Course code JUS100

JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen begrensnig
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Ingen
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det gis forelesninger i juridisk metode, statsrett, EØS-rett, menneskerettigheter, retorikk og sivilprosess. I forelesningene legges det vekt på praktiske eksempler relatert til NMBUs fagområder. Emnet innholder også praktisk undervisning i juridisk skriveteknikk og oppgavegjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av det norske rettssystemet, og sette studentene i stand til å foreta forsvarlig regeltolkning og beslutninger i det praktiske liv. Studentene skal ha god forståelse av grunnleggende juridisk metode, herunder tolkningslære og teknikk for løsning av saker i praksis. Studentene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i norsk forfatning og rettssystem, herunder lovgivningsprosessen, statsorganenes oppgavefordeling og forholdet til EU, EØS og menneskerettighene. Emnet skal videre gi kjennskap til hovedtrekkene i domstolenes behandling av saker. JUS100 skal legge det nødvendige grunnlag for de videre juridiske emner ved NMBU.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og selvstudium. Frivillig gruppearbeid og oppgaveløsing.
Læringsstøtte:

Forelesningsdisposisjoner og oppgaver i Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:

Fra lov til rett, Synne Sæther Mæhle, Ragna Aarli, 2. utgave (ISBN/EAN: 9788205507289).http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Fra-lov-til-rett3

Forutsatte forkunnskaper:
GSK
Anbefalte forkunnskaper:
GSK
Obligatorisk aktivitet:
Kun eksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer (WiseFlow)
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent strenghetsnivå.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timer forelesninger. Ca. 125 timer selvstudium og gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
Ca. 25 timer forelesninger, inkludert gjennomgang av oppgaver i plenum.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
LOVDATATilgang til lovdata PRO
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått