Course code PHG215

PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ingjerd Solfjeld
Medvirkende: Ragna Berg, Adam Lauritz Airoldi, Per Anker Pedersen, Eva Vike, Ellen Marianne Zakariassen, Line Rosef
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett:  B-PV/GM, B-LI, M-PV, M-LA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Etablering og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg. Produksjon av landskapsplanter, produksjonsprogrammer, leveringstid, import, kontraktsdyrking. Klimatilpasning hos planter. Kvalitetskontroll ved levering, norsk standard for planteskolevarer NS4400 - 4413. Jord til ulike anleggstyper og planteslag. Etablering og skjøtsel av trær, busker, roser, stauder, løk, sommerblomster og ulike typer grasarealer. Verdisetting av trær. Øvinger /demonstrasjoner knyttet til planteproduksjon, plantevalg, genetisk variasjon,  planting av trær, beskjæring av trær, jordkvalitet og gjødsling. Økologiske effekter av fremmede arter, restriksjoner på bruk av fremmede plantearter. Emnet er under utvikling
Læringsutbytte:

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Studenten skal ha  kunnskap om praktisk utførelse av etablering og skjøtsel av grøntanlegg. Ha oversikt over og kunne vurdere de viktigste forutsetningene for å oppnå vellykket etablering av grønne arealer. Studenten skal ha innsikt i produksjon av landskapsplanter, plantekvalitet og ulike leveringsformer og forstå betydningen av dette ved bestilling, kontroll, plantevalg og skjøtsel Studenten skal kunne  beskrive jordkvalitet og ulike etablerings- og skjøtselstiltak og kjenne til metode for verdisetting av trær. Skal kjenne de viktigste økologiske effektene av fremmede arter og de viktigste begrensningene på bruk av fremmede planteslag.

Læringsaktiviteter:

Emnet er bygget opp rundt forelesninger og oppgaveløsning. Oppgavene løses individuelt eller i grupper, og vil forutsette egenstudier. Det blir gjennomgang av løsning på oppgaver i plenum med diskusjon og lærerressurser til stede. Noen oppgaver vil bli  presentert i plenum av studentene.

 Det vil  arrangeres øvinger og demonstrasjoner i landskapslaboratoriet ved NMBU og markvandringer eller utferder

Læringsstøtte:
Det gis noe veiledning i plenum og i gruppe i forbindelse med innleveringer.  En del av aktivitetene vil legges ut på Canvas
Pensum:

Pensumoversikt vil foreligge ved undervisningsstart. Pensum vil også omfatte materiale og powerpoint- presentasjoner som leveres ut seinere i semesteret.

Det er både norsk og engelsk pensumlitteratur

Forutsatte forkunnskaper:
PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213
Obligatorisk aktivitet:
Individuell innlevering i Canvas, 100% av oppgaver som kreves innlevert må være godkjent
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensspørsmålene og sensurerer eksamensbesvarelsene
Merknader:

Det anbefales sterkt å delta på øvinger, demonstrasjoner og markvandringer/ utferder

Emnet er under utvikling og det kan komme endringer underveis i paralellen

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
3 stp mot PHG310, 5 stp mot PHG214
Undervisningstid:
Forelesninger inntil 60 timer, øvinger og markvandringer inntil 20 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått