Course code VET320

VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Marit Stormoen, Ingrid Toftaker
Medvirkende: Camilla Kielland
Studiepoeng: 1.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Første uka av hvert semester
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.

Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.

Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2025H
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Vitenskapelig forfatterskap: prinsipper og praktisk oppgaveskriving.
 • Vitenskapelig metode: planlegging og design av forskningsoppgaver.
 • Kritisk lesing av vitenskapelige publikasjoner.
 • Spørreundersøkelser: planlegging og gjennomføring.
 • Vitenskapelig litteratur: søking i databaser og bruk av referanseverktøy.
 • Datahåndtering: etablering og bruk av egen database.
 • Statistikk: grunnleggende metoder for beskrivelse og analysere av data
Læringsutbytte:

Undervisningen skal gi studentene praktisk og vitenskapelig metodegrunnlag for en god start på, og gjennomføring av, en fordypningsoppgave ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3,

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha nødvendig metode-kompetanse for å gjennomføre en fordypningsoppgave ved NMBU Veterinærhøgskolen.    
 • Kunne lage en god plan for arbeidet med en fordypningsoppgave basert på gjeldende standard protokoll for NMBU Veterinærhøgskolen.    
 • Kunne lage relevant følgebrev og registreringsskjema for gjennomføring av en spørreundersøkelse knyttet til egen fordypningsoppgave, og lage lage relevant database i henhold til standard mal.    
 • Kunne redegjøre for hovedtyper av studiedesign og aktuelle statistiske metoder, samt vite hvilke design og analysemetoder som er aktuelle i egen fordypningsoppgave.  
 • Kjenne til prinsippene for vitenskapelig forfatterskap, ha etablert en Word-fil for skriving av egen oppgave med utgangspunkt i standard mal, og kunne bruke EndNote til å lagre referanser og lage referanselister.   
 • Forstå betydningen av kritisk lesing av vitenskapelige artikler, og forstå hvordan systematiske og tilfeldige feil kan gi villedende informasjon både i publiserte artikler og i egen fordypningsoppgave.
Læringsaktiviteter:
Læringen skjer gjennom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og gjennom utarbeidelsen av en plan (protokoll) for egen fordypningsoppgave basert på en standard mal.
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Anbefalte forkunnskaper:
Studentene må ha avklart det konkrete formålet med oppgaven før kurset starter.
Obligatorisk aktivitet:
Det er ingen krav til tilstedeværelse.
Vurderingsordning:

Kurset er bestått når følgende er oppfylt

 • Bestått flervalgstest på siste dag av kurset.
 • Godkjent protokoll for oppgaven.

Hvis studenten ikke består flervalgstesten må ny test gjennomføres og bestås innen tre uker eller i forbindelse med kurset påfølgende semester.

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

 • Egen bærbar PC.

Ansvarlig vår: Ingrid Toftaker

Ansvarlig høst: Marit Stormoen

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Eksamensdetaljer: KIFO-kurs: Bestått/ Ikke bestått