Course code PPRA200

PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Bente Klevenberg, Nina Elisabeth Arnesen
Medvirkende: Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk og går til juniblokka. Se detaljplan for emnet i Canvas.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 10 dager veiledet praksisopplæring i skolen eller annen undervisningsinstitusjon. Studentene er utplassert i grupper, og deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen i samarbeid med praksislærere.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten vil få undervisningskompetanse i.

All undervisning i praksisopplæringen skal planlegges og veiledes.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kjennskap til ulike undervisningsstrategier og arbeidsmåter
  • har kjennskap til sammenheng mellom arbeidsmåte og klasseledelse
  • har kunnskap om ungdom i ulike sosiale og kulturelle kontekster

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan lede elever i det faglige arbeidet og bidra til et inkluderende læringsmiljø
  • kan reflektere over egen og andres profesjonsutøvelse

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • kan bygge relasjoner til elever og kollegaer
  • kan reflektere over profesjonsetiske problemstillinger
Læringsaktiviteter:

Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon over undervisning.

Studenten skriver planer for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten anbefales også å skrive logger fra praksisopplæringen.

Det skal skrives rapport fra praksisperioden basert på erfaringer og teori/litteratur. Retningslinjer for rapporten ligger på læringsplattformen.

Læringsstøtte:
Studentens læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Lærerne fra NMBU er ansvarlige for veiledning og godkjenning av praksisrapport og godkjenning av plan for praksis.
Pensum:
Oversikt ligger på læringsplattformen Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
PPXP100
Obligatorisk aktivitet:

Praksisopplæring i skole i til sammen 10 dager.

Innlevering av plan for praksisperioden ved oppstart av perioden. Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisperiode.

Vurderingsordning:
Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurdering av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning, NMBU står for den avsluttende vurderingen. Praksis vurderes med Bestått/ikke bestått.
Sensor:
Sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren bestått/ikke bestått i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger. Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.
Normert arbeidsmengde:
Ca 100 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Emnet består av 10 dager med veiledet praksisopplæring. En dag skal tilsvare en lærers arbeidsdag i arbeidsmengde, men med noe færre undervisningstimer. Alle timene studentene deltar i ved aktivt å observere og/eller gjennomføre undervisning skal være veiledet.
Eksamensdetaljer: :