Course code PHG215

PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jorun Hovind
Medvirkende: Ingjerd Solfjeld, Eva Vike, Ellen Marianne Zakariassen, Line Rosef
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett:  B-PV/GM, B-LI, M-PV, M-LA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Etablering og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg. Etablering og skjøtsel av trær, busker, roser, stauder, løk, sommerblomster og ulike typer grasarealer. Produksjon av landskapsplanter. Klimatilpasning hos planter. Kvalitetskontroll av planter og utført skjøtsel, norsk standard for planteskolevarer NS4400:2018, norsk standard for skjøtsel og drift av park- og landskapsområder NS3420ZK:2019.  Økologiske effekter av fremmede arter, restriksjoner på bruk av fremmede plantearter. Øvinger /demonstrasjoner knyttet til plantevalg, genetisk variasjon, tilvekst, vinterskader, planting og beskjæring av trær, jordkvalitet og gjødsling.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 • hvordan landskapsplanter vokser og de viktigste miljøfaktorene som styrer vekstsyklusen i nordlige områder, samt de vanligste vinterskader og abiotiske skader på lignoser
 • de vanligste formeringsmåtene for ulike typer grøntanleggsplanter
 • krav til plantekvalitet og størrelsessortering for trær, busker og stauder
 • planting og såing, herunder jord til grøntanlegg
 • krav til etableringsskjøtsel og skjøtsel, hvilke arbeidsoppgaver som inngår i skjøtsel, ulike metoder for de vanligste typer skjøtsel, samt utarbeidelse av skjøtselsplaner
 • bevaring av trær på byggeplasser
 • forskrift om fremmede organismer, fremmedartslisten til artsdatabanken og spredningsrisiko

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • gjøre faglige valg til beskrivelser iht NS3420K og NS4400 for bestilling av planter og jord
 • kvalitetssikre beskrivelser og utføre mottakskontroll av planter og jord
 • velge nivå til beskrivelser iht NS3420ZK for bestilling av etableringsskjøtsel og skjøtsel
 • utføre kvalitetskontroll av etableringsskjøtsel og skjøtsel
 • lage en miljørisikovurdering av planter til grøntanlegg

 

Generell kompetanse

Studenten skal ha grunnlag for å kunne

 • delta i profesjonelle diskusjoner om problemstillinger relatert til etablering og skjøtsel av grøntanlegg.
 • vurdere de viktigste forutsetningene for å oppnå vellykket etablering og skjøtsel
 • vurdere hvilke plantekvaliteter og størrelser som er mest hensiktsmessige i ulike typer anlegg
 • vurdere hvilken kvalitetsklasse for skjøtsel som er mest hensiktsmessig for ulike planter og vegetasjon i ulike typer anlegg
 • vurdere om planer og beskrivelser har tatt tilstrekkelig hensyn til skjøtsel, slik anlegget kan utvikles i henhold til intensjonen både på kort og lang sikt
Læringsaktiviteter:

Emnet er bygget opp rundt forelesninger, markvandringer og oppgaveløsning. I september er de fleste timene markvandring, som er grunnlag for oppgavene og videre forelesninger i emnet. Oppgavene løses individuelt eller i grupper, og vil forutsette egenstudier. Det blir gjennomgang av løsning på oppgaver i plenum med diskusjon og lærerressurser til stede. Noen oppgaver vil bli presentert i plenum av studentene.

Markvandringer, øvinger og demonstrasjoner vil i hovedsak være i Norges landskapslaboratorium NMBU.

Læringsstøtte:
Det gis noe veiledning i plenum og i gruppe i forbindelse med innleveringer.  
Pensum:

Pensumoversikt vil foreligge ved undervisningsstart. Pensum vil også omfatte materiale og forelesninger/presentasjoner som legges på fortløpende på Canvas.

Det er både norsk og engelsk pensumlitteratur.

Forutsatte forkunnskaper:
PHG113, PHG213 og JORD160 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk å delta aktivt på gruppeoppgavene.
Vurderingsordning:

Mappevurdering bestående av:

 • 4 skriftlige oppgavebesvarelser/refleksjonsnotater. Noen oppgaver leveres gruppevis, og noen individuelt. Noen oppgaver vurderes ved at studentene vurderer hverandres oppgaver, og noen oppgaver vurderes av lærerne
 • 1 gruppeoppgave med skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon
 • Det forutsettes at studentene deltar på markvandringer/stasjoner i Landskapslaboratoriet for å kunne svare på oppgavene

Alle oppgaver må være levert og godkjent for å få godkjent mappen og bestått for emnet. Bestått krever karakter C eller bedre på alle innleveringer.

Deler av mappen som er godkjent kan ikke forventes godkjent senere år, om emnet ikke gjennomføres med bestått.

Sensor:
Ekstern sensor vurderer selve opplegget for vurdering i emnet.
Merknader:
Emnet er under utvikling og det kan komme endringer underveis i parallellen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger og veiledning inntil 45 timer, øvinger og markvandringer inntil 20 timer.
Eksamensdetaljer: :