GMGI210 Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ivar Maalen-Johansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Romlig statistikk. Romlig autokorrelasjon. Punktmønsteranalyse og Interpolering med deterministiske og geostatistiske metoder. Overlay-analyse. Kombinatoriske metoder. Egnethets- og konfliktanalyse.

Dette lærer du

Kjenne grunnleggende metoder innen geografisk statistikk, og være seg bevisst disse metodenes muligheter og begrensninger. Kjenne de vanligste metodene for geografisk analyse, interpolering av geografiske data og bruk av GIS i egnethetsanalyse. Kunne foreta valg av metode for å gjennomføre grunnleggende analyse av stedfestede data.
 • Forelesninger, øvinger og innleveringsoppgaver.
 • Canvas. Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning.
 • David O'Sullivan and David J. Unwin. "Geographic Information Analysis, second edition". Wiley 2010.
 • LAD102 + GMGI102 eller tilsvarende, STAT100.
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer. Karakterskala A-F.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Innleveringsoppgaver.
 • 28 timer forelesning. 56 timer øving.
 • GSK