Detaljer om emnet BUS160

BUS160 Skatterett for økonomer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: David Eilert Eilertsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet skal gi studenten en innføring i skattesystemet, herunder skatt av inntekt og formue, for både personlige og jurdiske skattytere.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om de prinsipper som skattelovgivningen bygger på
 • har kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning, herunder hovedprinsippene for tilordning til riktig skattesubjekt
 • har kjennskap til sentrale regler om fradrag i fastsatt skatt
 • har kjennskap til skattebetaling og skatteforvaltningen
 • har kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tilordning og tidfesting for personer med enkle inntektsforhold, samt beregne skatter, herunder trygdeavgift
 • kan vurdere hvordan fordeler vunnet ved arbeid tilsvarende behandles hos arbeidsgiver (fradragsrett, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk)
 • kan skattemessig behandle avkastning av kapitalinvesteringer, samt beregne skattemessig gevinst/tap ved realisasjon av kapitalgjenstander, herunder eiendom og aksjer

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende lov og forskrift ved behandling av skattemessige problemstillinger
 • kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatterett
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Lars Fallan, Even Fallan, Thomas Lund - Innføring i skatterett (seneste utgave); Ole Gjems-Onstad (red)- Skattelovsamlingen, studentutgave (seneste utgave)
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Eksamen teller 100 % av eksamenskarakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
42 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått