Course code MATH280

MATH280 Anvendt lineær algebra

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: John Andreas Wyller
Medvirkende: Ulf Geir Indahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig. Minimum 10 studenter.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.
Læringsutbytte:
Teoretisk forståelse av grunnleggende metodikk innen anvendt lineær algebra, utvalgte optimeringsproblemer og innsikt i Praktiske anvendelser relatert til: - Numerisk løsning av likningssystemer - Vektorrom og lineærtransformasjoner - Diagonalisering og skifte av basis - Indreprodukter, lengde, ortogonalitet og indreproduktrom - Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode - Singulærverdidekomposisjon Aktuelle eksempler på anvendelser: - Optimering under bibetingelser - Lineær regresjon (Principal Component Regression, Ridge Regression, Weighted Least Squares, Partial Least Squares) - Dynamiske Systemer - Lineær Programmering - Bildeanalyse - Økonomisk analyse
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger av emneansvarlig og regneøvelser.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte faglærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Blir kunngjort ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH113 eller MATH131
Anbefalte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, grunnleggende ferdigheter i MATLAB eller en tilsvarende programpakke.
Obligatorisk aktivitet:
To semesteroppgaver inngår i den langsgående evalueringen.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering. Gjennomføring av to semesteroppgaver (40% vekt) + avsluttende skriftlig eksamen, 3.5 time (60 % vekt) .
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 
Merknader:
Studenter som krever undervisning på engelsk må melde fra om dette senest 2 uker før undervisningen starter.
Normert arbeidsmengde:
Teori (forelesninger og selvstudium): 200 timer. Diskusjonsgrupper (ikke obligatorisk), øvinger, forberedelse til eksamen: 100 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoeng reduksjon mot MATH260
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer oppgaveregning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått