JORD200 Jord, vegetasjon og landskap

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Attila Nemes, Line Tau Strand

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i august. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.

Om dette emnet

Naturlige jordsmonndannende faktorer; klima, levende organismer; opphavsmateriale; topografi og tid, og i økende grad menneskelige aktiviteter er bestemmende for hvilke jordsmonntyper som utvikles og hvilke kjemiske og fysiske egenskaper som preger jorda. Sentralt i denne sammenhengen er vannets rolle i å danne jord, og skjebnen til vannet når det beveger seg i jorda. I dette kurset vil vi spesielt vektlegge sammenhengen mellom jordmorfologi og tegn på vannregime. Vi vektlegger utvikling av ferdigheter i å beskrive, prøveta og analysere morfologisk, fysiske og kjemiske jordegenskaper. Det å se sammenhengen mellom det vi observerer og analyserer i felt og prøvene vi tar med inn i laboratoriet står sentralt i emnet. Tolkning av disse egenskapene i en landskaps sammenheng er viktig for å løse mange problemstillinger knyttet jords økosystem funksjon/tjenester.

Dette lærer du

Etter endt emne skal studenten kunne utføre en standard jordprofilbeskrivelse, gjennomføre en klassifikasjon av jorda i felt og prøveta jordsmonn for standard kjemiske og fysiske analyser. Studentene skal også utføre en enkel jordsmonnkartlegging og registrere jordvariabilitet. Studentene vil utføre eget laboratoriearbeid for både jordkjemiske og jordfysiske egenskaper. Sluttmålet vil være at studenten skal kunne sette samme og tolke informasjonen fra felt og laboratoriet på en slik måte at det gir innsikt i hvordan disse påvirker jordas ulike økosystemfunksjoner. Gruppearbeid står sentralt i emnet og skal gi trening i samarbeid, studenten skal bli bedre til å diskutere, og verdsette og respektere ulike innspill og kompetanse slik at målet - rapporten - blir bedre og arbeidet blir mer effektivt.
 • Kurset er todelt. Første del består av en treukers intensive felt- og laboratoriedel. Denne gjennomføres i augustblokka. I feltdelen i denne blokka består av 1) jordprofilbeskrivelser og feltklassifikasjon 2) in situ målinger av enkelte jordfysiske parametere 3) jordprøvetaking for kjemiske og fysiske analyser i laboratoriet 4) jordkartlegging i et avgrenset områder eller transekt. Laboratoriearbeidet vil bestå av 1) forbehandling av jordprøver for kjemisk og fysiske analyser 2) noen enkle jordkjemiske analyser 3) oppstart av jordfysiske analyser. Kurset forsetter i høstparallellen med to timer pr uke. Arbeidet i høstparallellen vil bestå i 1) ferdigstillelse av de jordfysiske analysene 2) bearbeiding av kjemiresultater 3) Skriving av gruppe rapport 4) forelesninger som støtter opp om de ulike temaene i kurset. Kurset gis på engelsk, for en mer detaljert oversikt over emnets innhold vises til den engelske beskrivelsen.
 • Lærerne vil være tilgjengelig og til stede i felt og laboratorie.
 • FAO, 2006, Guidelines for soil profile description or Greve, M. H., Sperstad, R. and Nyborg, Å., 1999, Retningslinjer for beskrivelse av jordprofil. Version 1.0. NIJOS-rapport 37/99. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging,

  Børresen, T and Krogstad T. 2015/2019. Field and laboratory exercises, JORD200 + notes.

  Supporting literature:

  Weil, R.R. and N.C: Brady, 2017, 15th edition. The Nature and Properties of Soils. PEARSON, Prentice Hall. (ISBN 10-1-292-16223-6) The students are expected to have pre-knowledge equivalent to subjects covered in this textbook. Having this book at hand is recommended.

  Hillel, D. 2004. Introduction to environmental soil physics. This textbook is essential for all those specializing in soil physics and is highly recommended.

  Sparks, D. 1996. Methods of Soil Analysis. This textbook cover supplementary descriptions of methods and will be available for the students.

 • JORD100 Jordlære
 • Samlet vurdering:

  • Skriftlig oppgave (gruppearbeid 2-4 studenter) (40%)
  • Individuell muntlig eksamen (60%)

  Begge deler må bestås for å bestå emnet.

  Karakter A-E / Ikke bestått.  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Gruppeoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen og evaluere den skriftlige oppgaven.
 • Deltakelse i felt og lab er oblibatorisk. Minimum 80% frammøte.
 • I august må studentene være forberedt på fulle dager i felt, og må være utstyrt og forberedt for fysisk arbeid i felt.
 • B-MILJØ, M-MILJØ
 • Overlapp: Studenter med eksamen i JORD230 vil få en reduksjon på 2 stp.
 • Realfag