. (2013). Fornøydhet med prosessen i jordskifteretten: en brukerundersøkelse blant tidligere parter i Nord-Trøndelag jordskifterett. CLTS Master Theses series No. 13/2013. In Norwegian.

Reiten, M. (2013). Allmenningsrett og naturvern i Skjåk kommune - Erfaringer fra bruk og vern av ressursene i Skjåk Almenning. CLTS Master Theses series No. 12/2013. In Norwegian.

Myhrer, J. (2013). Boligbygging i sentrumsnære omtåder. CLTS Master Theses series No. 11/2013. In Norwegian.

Levang, G. S. (2013). Interesser i byutviklingsprosesser: hvordan reflekteres allmenn interesse i utbyggerstyrt byutvikling? CLTS Master Theses series No. 10/2013. In Norwegian.

Hobøl, E. J. (2013). Privat felles infrastruktur : en lov- og casestudie om privat felles infrastruktur. CLTS Master Theses series No. 9/2013. In Norwegian.

Hauge, H. L. (2013). Leietakersammensetning på norske kjøpesentre. CLTS Master Theses series No. 8/2013. In Norwegian.

Fossum, M. (2013). Gjenspeiler verdien av den sekundære leiligheten i en enebolig dens virkelige verdi? CLTS Master Theses series No. 7/2013. In Norwegian.

Handberg, Ø. N. (2013). Managing behaviour: an experimental study into the behaviour of Tanzanian forest users. CLTS Master Theses series No. 6/2013. In English.

Bhatt, Y. R. (2013). Implication of agroforestry system for soil carbon sequestration and livelihood in the Mid-hills of Nepal. CLTS Master Theses series No. 5/2013. In English.

Johansen, A. B. (2013). Funding biodiversity conservation : an assessment of local opportunity costs and instruments to compensate for them. CLTS Master Theses series No. 4/2013. In English.

Taddese, A.(2013). Potential impact of land certification on rural households' land-related investment intentions in Southern Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 3/2013. In English.

Guerrero, A. M. (2013). Eiendomsaksjer, direkte eiendom og aksjemarkedet : et norsk perspektiv. CLTS Master Theses series No. 2/2013. In Norwegian.

Yildiz, S. og Kutluay, M. (2013). Kan prisstigningen i det norske boligmarkedet forklares av fundamentale faktorer, eller eksisterer det en boligboble i Norge? CLTS Master Theses series No. 1/2013. In Norwegian.


2012
Slettvold, E. N. (2012). Hva er de viktigste utfordringene til eiendomsutvikler ved akkvisisjon av eiendom til utviklingsformål? CLTS Master Theses series No. 22/2012. In Norwegian

Halseth, H. (2012). Verdivurdering av næringseiendom: metoder, modeller og begrep. CLTS Master Theses series No. 21/2012. In Norwegian

Bustnes, J. E. (2012). Boplikt på helårsboliger og boligpriser. CLTS Master Theses series No. 20/2012. In Norwegian

Lauritzen, P. I. (2012). Markedet for landbrukseiendom på Østlandet. CLTS Master Theses series No. 19/2012. In Norwegian

Vikdal, S. (2012). Servitutters gyldighet i et historisk perspektiv og metoder relatert til håndtering av disse. CLTS Master Theses series No. 18/2012. In Norwegian

Vatne, R. (2012). Håndtering av overskuddsareal ved vegjordskifte. CLTS Master Theses series No. 17/2012. In Norwegian

Blair, A. N. (2012). Formal housing concepts for informal settlements: For in paricular, Khayelitsha. CLTS Master Theses series No. 16/2012. In English

Braate, M. (2012). Planskyggen: effekter på eiendom gjennom langsiktig planlegging av offentlig infrastruktur. CLTS Master Theses series No. 15/2012. In Norwegian

Sæbø, V. E. (2012). Jordskifteretten som handsamar av grensegang for offentleg regulering av eigarrådvelde. CLTS Master Theses series No. 14/2012. In Norwegian

Gulliksen, C. D. (2012). Tiltaksjordskifte. CLTS Master Theses series No. 13/2012. In Norwegian

Yndestad, T. (2012). Avdøde hjemmelshavere i jordskiftesaker. CLTS Master Theses series No. 12/2012. In Norwegian.  

Weng, J. (2012). Risikohåndtering i eiendomsutviklingsprosjekters tidlige fase. CLTS Master Theses series No. 11/2012. In Norwegian.  

Sand, E. (2012). Urbant jordskifte - en casestudie av jordskiftesaken Grefsen stasjonsby. CLTS Master Theses series No. 10/2012. In Norwegian.  

Hoddevik, C. L. (2012). Ein studie av effektar av jordskifte - ved etablering av vegar etter jordskiftelova § 2 bokstav e. CLTS Master Theses series No. 9/2012. In Norwegian 

Handeland, B. H. (2012). Eiendomsdanning ved utbygging; en eksempelstudie. CLTS Master Theses series No. 8/2012. In Norwegian.  

Robertsen, C. (2012). Forest transition or just deforestation? Evidence from Brazil. CLTS Master Theses series No. 7/2012. In English.

Moen, S. (2012). Utviklingen i omfanget av jordleie i perioden 1979 til 2010. CLTS Master Theses series No. 6/2012. In Norwegian.   

Rugtveit, S. V. (2012). Environmental effectiveness, economic effectiveness and equity : a case study of Payments for Environmental Services (PES) in Hojancha, Costa Rica. CLTS Master Theses series No. 5/2012. In English.  

Dahl, F. (2012). Reflekteres en enebolig sine fremtidige energiutgifter i markedsprisen i dag? CLTS Master Theses series No. 4/2012. In Norwegian.

Kussa, M. U. (2012). Farmer's health and agricultural productivity in rural Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 3/2012. In English.

Widerøe, H. (2012). Lokal overflateavrenning i boligfelt : økonomisk analyse av tiltak mot oversvømmelse. CLTS Master Theses series No. 2/2012. In Norwegian.

Glomsaker, K. (2012). Systems thinking and sustainable urban development -how to improve the planning of sustainable cities. CLTS Master Theses series No. 1/2012. In English.


2011
Nytun, Å.-B. (2011). Utmark og nedlegging av gardsbruk- ein studie av eigedomstilhøve og arealbruk i Blakset i Stryn. CLTS Master Theses series No. 27/2011. In Norwegian.

Grane, A. (2011). Resultatstudier av bruksordninger ved jordskifte. CLTS Master Theses series No. 26/2011. In Norwegian.

Hurum, M. S. (2011). Eiendomsutvikling av landbrukseiendom med tilhørende bygningsmasse. CLTS Master Theses series No. 25/2011. In Norwegian.

Immerstein, T. (2011). Kartlegging av metoder for kommunal eiendomsdrift og forvaltning. CLTS Master Theses series No. 24/2011. In Norwegian.

Janson, A. (2011). Eiendomstransaksjoner uten hjemmelsoverføring: manipulasjon av tinglysingssystemet. CLTS Master Theses series No. 23/2011. In Norwegian.

Oppegaard, S. M. (2011). Bruksordning og fellestiltak ved anleggelse av vann og avløp: en casestudie av jordskifte i Indre Hallangspollen. CLTS Master Theses series No. 22/2011. In Norwegian.

Stenseng, J. (2011). Kommunal bruk av strategiske eiendomskjøp i eiendomsutviklingen. CLTS Master Theses series No. 21/2011. In Norwegian.

Stokstad, S. (2011). Bruksordning ved jordskifte i samband med utbygging av småskalakraftverk. CLTS Master Theses series No. 20/2011. In Norwegian.

Rovik, Å. E. (2011). Grunnerverv og ekspropriasjon: sammenligning av avtaler og skjønn ved grunnerverv til offentlig veg. CLTS Master Theses series No. 19/2011. In Norwegian.

Helleren, L. (2011). Formalization of property rights: a case study of Montenegro. CLTS Master Theses series No. 18/2011. In English.

Schage, E. K. S. (2011). Formalisation of land rights in informal urban settlements: a theoretical approach to a practical problem. CLTS Master Theses series No. 17/2011. In English.   

Syversen, S. W. (2011). Makt i mellomlandet. Aktører, instrumenter og mekanismer som styrer arealbruken i mellomlandet. CLTS Master Theses series No. 16/2011. In Norwegian.

Laskemoen, A. K. (2011). En studie av sosiale effekter av jordskifte- ved oppløsning av sameie. CLTS Master Theses series No. 15/2011. In Norwegian.

Gulbrandsen, A.(2011). Langsiktige effekter av bruksordning ved jordskifte. CLTS Master Theses series No. 14/2011. In Norwegian.

Eriksen, H. B. (2011). Risiko ved akkvisisjon av potensiell utviklingseiendom. CLTS Master Theses series No. 13/2011. In Norwegian.

Andersen, I. (2011). Effekter av bruksordning: en studie av veglag stiftet ved jordskifte. CLTS Master Theses series No. 12/2011. In Norwegian.

Mailosi, M. M. (2011). Crop choices and land productivity on rented land in Northern Ethiopian Highlands. CLTS Master Theses series No. 11/2011. In English   

Nantongo, M. G. (2011). Impact of legal reform on sustainable land management in Tigray, Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 10/2011. In English.    

Tangstad, J. and Luke, I. (2011). Risiko på store investeringer i landbruket. CLTS Master Theses series No. 9/2011.

Ewunetu, A. T.  (2011). Microfinance : Does it support households to achieve an income above self-sufficiency? Evidence from rural Northern Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 8/2011. In English.   

Tedla, T. H. (2011). Factors determining fertilizer adoption of the peasant farm sector in Northern Ethiopia, Tigray region. CLTS Master Theses series No. 7/2011. In English.  

Kawuma Menya, C. (2011). Rainfall variation due to climate change : an intertemporal investigation into its impact on susbsistence crop net revenue. CLTS Master Theses series No. 6/2011. In English.

Grann, S. L. (2011). Utrygghet for flom : En betinget verdsettingsstudie. CLTS Master Theses series No. 5/2011. In Norwegian.

Tugume, J. P. (2011). Farm based household health status and income : Evidence from Tigray, Northern Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 4/2011. In English.

Flaa, E. (2011). Optimal rotasjonstid i skog : med og uten karbonbinding. CLTS Master Theses series No. 3/2011. In Norwegian.

Ndhlovu, D. E.(2011). Determinants of farm households' cropland allocation and crop diversification decisions: The role of fertilizer subsidies in Malawi. CLTS Master Theses series No. 2/2011. In English.

Bayissa, F. W. (2011). Does off-farm income compete with farm income?: Evidence from Malawi. CLTS Master Theses series No. 1/2011. In English.


2010
Boja, T. G. (2010). Determinants of land renting and its implications on food security of rural farming households in Malawi. CLTS Master Theses series No. 17/2010. In English.

Kvalevåg, A. (2010). Utfylling og eiendomsforhold i sjø- En studie fra Fræna kommune. CLTS Master Theses series No. 16/2010. In Norwegian.

Saeed, S. (2010). Hvordan oppnå minnelige avtaler ved et grunn- og rettighetserverv? En undersøkelse av virksomheten til Statnett SF. CLTS Master Theses series No. 15/2010. In Norwegian.

Taklo, B. I. (2010). Privat felles veg - mange spørsmål - mange løysingsmåtar. CLTS Master Theses series No. 14/2010. In Norwegian.

Bjorheim, T. L. (2010). Erstatning for jakt ved ekspropriasjon til veiformål. CLTS Master Theses series No. 13/2010. In Norwegian.

Krokann, J. A. (2010). Markedet for kjøp av skogeiendommer. CLTS Master Theses series No. 12/2010. In Norwegian.

Næss, T. M. H. (2010). Registrering av jordsameier etter matrikkellov. CLTS Master Theses series No. 11/2010. In Norwegian.

Melheim, I. (2010). Eigedomsrettslege sider ved siktrydding langs riks- og fylkesvegar i Nord-Noreg. CLTS Master Theses series No. 10/2010. In Norwegian.
  
Martens, H. A. (2010). Utfordringer og risikoer knyttet til eiendomsutvikling i et transformasjonsområde: en oppgave basert på intervju av fire utviklere i Økernområdet, Oslo. CLTS Master Theses series No. 9/2010. In Norwegian.  

Graff, J. (2010). Transformasjon i sentrale byområder ut fra et vern versus nybyggingsperspektiv. CLTS Master Theses series No. 8/2010. In Norwegian.  

Fladby, H. D. (2010). Kommuners bruk av utbyggingsavtaler. CLTS Master Theses series No. 7/2010. In Norwegian.  

Bekele, M. S. (2010). Determinants of agricultural credit market participation and loan repayment performance in Finoteselam town, Northwestern Ethiopa. CLTS Master Theses series No. 6/2010. In English

Assefa, T. W. (2010). Raising labour productivity to solve the paradox; labour shortage in the labour surplus economy; Malawi. (Is targeted fertilizer subsidy the solution?). CLTS Master Theses series No. 5/2010. In English.

Børtnes, S. og Høie, E. (2010). Investments in European Securitized Real Estate - Performance Evaluation through Factor-Mimicking Portfolios. CLTS Master Theses series No. 4/2010. In English.

Aalerud, E. H. (2010). Gender and power relations. A case study from Mozambique. CLTS Master Theses series No. 3/2010. In English.

Hjørnevik, C. W. (2010). Verdi for Olav Thon Eiendomsselskap ASA. CLTS Master Theses series No. 2/2010. In Norwegian.   

Østby, B. I. (2010). Forskjell mellom konsesjonstakst og takst med "fri omsetning" på landbrukseiendommer. CLTS Master Theses series No. 1/2010. In Norwegian.  


2008
Unneberg, M. (2008). Akkvisisjon av utviklingseiendom i Hedmark fylke. CLTS Master Theses series No. 2/2008. In Norwegian.  

Fernandez, I. S. (2008). Land consolidation in Norway: A study of a multifunctional system. CLTS Master Theses series No. 1/2008. In English and Spanish.


2006

Thoresen, S. F. (2006). Jordsameie: en studie av registreringsproblem. CLTS Master Theses series No. 1/2006. In Norwegian.


2005
Runningen, I. (2005). Almenningsretten i et dynamisk samfunn. CLTS Master Theses series No. 1/2005. In Norwegian.

2004
Jacobsen, S.(2004). Samtaler med jordskiftedommere om jordskifteloven § 3 bokstav a. MA thesis, Institutt for landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole (serie E rapport E1/2004). In Norwegian.


2003

Mollestad, A. P.(2003). Fra helårsbolig til fritidsbolig: med fokus på kommunenes praktisering av boplikten. CLTS Master Theses series No. 1/2003. In Norwegian.

Roalkvam, O. (2003). Jordskiftelova §3a og "nytten for kvar einskild eigedom": med fokus på partane sine eigne vurderingar av nytte i etterkant av to jordskiftesaker. MA thesis, Institutt for landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole (serie E rapport 1/2003). In Norwegian.


2002
Prestbakmo, A. O. (2002). Bruk og rett i Svartskogen : et casestudie fra Manndalen i Kåfjord commune. CLTS Master Theses series No. 2/2002. In Norwegian.

Gammelmo, L. and Øyen, E. T. (2002). Gender and access to land:  a case study on Indian Hindu women. CLTS Master Theses series No. 1/2002. In English.


2001

Gai, T. A. J. (2001). Grunneier eller grunnleier? CLTS Master Theses series No. 1/2001. In Norwegian.

Aasmundtveit, J. E. (2001). Tapsgarantien ved jordskifte: vilkårene etter jordskifteloven § 3 bokstav a for å fremme jordskifte. MA thesis, Institutt for landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole. In Norwegian.


2000
Flagstad, P. H. (2000). Jordleie: en studie utført i Hamar og Stange kommuner. CLTS Master Theses series No. 1/2000. In Norwegian.


1998
Kristiansen, P. (1998). Forvaltning av statsallmenninger i Troms fylke: Statskog SF eller fjellstyreordningen?. CLTS Master Theses series No. 2/1998. In Norwegian.

Mykland, S. (1998). Organisering av sameier. CLTS Master Theses series No. 1/1998. In Norwegian.


1997
Kleppa, K. S. (1997). Trekk frå steingjerda si historie. CLTS Master Theses series No. 2/1997. In Norwegian.

Nord, E. (1997). Småviltjakt i Kviteseid kommune. Ei undersøking av uformelle institusjonar kring allmenta si tilgang. CLTS Master Theses series No. 1/1997. In Norwegian.


1993
Lein, A. B. (1993). Allmenningsrettens utvikling i Nord-Trøndelag. CLTS Master Theses series No. 1/1993. In Norwegian.

Lauvås, L. (1993). Utskiftninger på Jæren i tidsperioden 1821-1858. CLTS Master Theses series No. 2/1993. In Norwegian.


1991

Vinje, T. M. L. (1991). Gardsstyre : ein analyse av organisert samarbeid [i] klyngjetun. CLTS Master Theses series No. 1/1991. In Norwegian.


1989

Sandsmark, G. S. (1989). Hvordan markedskrefter, offentlig regulering og eiendomsforhold påvirker arealbruken : belyst ved intervjuer i kommunene Frogn og Ås. CLTS Master Theses series No. 1/1989. In Norwegian.


1986
Melbø, A. K. (1986). Gårddeling, klyngetun og jordskifte : en detaljstudie fra det tidligere Voll-herred i Romsdal. CLTS Master Theses series No. 1/1986. In Norwegian.


1983
Steinsholt, H. (1983). Retten til friluftsliv. CLTS Master Theses series No. 2/1983. In Norwegian.

Moen Jr., S. (1983). Grensemerker. CLTS Master Theses series No. 1/1983. In Norwegian.

1978
Ranum, O. and Berg, A. O. (1978). Heidal i Sel : historisk utvikling av eiendomsforhold og arealbruk. CLTS Master Theses series No. 1/1978. In Norwegian.

1967
Øvstedal, R. (1967). Jordskifte og skogreising. Korleis utmarksjordskifte har verka på skogreisinga i Voss. CLTS Master Theses series No. 1/1967. In Norwegian.

Published 4. November 2016 - 12:59 - Updated 25. January 2023 - 13:16