LAA321 3D Visualisering av historisk landskap

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Bjørn Anders Fredriksen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:20 - min 10

Frekvens:Partallsår

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallellen

Om dette emnet

Emnet legger vekt på registrering og dokumentasjon av historiske grøntanlegg og tolkning og vurdering av de ulike historiske lagene. Kursdeltakerne vil få innføring i ulike begreper (bevaring, restaurering, rekonstruksjon, fri fornyelse, autentisitet m.m.), metoder og lovverk. I tillegg tar kurset opp hvordan man kan forvalte og videreutvikle et historisk grøntanlegg. Emnet bruker en case hvert år som spesifiseres.

For å forstå den historiske bakgrunn og lagene skal det utvikles en 3D digital modell av et anlegg. Gjennom interaksjon med 3D modellen vil de ulike historiske lagene og utviklingen av anlegget visualiseres. 3D brukes til å øke forståelsen av anlegget. Dette skal tjene som grunnlag for å komme med gode beslutninger for bevaring og videreutviklingen. Instituttets VR-Lab brukes som arena til testing av ulike senarioer og hypoteser av den historiske utviklingen av anlegget.

I 2022 er case i emnet det historiske hage og parkanlegget på Rød Herregård i Halden. Både hovedbygningen og hageanlegget er et resultat av stadige endringer fra slutten av 1600-tallet og frem til tidlig på 1900-tallet av familiene Tank og Anker. Den nøyaktige utviklingshistorien til anlegget er fremdeles ikke helt klarlagt og vil bli utforsket. Formalhagen er fremdeles synlig i terreng og beplantning. Den omkringliggende landskapsparken rommer både en eremitthytte, bjørnegrotte og et saluttbatteri, samt familiens private gravsted.

Studentene får velge et historisk lag knyttet til dette caset og til ulike problemstillinger innen: bevaring/restaurering av historiske grøntanlegg, forvaltning og digital formidling av verdiene.

Dette lærer du

Studenter som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte.

Kunnskaper: Kurset gir deltakerne innsikt i sentrale temaer knyttet til registrering, analyse og forvaltning og utvikling av historiske parker. De særlige utfordringene som offentlig forvaltning og praktiserende landskapsarkitekter står overfor i forhold til nye krav innenfor kulturminnevernet blir fokusert på generelt nivå og gjennom stedlige eksempler.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å gjenkjenne og registrere historiske parkanlegg og utarbeider en faglig kompetent historisk analyse basert på historiske kilder, herunder en presentasjon som beskriver de ulike historiske lag som er tilstede. I dette kurset legges særlig vekt på digitale presentasjonsteknikker. 3D modellering og 3D visualisering vil bli brukt som verktøy for å analysere og presentere resultatene.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne kritisk reflektere over sine valg og interpretasjon av grøntanlegg med kulturhistorisk verdi. De skal kunne gjøre rede for historiske grøntanleggs betydning og bruker ny teknologi (3D) til å bedre forstå og å formidle anleggets utvikling.

 • Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, befaring og gruppearbeid/diskusjoner, og består av en teoridel og en prosjekteringsdel.
 • Studentene får løpende faglig veiledning.
 • Skandinavisk:

  Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år (Andresen og Butenschøn, 2007)

  Fischer, Jacob. 2011. Herregårdshaver. Kan lastes ned her: www.fremtidensherregård.dk

  Flinck, Maria: Historiska Trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv (Carlsson 2013).

  Engelsk:

  Taylor, Ken; St Clair, Archer; Mitchell Nora J.: Conserving Cultural Landscapes (Routledge, 2015).

  Watkins, John; Wright, Tom: The Management & Maintenance of Historic Parks, Gardens & Landscapes (Frances Lincoln, 2007).

  Bloemers, Tom; Kars, Henk; Van der Valk, Arnold; Wijnen, Mies: The Cultural Landscape & Heritage Paradox (Amsterdam University Press 2010).

  Internasjonale charter:

  UNESCO. 2008. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. www.whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf

  Florence Charter. 1982. www.international.icomos.org/e_floren.htm

  Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value.1992. www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters/charter45.html

  I tillegg kommer litteratur relatert til caseområdet.

 • Det kreves forkunnskaper i LAA211 og både LAD100 og LAD202.
 • Oppgave

  En godkjent oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Oppgaven blir sensurert av ekstern sensor
 • 80% oppmøte på forelesninger. Deltakelse på utferd/befaring.
 • Emnet tilbys også andre masterstudenter ved LANDSAM. Reise og overnatting for maks 4 dager vil bli finansiert. Mat og andre utgifter må studenten dekke selv.
 • Forelesninger: 20 timer, Feltarbeid 40 timer, Seminar 10 timer, Øvinger: 30 timer
 • M-LA 4 og 5 trinn
 • GSK