Course code PHG316

PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Per Anker Pedersen
Medvirkende: Line Rosef, Trond Børresen, Eva Vike
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig<br/> Se merknader</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Det gis undervisning i emnet bare hvis studenter fra M-PV/GM eller minimum 5 studenter melder seg på. Endringer i undervisningsopplegget må påregnes hvis få studenter deltar. Maksimalt antall studenter er 20.


Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: <p>M-PV/GM, M-LA, B-PV/GM, B-LI.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Vegetasjonsanalyser og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg og kulturlandskap. Obligatorisk øvingsoppgave basert på feltregistreringer. Revegetering og restaureringsøkologi etter naturinngrep. Innførte og invasive arter. Vegetasjon i kulturlandskapet. Etablering og skjøtsel av gras til idrettsarealer. Vegetasjon og forurensningsproblemer. Jordbehandling, erosjon og hydrologiske forhold i jord. Klimatilpasning og utvalgsarbeid i landskapsplanter. Trefysiologi, trepleie og vedanatomi. Diagnostisering av vekstproblemer. Kvalitetskontroll i grøntanlegg.


Læringsutbytte:

Tilegne seg en bred innsikt i forhold som påvirker mulighetene for å oppnå gode grøntanlegg/ grøntarealer, enten disse har rekreasjonsmessige, miljømessige eller estetiske funksjoner. Emnet skal gi fremtidige landskapsarkitekter og grøntanleggforvaltere grunnlag for å planlegge etablering og hensiktsmessige skjøtselstiltak. Kandidaten skal oppnå god forståelse for hvordan ulike miljøfaktorer og skjøtselstiltak virker på utviklingen og kvaliteten av vegetasjonen i grøntanlegg og i kulturlandskapet. Kandidaten skal kunne bruke en økologisk tilnærming til revegetering/restaurering etter inngrep i landskapet og ha oversikt over problemer knyttet til innførte arter og invasive arter. Kandidaten skal tilegne seg detaljkunnskap for etablering, skjøtsel og funksjon av spesielle grøntanlegg/grøntanleggselementer som skal kunne utnyttes i selvstendig arbeid med vegetasjonsanalyser, kvalitetskontroll/diagnostisering, etablering og skjøtselsprosedyrer i ulike typer grøntanlegg. Kandidaten skal bli oppmerksom på ulike aktørers roller innen planlegging, restaurering, etablering/ revegetering og skjøtsel av grønne områder inkludert kulturlandskapet. Oppnå større respekt for eget og andres fagområde ved erkjennelse av tverrfagligheten i faget, innse betydningen av samspillet mellom teori og praksis og samtidig bli bedre i stand til å vurdere om og/eller når annen kompetanse er nødvendig.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvingsoppgave(rapport), utferder og demonstrasjoner. Forelesningene er preget av diskusjoner og dialoger. Studentene skriver en rapport basert på feltundersøkelser og presenterer arbeidet for de andre studentene.


Pensum:

Pensum vil variere noe fra år til år.Det tas derfor forbehold om endringer i pensumlisten. Faglige presentasjoner/demonstrasjoner knyttet til utferder, øvinger og gjesteforelesninger er pensum. Kompendier og artikler. Aktuelle bøker gjøres tilgjengelig.


Forutsatte forkunnskaper:
PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG215 (PHG214)
Obligatorisk aktivitet:

Skriftlig rapport og presentasjon av denne. Utferder, demonstrasjoner og øvinger.


Vurderingsordning:

Muntlig teller 4/5 og øvingsoppgave teller 1/5.


Sensor:

Sensor kjenner pensum og kan kommentere innholdet. Ekstern sensor sensurerer på muntlig eksamen.


Merknader:
- Det vurderes å endre emnefrekvensen til annenhvert år, i så fall gis ikke undervisning i 2015
Normert arbeidsmengde:

300 timer


Opptakskrav:

GSK


Undervisningstid:

Ca 45 t forelesninger og 30 t øving.


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått