Course code PHG316

PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ingjerd Solfjeld
Medvirkende: Eva Vike, Line Rosef
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Hvert annet år, oddetall. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det gis undervisning i emnet bare hvis studenter fra M-PV/GM eller minimum 5 studenter melder seg på. Endringer i undervisningsopplegget må påregnes hvis få studenter deltar. Maksimalt antall studenter er 20. 
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-PV/GM, M-LA , andre studenter vurderes ut fra forkunnskaper.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Planter og skjøtsel i ulike typer grøntanlegg i urbane og landlige omgivelser er basis for arbeidet i dette emnet. Med plantene som premissgivere vil vi sammen jobbe med å utvikle en helhetlig forståelse av grøntanlegg. Vi vil underveis komme innom flere tema og gå mer i dybden på noen tema. Slik som bruk av fremmede- kontra norske arter, restaureringsøkologi og vurderinger rundt bevaring av store trær og etablering av trær i parker og gater.  
Læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten skal ha bred innsikt i forhold som påvirker mulighetene for å oppnå gode grøntanlegg, enten disse har rekreasjonsmessige, miljømessige eller estetiske funksjoner. Ha grunnlag for å planlegge etablering og hensiktsmessige skjøtselstiltak. Studenten skal ha god forståelse for hvordan ulike miljøfaktorer og skjøtselstiltak virker på utviklingen og kvaliteten av vegetasjonen i grøntanlegg og i kulturlandskapet. 

Ferdigheter 

Studenten skal ha oversikt over de ulike fasene av planlegging, etablering og skjøtsel og kunne peke på utfordringer med fokus på planter og diskutere mulige løsninger i de ulike fasene. Studenten skal kunne kommunisere med ulike aktører innen planlegging, restaurering, etablering/ revegetering og skjøtsel av grønne områder inkludert kulturlandskapet.  

Generell kompetanse  

Studenten skal ha respekt for eget og andres fagområde ved erkjennelse av tverrfaglighet i utøvelse av grøntanleggsforvaltning. Innse betydningen av samspillet mellom teori og praksis og bli i stand til å vurdere hvilken kompetanse som bør involveres i ulike prosjekter. 

Læringsaktiviteter:
Seminarer og forelesninger, utferder/markvandringer og demonstrasjoner. Seminarer er basert på studentpresentasjoner, diskusjoner og dialoger. Studentene skriver en rapport basert på feltundersøkelser og presenterer arbeidet for de andre studentene.  
Pensum:
Pensumliste blir tilgjengelig ved emnets start.  Faglige presentasjoner og demonstrasjoner knyttet til utferder og øvinger er pensum.  Pensum er både på engelsk og norsk. 
Forutsatte forkunnskaper:
PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG215 (kan tas parallelt) 
Obligatorisk aktivitet:

Skriftlig rapport og presentasjon av denne. 

Deltakelse på seminarer med fremlegging av faglige tema og aktiv diskusjon. 

Deltakelse på utferder/markvandringer og demonstrasjoner.

Vurderingsordning:
Muntlig eksamen i eksamensperioden, A-F
Sensor:
Ekstern sensor deltar i muntlig eksaminering
Merknader:

Detaljer kommer fram av terminplanen.

Emnet er under utvikling og det kan komme endringer underveis.

Ved gjentak av emnet må emnet i sin helhet tas på nytt - inkludert obligatorisk aktivitet.

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 45 t forelesninger og seminarer og ca 20 t utferder, markvandringer og demonstrasjoner 
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer