VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning

Studiepoeng:1.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Ingrid Toftaker, Marit Stormoen

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Første uka av hvert semester

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.

Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.

Om dette emnet

 • Vitenskapelig forfatterskap: prinsipper og praktisk oppgaveskriving.
 • Vitenskapelig metode: planlegging og design av forskningsoppgaver.
 • Kritisk lesing av vitenskapelige publikasjoner.
 • Spørreundersøkelser: planlegging og gjennomføring.
 • Vitenskapelig litteratur: søking i databaser og bruk av referanseverktøy.
 • Datahåndtering: etablering og bruk av egen database.
 • Statistikk: grunnleggende metoder for beskrivelse og analysere av data

Dette lærer du

Undervisningen skal gi studentene praktisk og vitenskapelig metodegrunnlag for en god start på, og gjennomføring av, en fordypningsoppgave ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha nødvendig metode-kompetanse for å gjennomføre en fordypningsoppgave ved NMBU Veterinærhøgskolen.    
 • Kunne lage en god plan for arbeidet med en fordypningsoppgave basert på gjeldende standard protokoll for NMBU Veterinærhøgskolen.    
 • Kunne lage relevant følgebrev og registreringsskjema for gjennomføring av en spørreundersøkelse knyttet til egen fordypningsoppgave, og lage lage relevant database i henhold til standard mal.    
 • Kunne redegjøre for hovedtyper av studiedesign og aktuelle statistiske metoder, samt vite hvilke design og analysemetoder som er aktuelle i egen fordypningsoppgave.  
 • Kjenne til prinsippene for vitenskapelig forfatterskap, ha etablert en Word-fil for skriving av egen oppgave med utgangspunkt i standard mal, og kunne bruke EndNote til å lagre referanser og lage referanselister.   
 • Forstå betydningen av kritisk lesing av vitenskapelige artikler, og forstå hvordan systematiske og tilfeldige feil kan gi villedende informasjon både i publiserte artikler og i egen fordypningsoppgave.
 • Læringen skjer gjennom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og gjennom utarbeidelsen av en plan (protokoll) for egen fordypningsoppgave basert på en standard mal.
 • Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
 • Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
 • Kurset er bestått når følgende er oppfylt

  • Bestått flervalgstest på siste dag av kurset.
  • Godkjent protokoll for oppgaven.

  Hvis studenten ikke består flervalgstesten må ny test gjennomføres og bestås innen tre uker eller i forbindelse med kurset påfølgende semester. • Det er ingen krav til tilstedeværelse.
 • Krav til eget utstyr

  • Egen bærbar PC.

  Ansvarlig vår: Ingrid Toftaker

  Ansvarlig høst: Marit Stormoen

 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet