M30-FORNY Masteroppgave

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Thomas Martinsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:750 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Masteroppgaven skrives enten i høstsemesteret med levering etter gjeldende frister i desember, eller i vårsemesteret med levering etter gjeldende frister i mai.

Om dette emnet

Masteroppgaven er et uavhengig arbeid strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten skal under veiledning skrive en vitenskapelig rapport om et spesifikt natur- eller samfunnsfaglig tema relatert til fornybar energi, basert på en problemstilling utarbeidet i samråd/samarbeid med veileder(e). Arbeidet innebærer bearbeiding og analyse av data, og vurdering av resultatene i lys av relevant faglitteratur. Forslag til aktuelle masteroppgaver finnes på fakultetets hjemmeside.

Dette lærer du

Emnet gir studenten inngående kunnskap om et spesifikt tema og de ulike trinnene i en forskningsprosess. Studenten opparbeider ferdigheter i selvstendig problemløsning, innhenting og vurdering av ulike informasjonskilder, formulering av faglige resonnementer, analyse og bruk av relevante data i tillegg til kritisk vurdering av egne resultater. Studenten har etter endt emne kompetanse til å vurdere kvaliteten på forskningsarbeider utført innenfor eget og tilgrensende fagfelt.
 • Studenten gjennomfører et forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig rapport (masteroppgave).
 • Frister, retningslinjer, nyttige lenker og forslag til masteroppgaver finnes på fakultetets hjemmeside «For MINAs masterstudenter».

  Informasjon om valg av oppgavetema, skriveprosessen, frister og regelverk gis til studenter første studieår.

  Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.

  Hver student har rett til 40 timer veiledning fra veileder med kompetanse innen fagområdet. Veileder må være tilgjengelig på en måte som gir studenten den støtte som trengs innen rammen for veiledningstiden. Studenten skal signere en kontrakt med veileder(e). Forholdet mellom veileder og student blir regulert i denne kontrakten. Studenten har ansvaret med å holde kontakten med veilederen gjennom prosessen med å utvikle masteroppgaven.

 • Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder(e).
 • Gjennomført relevant metodeemne. Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
 • En skriftlig oppgave og muntlig presentasjon og diskusjon av oppgaven.

  Masteroppgaven ferdigstilles gjennom en muntlig eksaminasjon, som foregår innen 6 uker fra innlevering. Under eksaminasjonen gir studenten en presentasjon av sitt arbeid (20 minutter), og svarer deretter på spørsmål fra ekstern sensor og veileder (30-60 minutter). Resultatet av presentasjonen og diskusjonen kan gi justeringer i endelig karakter på oppgaven. Karaktersettingen følger et nasjonalt system som er likt for alle MNT-studier (matematikk, naturvitenskapelige fag og teknologi).  Masteroppgave med justerende muntlig Karakterregel: Bokstavkarakterer Masteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensoratet består av både intern og ekstern sensor. Intern sensor er som regel hovedveileder.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres og godkjennes av fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
 • Veiledningsmøter avtales mellom student og veileder(e).
 • M-FORNY
 • Studenter tatt opp på masterprogrammet i Fornybar energi, og studenter tatt opp på masterprogram ved andre fakultet på NMBU og som skriver masteroppgave med tema innen fornybar energi veiledet av ansatte ved MINA.