Course code THT271

THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Zakhar Maletskyi
Medvirkende: Nazli Pelin Kocatürk Schumacher, Agnieszka Katarzyna Cuprys, Lars John Hem, Harsha Chandima Ratnaweera
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet fokuserer på teknologier som viser seg nyttige i vann- og avløpsrenseprosesser.

Studentene vil lære lære om prosesser og teknologier for utforming og oppgradering av vann- og avløpsrenseanlegg. Semesteroppgaven går ut på å designe oppgraderinger av vann- og avløpsrenseanlegg basert på to respektive casestudier.

Målet med dette emnet er å gjøre studentene i stand til å

 • rettferdiggjøre valg av prosesser
 • foreslå teknologier for vann- og avløpsrensing samt design og oppgradering av renseanlegg.

Kunnskap om prosesser som brukes til vann- og avløpsrensing og evne til å foreslå respektive teknologier vil være grunnlaget for evaluering av studentenes prestasjoner i emnet.

Emnet arrangeres i 5 moduler:

Modul 1 introduserer globale vannutfordringer og setter konteksten for de resterende moduler. Første modul posisjonerer vannkrisen i det globale risikolandskapet og viser til ulike sammenhenger. Modulen  legger til rette for utvikling av  ferdigheter i PESTL-analyse: politiske, økonomiske, teknologiske, juridiske og miljømessige faktorer i vannkrisen. Den introduserer også forslag til løsninger på vann- og sanitærtjenester, byer og bassenger i fremtiden. Studentene vil oppleve konflikter knyttet til  ressurseffektivitet i vann-mat-energi nexus spillet SIM4NEXUS. Modulen introduserer vanlig praksis for vannforsyning og avløpshåndtering i Europa. Modulen utvikler også ferdigheter i problem- og interessentanalyse i ekspertgrupper.

Modul 2 fokuserer på fysisk, kjemisk og biologisk kvalitet på drikkevann og de ulike egenskapene til avløpsvann. Den legger til rette for oppdatert kunnskap om kjemiske reaksjoner og reaktoranalyse. Dette forbereder studentene på å forstå behandlingsprosesser som presenteres i modul 3.

Modul 3 introduserer prosesser som brukes i vann- og avløpsrenseteknologier som er et tema i de kommende modulene. I Modul 3 utvikles  kunnskapen om fysiske, kjemiske, fysisk-kjemiske og biologiske prosesser,  samt ferdigheter i prosessanalyse i vann- og avløpsrensing.

Modul 4 introduserer vannbehandlingsteknologier som brukes i drikkevannsforsyningen. Og viser til hvordan en kan implementereprosesser lært i modul 3, teknologier som bidrar til å oppnå  behandlingsmålene  til vannverk: fjerne partikler, naturlig organisk materiale, oppløste faste stoffer, desinfisere vann, behandle rester. Modulen legger til rette for utvikling av ferdigheter for  å planlegge teknologiske oppgraderinger ved vannbehandlingsanlegg og valg av  kontroll- og automatiseringsstrategier. Casestudie videreføres, med en teknologisk oppgradering.

Modul 5 introduserer teknologier som brukes i avløpsrensing. Og viser til  hvordan man anvender prosesser fra modul 3 i teknologier som oppnår behandlingsmål for avløpsanlegg: fjerne partikler og fosfater, organisk materiale og næringsstoffer, resirkulere og gjenbruke vann, behandle biosolider og slam. Modulen utvikler ferdigheter i å planlegge teknologiske oppgraderinger ved avløpsrenseanlegg. Casestudiet videreføres.

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført dette kurset vil studentene kjenne til:

 • global kontekst og status i vannsektoren
 • essensielle vannkvalitetsindikatorer og egenskaper ved avløpsvann
 • vanlige fysiske, kjemiske, fysisk-kjemiske og biologiske prosesser som brukes i vannsektoren
 • eksempler på vann- og avløpsrenseteknologier

og vil kunne

 • karakterisere råvannskvalitet og avløpsegenskaper og definere mål og standarder for behandlet vannkvalitet
 • utføre forstudier, inkludert prosessvalg og utvikling av designkriterier
 • foreslå ulike teknologiske utforminger for de valgte prosessene
Læringsaktiviteter:

Emnet gjennomføres synkront: Undervisningen foregår i sanntid med både studenter og underviser tilstede samtidig.

Emnet består av tekniske forelesninger, selvstudium, ekskursjoner, oppsummerende forelesninger og workshops med digitale læringsspill og digitale samarbeidsverktøy.

Læringsstøtte:

Alle forelesere tilbyr individuelle konsultasjoner eller gruppekonsultasjoner personlig eller online etter avtale via e-post

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med spesielle behov kan søke om egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning og eksamen.

For mer informasjon og kontaktinfo: https://www.nmbu.no/student/helseogtilrettelegging/tilrettelegging

Pensum:

Lærebøker:

1. Drinking water: Crittenden, J.C., Trussell, R.R., Hand, D.W., Howe, K.J., Tchobanoglous, G., 2012. MWH’s Water Treatment: Principles and Design: Third Edition, MWH’s Water Treatment: Principles and Design: Third Edition. John Wiley and Sons. Tilgjengelig som eBook via Oria or på NMBU sitt bibliotek

2. Wastewater: Metcalf & Eddy, Tchobanoglous, G. et al., 2014. Wastewater engineering: treatment and resource recovery 5th ed., New York: McGraw-Hill Education. Tilgjengelig på NMBU biblioteket

Andre relevante lærebøker og bøker:

3. Kemira Water Handbook. Tilgjengelig online

4. Membrane technology for waste water treatment. Pinnekamp, Friedrich. Aachen, FiW 2006. Available as a free eBook on Canvas

5. Experimental Methods in Wastewater Treatment. Tilgjengelig online

6. Bratby, J., 2016. Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment Third., London: IWA Publishing. Tilgjengelig på NMBU biblioteket

7. Boyd, C.E., 2020. Water Quality. Springer. Tilgjengelig online.

Norsk litteratur:

8. NorskVanns lærebok Vann- og avløpsteknikk. Tilgjengelig for  en kostnad på 800 NOK for studenter: via www.norskvann.no

9. Kjemi for ingeniører.  Tilgjengelig via NMBU-bibliotek eller via nettkjøp

10. Norsk Vann VA ordbok. Tilgjengelig på Internett

Forutsatte forkunnskaper:
Et grunnkurs i kjemi eller vannkjemi, som for eksempel KJM100 Kjemi eller KJM220 Vannkjemi
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnkunnskaper i mikrobiologi anbefales, tilsvarende for eksempel BIO130 Mikrobiologi.
Obligatorisk aktivitet:
To ekskursjoner (tekniske ekskursjoner) og et capstone-prosjekt (semesteroppgave)
Vurderingsordning:
Sluttvurdering og karaktersetting vil bli gjort basert på en 3-timers skriftlig digital eksamen som teller 60% av sluttkarakteren. Eksamen kan inneholde flervalgsoppgaver og/eller skriftlig spørsmål. Semesteroppgaven teller 40% av sluttkarakteren.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Kurset er utarbeidet for masterkandidater i vann- og miljøteknikk, 2-årig master innen bærekraftig vann og avløpsteknologi samt andre relevante programmer (bla. matvitenskap etc). .
Normert arbeidsmengde:

For emner med 10 studiepoeng forventes det vanligvis rundt 250 arbeidstimer. Det betyr at i tillegg til strukturert undervisning forventes gruppe- og individuelt arbeid hver uke. Individuelt arbeid omfatter også pensum som foreslås i emneoversikten.

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger 17%Ekskursjoner 2%Gruppearbeid på Capstone Project  (semesteroppgave) 17%Gruppediskusjoner (andre oppgaver) 2%Individuelt arbeid på Capstone Project (semesteroppgave) 33%Annet individuelt arbeid: lesing etc. 29%
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Undervisningen inkluderer:

 • Forelesninger og workshops som involverer digitale læringsspill - 52 timer / 26 klasser
 • Ekskursjoner - 6 timer / 2 klasser
 • Resten er gruppearbeid på Capstone Project, gruppediskusjoner og individuelt arbeid.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer