Course code MATH280

MATH280 Anvendt lineær algebra

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Geir Bogfjellmo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Teori

Grunnleggende begreper og metoder innen anvendt lineær algebra, herunder:

 • Numerisk løsning av likningssystemer
 • Vektorrom og lineærtransformasjoner
 • Diagonalisering og skifte av basis
 • Indreprodukter, lengde, ortogonalitet og indreproduktrom
 • Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode
 • Gram-Schmidt prosessen og QR-faktorisering
 • Singulærverdidekomposisjon
 • Kondisjonstall
 • Tikhonov regularisering

Anvendelser

Eksempler på praktiske anvendelser av lineær algebra, herunder

 • Lineær regresjon (Principal Component Regression,  Weighted Least Squares)
 • Optimering under bibetingelser
 • Principal component analysis
 • Dynamiske systemer, inklusive markovkjeder.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter gjennomført emne vil studenten forstå viktige begreper innen lineær algebra, spesifikt under punktene nevnt i emnets innhold.

Ferdigheter

Studenten vil kunne anvende metodene fra kurset for å analysere modeller og løse praktiske problemer hvor disse metodene er relevante.

Generell kompetanse

Studenten vil kunne bruke dataverktøy til å utføre beregninger og metoder innen lineær algebra.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger (teorigrunnlag og praktisk problemløsning med Python) av emneansvarlig + regneøvelser med teoretisk og praktisk problemløsning.
Læringsstøtte:
Canvas brukes for læringsstøtte. I tillegg kan studentene kontakte faglærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Blir kunngjort i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH113 eller MATH131
Anbefalte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, grunnleggende ferdigheter i Python/NumPy eller en tilsvarende programmeringsspråk.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen obligatoriske aktiviteter
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3.5 time.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.  
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 54 timer

Plenumsgjennomgang: 24 timer

Ukentlige øvinger: 72 timer

Selvstudium: 100 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoeng reduksjon mot MATH260
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer plenumsregning pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: Bokstavkarakterer