B15-LI Bacheloroppgave

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Kristin Marie Berg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig. Emnet tilbys obligatorisk fom. våren 2019.

Forventet arbeidsmengde:375 timer. Av dette bør studenten avsette følgende: 2-6 timer felles seminar, 3 timer bibliotekkurs, 2-4 timer individuell veiledning, 1 time muntlig presentasjon av oppgaven.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Primært januarblokk og vårparallell.

Om dette emnet

Bacheloroppgaven skal være en fordypningsoppgave med relevans innenfor landskapsingeniørstudiet. Studentene oppfordres til å skrive oppgaven sammen i gruppe på to personer.

Prosessen fram mot innlevert oppgave består av: Valg av tema, tildelt veileder, lage tidsplan og avtale veiledning, underskrive kontrakt, utforme problemstilling, planlegge metode og gjennomføringsmåte, innhente/sette seg inn i relevant teori og empiri, eventuelt utføre feltundersøkelser/feltbefaringer/egne studier, behandle, presentere og diskutere egne data opp mot teori/empiri samt ferdigstille og innlevere skriftlig oppgave.

Tilnærmingsmåte og oppgavegjennomføring kan avhenge av tema- og metodevalg. Den kan ta utgangspunkt i naturfag (jord, plantefag, biologi, økologi), tekniske fag (anleggsteknikk, materiallære, konstruksjon, overvannsproblematikk) eller samfunnsfag/forvaltning (operativt, strategisk eller politisk nivå). Oppgaven kan også vinkles lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Oppgaven kan være utelukkende basert på litteratur, men vil ofte omfatte en undersøkelse hvor studenten selv samler inn, behandler og produserer data. Vanligvis vil de fleste oppgaver av denne typen ha en slik struktur: - innledning med presentasjon av problemstilling(er) - kort om tilnærmingsmåte og metode - presentasjon av teori og empiri på området - beskrive metodikk og resultater av egne feltundersøkelser/feltbefaringer og/eller litteraturundersøkelser - drøfte funnene i lys av teori/empiri - sammenfatte/oppsummering og utforme konklusjon - litteraturliste, referanser. Til slutt skrives sammendrag og forord.

Dette lærer du

Bacheloroppgaven skal gi studentene øvelse i selvstendig arbeid ved å gjennomføre en oppgave/utarbeide en rapport hvor studentene selv har definert, planlagt, gjennomført og sluttført arbeidet innen avsatt tidsramme. Studentene skal kunne tilegne seg relevant informasjon for å gi svar på en definert problemstilling. Studentene skal utvikle selvstendige ferdigheter i skriftlig faglig formidling innenfor et selvvalgt tema.

Gjennom bacheloroppgaven, skal studentene ha oppnådd følgende læringsmål definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene skal ha kunnskap:

 • om sentrale temaer og dagsaktuelle spørsmål i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det valgte temaet
 • om å identifisere problem(er) og formulere problemstilling(er)
 • om teorier, problemstillinger og metoder innenfor fagområdet
 • om rolleforståelse i faglige drøftinger, prosesser og prosjekter
 • om temaets samfunnsbetydning, inkludert samspill med andre fagfelt

Ferdigheter

Studentene skal ha ferdigheter i å:

 • anvende faglige kunnskaper om metoder og verktøy
 • samle inn, bearbeide og presentere litteraturbasert informasjon eller egne data
 • bruke relevant fagspråk og faglige verktøy, teknikker og illustrerende uttrykksformer
 • gjennomføre systematisk og målrettet undersøkende arbeid
 • utarbeide og presentere en skriftlig rapport med hensiktsmessig struktur
 • kunne begrunne sine konklusjoner
 • muntlig presentasjon av eget arbeid

Generell kompetanse

Studentene skal ha opparbeidet generell kompetanse i å:

 • styre eget læringsarbeid og fremdrift med selvstendighet
 • gjøre oppdatering av egen kunnskap innenfor fagfeltet
 • ha et kritisk blikk på eget arbeid og kunne reflektere over motargumenter og andre betraktningsperspektiver
 • Selvstendig programmering av arbeidet. Dette inkluderer:

  • Selvstendighet og personlig innsats (ut fra rammebetingelser og veiledningsprosess)
  • Struktur, presentasjonsmåter og layout
  • Problemstilling og metodebeskrivelse
  • Datainnsamling og/eller litteraturundersøkelse
  • Behandling og presentasjon av data/litteratur
  • Diskusjon av innsamlede data eller annen informasjon, evne til å finne og sette seg inn i litteratur/andres forskningsresultater, forståelse av roller og sammenhenger
  • Språklig presisjon, både fagterminologi og generelt
  • Muntlig presentasjon og svar på spørsmål fra sensorene (struktur, presisjon, forståelse av litteratur og egne undersøkelser)
 • Veiledning av tildelt hovedveileder. I tillegg organiseres det to oppstartsseminarer der temaet og vinklingen på oppgaven drøftes av flere veiledere/studenter. Studentgruppen er tenkt som en støttegruppe for hverandres oppgaver. Det tilbys kurs i litteratursøk og kildehenvisninger ved NMBU biblioteket.
 • Foruten litteratur i forbindelse med oppgaveskriving som kan oppgis av veileder, må studentene selv foreslå og fremskaffe aktuell litteratur og annet relevant stoff for oppgaven.
 • Studenten skal ha godkjent alle obligatoriske emner som inngår i landskapsingeniørprogrammet - til og med 2,5 års studium.
 • Skriftlig oppgave med påfølgende muntlig presentasjon vurderes av ekstern sensor i samarbeid med intern sensor. Vurdering: A-E = bestått / Ikke bestått = F.

 • Eksterne sensorer evaluerer hver oppgave individuelt i samarbeid med interne sensorer (veiledere)
 • Det skal leveres en veiledningskontrakt signert av student og veileder innen angitt frist.

  Muntlig presentasjon av oppgaven på Gradsdagen i juni etter innlevering. Det kan unntaksvis gis fritak/utsettelse etter skriftlig søknad, f.eks. ved sykemelding.

 • Det forventes at studentene tar kontakt med veileder umiddelbart etter tildeling og signerer kontrakt. Studentene må selv ta initiativ til kurs i litteratursøk og kildehenvisning fra NMBU biblioteket.

  Emnet er under utvikling, endringer kan derfor forekomme.

 • Seminarer og veiledninger.
 • B-LI