Course code PPRA200

PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Margrete Finstad, Aksel Hugo, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk og går til juniblokka. Se detaljplan for emnet i Fronter.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av 10 dager med veiledet praksisopplæring i undervisning og skole. I disse ukene planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærere.

Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som PPU kvalifiserer for.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten vil få undervisningskompetanse i.

All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes. 

Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk og praktisk.

Kunnskap

Kandidaten

  • har fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
  • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
  • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
  • kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i reelle yrkessituasjoner.
Læringsaktiviteter:
Studenten skriver praksisplaner for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten skriver også logger fra praksisopplæringen.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentene av lærerne fra NMBU.
Pensum:

Oversikt deles ut. Av litteratur kan nevnes:

  • Forskrift om rammeplan for lektorutdanning.
  • Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
  • Opplæringslova med forskrift.
  • Informasjon til praksislærer
Forutsatte forkunnskaper:
PPXP100
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av plan for praksisopplæringsperioden. Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode. Studenten anbefales å skriver logger fra praksisopplæringen i løpet av hele studiet.
Vurderingsordning:
Praksisopplæringen er på til sammen 10 dager som en integrert del av studiet. Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning - IMT står for den avsluttende vurderingen.
Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger. Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.
Normert arbeidsmengde:
10 dager
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Emnet består av 10 dager med veiledet praksisopplæring. Tid til individuell veiledning skal omfatte ca 1-2 undervisningstimer pr. dag.
Eksamensdetaljer: Praksis: Bestått / Ikke bestått