Course code PHG316

PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ingjerd Solfjeld
Medvirkende: Eva Vike, Line Rosef
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Hvert annet år, oddetall. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det gis undervisning i emnet bare hvis studenter fra M-PV/GM eller minimum 5 studenter melder seg på. Endringer i undervisningsopplegget må påregnes hvis få studenter deltar. Maksimalt antall studenter er 20. 
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-PV/GM, M-LA , andre studenter vurderes ut fra forkunnskaper.
Emnets innhold:
Planter og skjøtsel i ulike typer grøntanlegg i urbane og landlige omgivelser er basis for arbeidet i dette emnet. Med plantene som premissgivere vil vi sammen jobbe med å utvikle en helhetlig forståelse av grøntanlegg. Vi vil underveis komme innom flere tema og gå mer i dybden på noen tema. Slik som bruk av fremmede- kontra norske arter, restaureringsøkologi og vurderinger rundt bevaring av store trær og etablering av trær i parker og gater.  
Læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten skal ha bred innsikt i forhold som påvirker mulighetene for å oppnå gode grøntanlegg, enten disse har rekreasjonsmessige, miljømessige eller estetiske funksjoner. Ha grunnlag for å planlegge etablering og hensiktsmessige skjøtselstiltak. Studenten skal ha god forståelse for hvordan ulike miljøfaktorer og skjøtselstiltak virker på utviklingen og kvaliteten av vegetasjonen i grøntanlegg og i kulturlandskapet. 

Ferdigheter 

Studenten skal ha oversikt over de ulike fasene av planlegging, etablering og skjøtsel og kunne peke på utfordringer med fokus på planter og diskutere mulige løsninger i de ulike fasene. Studenten skal kunne kommunisere med ulike aktører innen planlegging, restaurering, etablering/ revegetering og skjøtsel av grønne områder inkludert kulturlandskapet.  

Generell kompetanse  

Studenten skal ha respekt for eget og andres fagområde ved erkjennelse av tverrfaglighet i utøvelse av grøntanleggsforvaltning. Innse betydningen av samspillet mellom teori og praksis og bli i stand til å vurdere hvilken kompetanse som bør involveres i ulike prosjekter. 

Læringsaktiviteter:
Seminarer og forelesninger, utferder/markvandringer og demonstrasjoner. Seminarer er basert på studentpresentasjoner, diskusjoner og dialoger. Studentene skriver en rapport basert på feltundersøkelser og presenterer arbeidet for de andre studentene.  
Pensum:
Pensumliste blir tilgjengelig ved emnets start.  Faglige presentasjoner og demonstrasjoner knyttet til utferder og øvinger er pensum.  Pensum er både på engelsk og norsk. 
Forutsatte forkunnskaper:
PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG215 (kan tas parallelt) 
Obligatorisk aktivitet:

Skriftlig rapport og presentasjon av denne. 

Deltakelse på seminarer med fremlegging av faglige tema og aktiv diskusjon. 

Deltakelse på utferder/markvandringer og demonstrasjoner.

Vurderingsordning:
Muntlig eksamen i eksamensperioden, A-F
Sensor:
Ekstern sensor deltar i muntlig eksaminering
Merknader:

Detaljer kommer fram av terminplanen.

Emnet er under utvikling og det kan komme endringer underveis.

Ved gjentak av emnet må emnet i sin helhet tas på nytt - inkludert obligatorisk aktivitet.

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 45 t forelesninger og seminarer og ca 20 t utferder, markvandringer og demonstrasjoner 
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått