PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Jorun Hovind

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:75

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Etablering og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg. Etablering og skjøtsel av trær, busker, roser, stauder, løk, sommerblomster og ulike typer grasarealer. Produksjon av landskapsplanter. Klimatilpasning hos planter. Kvalitetskontroll av planter og utført skjøtsel, norsk standard for planteskolevarer NS4400:2018, norsk standard for skjøtsel og drift av park- og landskapsområder NS3420ZK:2019. Økologisk vurdering av norske og fremmede arter. Praktisk gjennomgang i landskapslaboratoriet knyttet til plantekvalitet, genetisk variasjon, tilvekst, vinterskader, etablering og skjøtsel.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 • hvordan landskapsplanter vokser og biologiske forutsetninger for etablering og skjøtsel
 • de viktigste miljøfaktorene som styrer vekstsyklusen i nordlige områder, samt de vanligste vinterskader og abiotiske skader på lignoser
 • de vanligste formeringsmåtene for ulike typer grøntanleggsplanter
 • plantekvalitet og størrelsessortering for trær, busker og stauder
 • miljø- og klimavennlig etablering og skjøtsel, hvilke arbeidsoppgaver som inngår i skjøtsel, ulike metoder for de vanligste typer skjøtsel, samt skjøtselsplaner
 • forskrift om fremmede organismer, fremmedartslisten til artsdatabanken og spredningsrisiko

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • gjøre faglige valg til beskrivelser for bestilling av planter og jord
 • kvalitetssikre beskrivelser og utføre mottakskontroll av planter og jord
 • velge kvalitetsnivå til beskrivelser iht NS3420ZK for bestilling av etableringsskjøtsel og skjøtsel
 • vurdere vekst og utvikling og utføre kvalitetskontroll av etablering og skjøtsel
 • lage en miljørisikovurdering av planter til grøntanlegg

Generell kompetanse

Studenten skal ha grunnlag for å kunne

 • delta i profesjonelle diskusjoner om problemstillinger relatert til miljø- og klimavennlig etablering og skjøtsel av grøntanlegg
 • vurdere de viktigste forutsetningene for å oppnå vellykket etablering og skjøtsel
 • vurdere hvilke plantekvaliteter og størrelser som er mest hensiktsmessige i ulike typer anlegg
 • vurdere hvilken kvalitetsklasse for skjøtsel som er mest hensiktsmessig for ulike planter og vegetasjon i ulike typer anlegg
 • vurdere om planer og beskrivelser har tatt tilstrekkelig hensyn til skjøtsel, slik anlegget kan utvikles i henhold til intensjonen både på kort og lang sikt
 • Emnet er bygget opp rundt forelesninger, praktiske gjennomganger i landskapslaboratoriet og oppgaveløsning.
 • Det gis noe veiledning i forbindelse med innleveringer.
 • Pensumoversikt vil foreligge ved undervisningsstart. Pensum vil også omfatte materiale og forelesninger/presentasjoner som legges fortløpende på Canvas.

  Det er både norsk og engelsk pensumlitteratur.

 • PHG113, PHG213 og JORD160 eller tilsvarende.
 • Mappevurdering bestående av:

  • 3 skriftlige oppgaver/prøver fordelt gjennom semesteret
  • 1 oppgave som skal leveres og presenteres for medstudenter og lærere

  Alle oppgaver må være levert og bestått for å få godkjent mappen og karakter i emnet.

  Deler av mappen som er godkjent kan ikke forventes godkjent senere år. • Ekstern sensor vurderer selve opplegget for bedømmelse av studentene i emnet.

  Ekstern sensor kan i tillegg delta i sensureringen av ett eller flere vurderingselementer.

 • Det er obligatorisk å delta på praktiske gjennomganger og undervisning i landskapslaboratoriet, samt oppstart - de 2 første undervisningstimene i emnet.
 • Emnet er under utvikling og det kan komme endringer underveis i parallellen.
 • Forelesninger og veiledning inntil 45 timer, praktiske gjennomganger i landskapslaboratoriet inntil 20 timer.
 • B-LI og M-LA og B-PV/M-PV (som har emnet obligatorisk)
 • GSK