Course code PPRA200

PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Nina Elisabeth Arnesen
Medvirkende: Hans Erik Lefdal, Nora Elise Rud Jacobsen, Solveig Strangstadstuen, Margrethe Naalsund, Gerd Eli Johansen
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:

Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk. 

Se detaljplan for emnet i Canvas.

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 10 dager veiledet praksisopplæring i skolen eller annen undervisningsinstitusjon. Studentene er utplassert i grupper, og deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen i samarbeid med praksislærere. Inkludert i emnet er for- og etterarbeid på campus.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten vil få undervisningskompetanse i.

All undervisning i praksisopplæringen skal planlegges og veiledes.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kjennskap til ulike undervisningsstrategier og arbeidsmåter for elevene 
  • har kjennskap til sammenheng mellom arbeidsmåte og klasseledelse
  • har kjennskap til mangfoldet av elever og behovet for tilpasset opplæring

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan lede elever i det faglige arbeidet og bidra til et inkluderende, sosialt og trygt læringsmiljø
  • kan reflektere over egen og andres profesjonsutøvelse

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • kan bygge gode relasjoner til elever og kollegaer
  • kan reflektere over profesjonsetiske problemstillinger
Læringsaktiviteter:

Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon over undervisning.

Studenten skriver planer for hver undervisningsøkt; disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten anbefales også å skrive logger fra praksisopplæringen.

Læringsstøtte:
Studentens læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Lærerne fra NMBU er ansvarlige for veiledning og godkjenning av praksisrapport og godkjenning av plan for praksis.
Pensum:
Oversikt ligger på læringsplattformen Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
PPXP100
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk deltakelse på inntil to dager for- og etterarbeid på campus.

Obligatoriske innleveringer i tilknytning til de 10 dagene med praksisopplæring:

  • Plan i forkant av praksisopplæringsperioden.
  • Praksisrapport etter avsluttet praksisopplæringsperiode.
  • Rapport med vurdering fra praksislærer 
Vurderingsordning:

Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurdering av praksisopplæringen, mens Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap står for den avsluttende vurderingen av emnet.

Praksis vurderes med Bestått/ikke bestått.

Sensor:

Sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren bestått/ikke bestått i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.

Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.

Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
10 dager. Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 100 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
.
Undervisningstid:

Emnet består av 10 dager med veiledet praksisopplæring. En dag skal tilsvare en lærers arbeidsdag i arbeidsmengde, men med noe færre undervisningstimer. Alle timene studentene deltar i ved aktivt å observere og/eller gjennomføre undervisning skal være veiledet.

Normert arbeidsmengde tilsvarer dermed 12 dager.

Eksamensdetaljer: Praksis: Bestått/ Ikke bestått