PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Ingjerd Solfjeld

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Det gis undervisning i emnet bare hvis studenter fra M-PV/GM eller minimum 5 studenter melder seg på. Endringer i undervisningsopplegget må påregnes hvis få studenter deltar. Maksimalt antall studenter er 30.

Frekvens:Hvert annet år, oddetall, 2023, 2025...

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter andre uka i augustblokka og fortsetter i høstparallellen. Emnet har undervisning i augustblokka og høstparallellen.

Om dette emnet

Planter og skjøtsel i ulike typer grøntanlegg i urbane og landlige omgivelser er basis for arbeidet i dette emnet. Med plantene som premissgivere vil vi sammen jobbe med å utvikle en helhetlig forståelse av grøntanlegg. Vi vil underveis komme innom flere tema og gå mer i dybden på noen tema. Slik som bruk av fremmede- kontra norske arter, restaureringsøkologi og vurderinger rundt bevaring av store trær og etablering av trær i parker og gater.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal ha bred innsikt i forhold som påvirker mulighetene for å oppnå gode grøntanlegg, enten disse har rekreasjonsmessige, miljømessige eller estetiske funksjoner. Ha grunnlag for å planlegge etablering og hensiktsmessige skjøtselstiltak. Studenten skal ha god forståelse for hvordan ulike miljøfaktorer og skjøtselstiltak virker på utviklingen og kvaliteten av vegetasjonen i grøntanlegg og i kulturlandskapet.

Ferdigheter

Studenten skal ha oversikt over de ulike fasene av planlegging, etablering og skjøtsel og kunne peke på utfordringer med fokus på planter og diskutere mulige løsninger i de ulike fasene. Studenten skal kunne kommunisere med ulike aktører innen planlegging, restaurering, etablering/ revegetering og skjøtsel av grønne områder inkludert kulturlandskapet.

Generell kompetanse

Studenten skal ha respekt for eget og andres fagområde ved erkjennelse av tverrfaglighet i utøvelse av grøntanleggsforvaltning. Innse betydningen av samspillet mellom teori og praksis og bli i stand til å vurdere hvilken kompetanse som bør involveres i ulike prosjekter.

 • Seminarer og forelesninger, markvandringer og demonstrasjoner. Seminarer er basert på studentpresentasjoner, diskusjoner og dialoger. Studentene skriver en rapport i gruppe basert på feltundersøkelser og presenterer arbeidet for de andre studentene.
 • Studentene får tilbakemelding på presentasjoner og veiledning underveis i gruppearbeidet.
 • Pensumliste blir tilgjengelig ved emnets start og kan suppleres underveis. Det vil være både engelsk og norsk pensumlitteratur. Faglige presentasjoner og demonstrasjoner knyttet til markvandringer er også pensum. Egen gruppeoppgave med tilhørende litteratur er pensum.
 • PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG215 (kan tas parallelt)
 • Muntlig eksamen i eksamensperioden, A-F

 • Ekstern sensor deltar i muntlig eksaminering
 • Studentene skriver en rapport i gruppe basert på feltundersøkelser og presenterer arbeidet for de andre studentene i augustblokka.

  Deltakelse på markvandringer og demonstrasjoner i augustblokka.

  Deltakelse på seminarer med fremlegging av faglige tema og aktiv diskusjon.

 • Detaljer kommer fram av terminplanen.

  Emnet er under utvikling og det kan komme endringer underveis.

  Ved gjentak av emnet må emnet i sin helhet tas på nytt - inkludert obligatorisk aktivitet.

 • Ca 45 t forelesninger og seminarer og ca 20 t markvandringer og demonstrasjoner
 • M-PV/GM, M-LA , andre studenter vurderes ut fra forkunnskaper.
 • GSK