VET356 Grunnleggende sykdomslære

Studiepoeng:13.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Preben Boysen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:En gang per år.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet begynner i høstsemesteret og går over i vårsemesteret.

Om dette emnet

Grunnleggende sykdomslære er en integrering av fagområdene immunologi, generell patologi og medisinsk genetikk. Dette er veterinærstudentenes første systematiske tilnærmingen til infeksjonsforsvaret og utvikling av sykdom. Grunnleggende sykdomslære er vesentlig for å kunne forstå infeksjonsbiologi, klinisk og patologisk diagnostikk, terapi, immunprofylakse og avlsstrategier mot sykdom.

Faget er organisert i følgende deler:

 • Medisinsk genetikk
 • Generell patologi
 • Immunologi

Sammenheng med tidligere og fremtidige fag:

En generell innføring i genetikk blir gitt i Nivå 1. Immunologi blir også kort introdusert i Nivå 1. I faget Grunnleggende sykdomslære blir så immunologi, generell patologi og sykdomsgenetikk undervist i en integrert form. Det legges vekt på å trekke linjer til tidligere undervisning og å ta med eksempler fra Nivå 1, bl.a. VET351.

Stoffet fra Generell sykdomslære vil være en helt essensiell forutsetning for videre studier på Nivå 2 og i klinisk undervisning.

Dette lærer du

Kunnskapsmål:

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av sykdomsutvikling og sykdomsmanifestasjon og lagt et grunnlag for en dypere forståelse av de kliniske fagene. Ha gode kunnskaper innen immunologi, generell patologi og medisinsk genetikk.
 • Redegjøre for hvordan immunapparatets celler fungerer i forsvar mot infeksjoner.
 • Kjenne igjen morfologiske manifestasjoner og forstå funksjonelle endringer ved arvelige, degenerative, sirkulasjonsbetingede inflammatoriske sykdommer og kunne forklare bakenforliggende mekanismer.
 • Redegjøre for det genetiske grunnlaget for immunsvar, sykdomsresistens og sykdommer med arvelig disposisjon.
 • Beskrive forandringer som er karakteristisk for sentrale sykdomsprosesser i histologiske snitt og stille en morfologisk diagnose.
 • Forstå hvordan informasjon om nedarvede og ervervede mutasjoner kan brukes for å optimalisere behandling.

Ferdighetsmål:

Studentene skal kunne beskrive forandringer som er karakteristisk for sentrale sykdomsprosesser i histologiske snitt og stille en morfologisk diagnose.

 • Undervisningen gis i form av forelesninger, kurs, gruppearbeid/kollokvier og eventuelt andre læringsformer.
 • Studenter er velkomne til å kontakte faglærere for spørsmål. Det oppfordres til at studentene forsøker å rette til den læreren som underviser i temaet, evt. kontakter blokkleder hvis det er overordnede saker.
 • Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på emnets hjemmeområde (Canvas).
 • I slutten av blokka avlegges en campus-basert skriftlig, digital eksamen av 4 timers varighet som dekker alle delemnene, og som bedømmes med gradert karakter. Eksamen kan bestå av kortsvar, langsvar, bildeoppgaver, flervalgsoppgaver (ikke nødvendigvis alle). Eksamensbesvarelsen vurderes som en helhet, og ved manglende kunnskaper på sentrale områder vil studenten kunne stryke selv om kunnskaper på andre områder er gode.

  Slutteksamen benytter elektronisk plattform (f.t. Wiseflow).

  Tillatte hjelpemidler: Ingen • Avsluttende eksamen bedømmes av ekstern(e) sensor(er) jf. gjeldende eksamensreglerverk.
 • Enkelte deler av undervisningen er obligatorisk, jf. emnesiden/timeplan (Canvas).

  Det tillates fravær fra obligatorisk aktivitet for inntil én dag med begrunnelse. Ved fravær utover dette må studenten ta kontakt med underviser og vise at temaet er grundig studert på egen hånd, f.eks. ved å vise til egne notater og å kunne svare på spørsmål.

  Fire sett flervalgsoppgaver på digital plattform (f.t. Canvas). Disse må fullføres og omfattes ikke av den ene dagen med fravær nevnt over.

 • Krav til eget utstyr:

  • Bærbar PC med tilganger til aktuelle studieverktøy (Canvas m.m.).
  • Lærebøker som angitt på hjemmeområdet (Canvas).

  Helse, miljø og sikkerhet:

  • Det vurderes at det ikke er risikoaktivitet i blokka.
  • Kurssal Basalfag (mikroskopisalen): Det henvises til instruks for kurssalen.
 • VET
 • VET