DYR201 Atferd og stell

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Heidi Rasch Johnsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.

Om dette emnet

Formål:

Gi studentene en plattform av kunnskaper som er viktig å ha i arbeidssituasjonen, både mennesker imellom og mellom mennesker og dyr. Det er også en del basisemner for kommende blokker.

Dette lærer du

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha kjennskap til regelverk som regulerer dyrehold i Norge
 • Ha kjennskap til yrkesetikk
 • Ha kjennskap til viktigheten og utførelse av god hygiene i klinikk
 • Ha kjennskap til husdyr inklusiv fugler og reptilers anatomi, fysiologi, ernæring og naturlige miljø
 • Håndtere de vanligste dyrearter, inklusiv fugler og reptiler på en sikker måte
 • Ha kjennskap til grunnleggende dyreatferd og atferdskorrigeringer
 • Utøve riktig og god tannpleie samt veilede kunder i profylakse
 • ID-merke kjæledyr og husdyr
 • Behandle kunder på en profesjonell, faglig og imøtekommende måte og gi god veiledning

DYR201 skal bidra til at studentene kan tilegne seg kompetanse beskrevet i følgende ACOVENE Competences fra ACOVENEs Dossier of European Competences for the Veterinary Nurse :

 • EC 1 Health and safety
 • EC 2 Developing personal performance and maintaining working relationships
 • EC 3 Carry out veterinary reception duties
 • EC 4 Manage clinical environments for procedures and investigations
 • EC 6 Provide and administer nursing care
 • EC 7 Supporting clients in caring for animals
 • EC 8 Perform Laboratory Diagnostic Tests
 • EC 13 Dispense and administer medication
 • Undervisningsformer og innfallsvinkel:

  Undervisningen består av forelesninger, praktisk undervisning og selvstudium.

  Læremidler

  De fleste forelesninger blir lagt ut på Canvas. Noen forelesere gir ut hand-outs før forelesningen, utover dette bes studentene studere i referansebøkene oppgitt i litteraturlisten. Studentene oppfordres til å finne annen relevant litteratur på biblioteket og i relevante databaser.

 • Forelesninger og utdelte læringsmidler i tillegg til referansebøkene:

  Cooper, B., Mullineaux E. & Turner, L. (2020). BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. 6. Utg. Gloucester: BSAVA

  Bexfield, N. & Lee, K. (2014). BSAVA Guide to Procedures in Small Animal Practice. 2. Utg. Gloucester: BSAVA

  Hendrix, C. M. Sirois, M. (2020). Laboratory manual for procedures for veterinary technicians. 7. utg. St. Louis: Elsevier

 • Eksamen

  Studenten holder i løpet av blokken en muntlig presentasjon. Blokkansvarlig og en person til skal være tilstede ved presentasjonene, vurdering kommer etter diskusjon mellom disse to. Vurdering av presentasjonen bekjentgjøres til student på e-post.

  Ved ikke avholdte eller ikke beståtte presentasjoner får ikke studenten studiepoeng i faget før studiekravene er godkjent.

  Ved blokkens slutt leverer studenten en skriftlig eksamensoppgave til blokkansvarlig.

  Oppgavens omfang skal være 5 sider pluss / minus 10 %. Se egne regler for oppgaveskriving. Innlevering er kl. 15.00 siste dag i blokken, forsinket innlevering gir vurdering Ikke bestått som ved ordinær skriftlig eksamen. Ved sykdom gjelder ordinært eksamensreglement.

  Tillatte hjelpemidler: Alle

  Vurderingsuttrykk: Bestått - Ikke bestått • Den skriftlige oppgaven vurderes av ekstern sensor.
 • Obligatorisk undervisning og studiekrav:

  Alle demonstrasjoner og praktisk undervisning obligatorisk.

  Studiekrav:

  Muntlig presentasjon: Den muntlige presentasjonen filmes, og studenten må levere en selvevaluering etter å ha sett filmen av seg selv. Den muntlige presentasjonen må bestås i løpet av blokken.

  Skriftlig oppgave: For å få vurdert avsluttende skriftlig oppgave skal det gjennomføres må muntlig presentasjon være bestått.

  Obligatorisk quiz i Canvas.

  Alle studiekravene må være oppfylt for at blokken skal bestås.

 • B-DYR
 • DPLKOM06
 • Tatt opp til studieprogrammet Bachelor i dyrepleie