Course code THT271

THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Harsha Chandima Ratnaweera
Medvirkende: Arve Heistad, Jon Arne Engan, Oddvar Georg Lindholm, Lars John Hem
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM, M-IØ og M-MAT</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Status, utfordringer i vannressurser, vannkjemi, vannforsyning og avløpsrensing i Norge og globalt; lover, forskrifter, utslippstillatelser, kontroll, myndigheter; Reaktorhydraulikk og prosesskinetikk; Vannforbruk og vannkvalitet og analyseparametere; Grunnvann ¿ vannkvalitetsutfordringer; Renseprosesser og anvendelser: Lufting, oksidasjon, Fe/Mn-fjerning; Overflatevann ¿ vannkvalitetsutfordringer og renseprosesser : Membranfiltrering, adsorpsjon, ionebytting, koagulering, flokkulering, sedimentering, flotasjon, filtrering, ozon og biofiltrering; Hygieniske trusler, metoder for overvåkning og kontroll, barrierer; korrosjon og korrosjonskontroll;

Avløpsvannets sammensetning og mengder, spesifikke forurensninger. Hydraulisk dimensjonering ¿ Qdim, Qmaksdim; Prosjektering av VA anlegg; Utfordringer og muligheter med avløpsvann;

Mekanisk rensing; Kjemisk rensing: koagulanter, flokkulering, separasjon; Biologiske renseprosesser. Aerobe/anaerobe og Aktiv slam og Biofilm prosesser; Nitrogenfjerning og biologisk fosforfjerning; Kjemisk og biologisk rensing: prosessvalg og kombinasjoner; Forurensning fra industri, utfordringer og muligheter; Slam behandling - enhetsprosesser. Slamforskriften; befaringer til renseanlegg.

Læringsutbytte:
Studentene skal etter gjennomført emne ha kunnskap om vannressurser, vannkvalitet, og utfordringer både i Norge og internasjonalt, samt om status for lover, forskrifter og regler for behandling av drikkevann og rensing av avløpsvann og behandling av slam fra både kommunalt avløpsvann og næringsmiddelavløp. De skal ha kunnskap om  analyseparametere og spesifikke forurensningstall. De skal kunne beskrive forskjeller på grunnvann og overflatevann og ha kjennskap til ulike rensemetoder for å få akseptabel vannkvalitet hos forbruker. Videre skal de kunne beskrive forskjellige typer forbehandlingsprosesser, mekanisk rensing, kjemisk rensing, biologisk rensing, nitrogenfjerning og slambehandling. Studentene skal også kunne planlegge en bærekraftig ressursbruk av slammet fra vannbehandlingen. De skal også forstå å kunne forklare de skadelige virkninger på miljøet av de forurensinger og avfallsstoffer som genereres i husholdninger og i næringsmiddelbedrifter. De skal også forstå og beskrive hvorfor det er viktig å ta vare på verdifulle ressurser fra avløpsvann og avfall.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Obligatoriske øvingsoppgaver. Utferder som gir god innsikt i praksis.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden, etter avtale.
Pensum:

- Vann- og avløpsteknikk: lærebok fra Norsk Vann (utvalgte deler)

Tilleggslittertur:

-Kemira : About Water treatment (eller svenske utgaven: 'Konsten at rena Vatten') (kan bestilles fra www.kemira.com)

- Powerpoint presentasjoner fra forelesninger (tilgjenglig i canvas)

- Vannforsyningens ABC (finnes i www.fhi.no) (Støttelitteratur)

Forutsatte forkunnskaper:
Et grunnkurs i kjemi som for eksempel KJM100 Kjemi.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnkunnskaper i mikrobiologi anbefales, tilsvarende for eksempel BIO130 Mikrobiologi.
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen teller 100 %. Eksamen kan inkludere både flervalgsspørsmål (MCQ) og/eller individuelle spørsmål
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Kurset er utarbeidet både for masterkandidater i matvitenskap og vann- og avløpsteknikk.
Normert arbeidsmengde:
For et emne på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 10 timers arbeid pr. uke i undervisningsperioden.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
THT271 er utvidet for å inkludere problemstillinger for avløp fra næringsmiddelindustri. Det er 9 sp overlapp med THT272
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 50 timer. Utferder ca. 4 timer. Øvingsoppgaver som kan være semester oppgave.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått