Detaljer om emnet PHG316

PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Per Anker Pedersen
Medvirkende: Eva Vike, Trond Børresen, Line Rosef
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: <p>Hvert annet år, oddetall. </p><p>Emnet gis antagelig for siste gang i nåværende form i 2019. </p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det gis undervisning i emnet bare hvis studenter fra M-PV/GM eller minimum 5 studenter melder seg på. Endringer i undervisningsopplegget må påregnes hvis få studenter deltar. Maksimalt antall studenter er 20.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-PV/GM, M-LA , andre studenter vurderes ut fra forkunnskaper.
Emnets innhold:
Vegetasjonsanalyser og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg og kulturlandskap. Obligatorisk øvingsoppgave basert på feltregistreringer. Revegetering og restaureringsøkologi etter naturinngrep. Betydning av fremmede arter. Vegetasjon i kulturlandskapet. Etablering og skjøtsel av gras til idrettsarealer. Vegetasjon og forurensningsproblemer. Jordbehandling, erosjon og hydrologiske forhold i jord. Klimatilpasning og utvalgsarbeid i landskapsplanter. Trefysiologi, trepleie og vedanatomi. Diagnostisering av vekstproblemer. Kvalitetskontroll i grøntanlegg.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha  bred innsikt i forhold som påvirker mulighetene for å oppnå gode grøntanlegg/ grøntarealer, enten disse har rekreasjonsmessige, miljømessige eller estetiske funksjoner, skal  ha grunnlag for å planlegge etablering og hensiktsmessige skjøtselstiltak. Studenten skal ha god forståelse for hvordan ulike miljøfaktorer og skjøtselstiltak virker på utviklingen og kvaliteten av vegetasjonen i grøntanlegg og i kulturlandskapet.

Ferdigheter og generell kompetanse

Studenten skal kunne bruke en økologisk tilnærming til revegetering/restaurering etter inngrep i landskapet og ha oversikt over problemer knyttet til innførte og invasive arter. Studenten skal ha detaljkunnskap om etablering, skjøtsel og funksjon av spesielle grøntanlegg/grøntanleggselementer som underlag for  selvstendig arbeid med vegetasjonsanalyser, kvalitetskontroll/diagnostisering, etablering og skjøtselsprosedyrer i ulike typer grøntanlegg. Studenten skal ha  kunnskap om  ulike aktørers roller innen planlegging, restaurering, etablering/ revegetering og skjøtsel av grønne områder inkludert kulturlandskapet. Studenten skal ha respekt for eget og andres fagområde ved erkjennelse av tverrfagligheten i faget, innse betydningen av samspillet mellom teori og praksis og samtidig bli i stand til å vurdere om annen kompetanse bør involveres.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgave(rapport), utferder/markvandringer og demonstrasjoner. Forelesningene er preget av diskusjoner og dialoger. Studentene skriver en rapport basert på feltundersøkelser og presenterer arbeidet for de andre studentene.
Pensum:
Pensum vil variere noe fra år til år. Det tas derfor forbehold om endringer i pensumlisten. Faglige presentasjoner/demonstrasjoner knyttet til utferder, øvinger og gjesteforelesninger er pensum. Deler av bøker. Kompendier og artikler. 
Forutsatte forkunnskaper:
PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG215 (kan tas parallelt) 
Obligatorisk aktivitet:
Skriftlig rapport og presentasjon av denne. Utferder, demonstrasjoner og øvinger.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 2/3 og øvingsoppgave teller 1/3. For å bestå eksamen må både muntlig eksamen og øvingsoppgaven være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner spørsmålene til muntlig eksamen.
Merknader:

Emnet ble i denne form, jfr ovenstående, antagelig gitt siste gang  i 2019.

Emne vil få ny emneansvarlig om det kommer til å gå høsten 2021. Større og mindre endringer i emnet innhold, struktur, undervisning og utbytte vil måtte påregnes. 

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 55 t forelesninger og ca 20 t øving/demonstrasjoner/markvandringer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått