Course code LAA321

LAA321 3D Visualisering av historisk landskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Annegreth Dietze-Schirdewahn
Medvirkende: Ramzi Hassan
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Partallsår - neste gang emnet tilbys er høsten 2022
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20 - min 10
Undervises i periode:
Høstparallellen
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-LA 4 og 5 trinn, men ved ledige plasser tilbys emnet også studenter fra M-BYREG 4.-5. trinn og M-NF og M-SF
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet legger vekt på registrering og dokumentasjon av historiske grøntanlegg og tolkning og vurdering av de ulike historiske lagene. Kursdeltakerne vil få innføring i ulike begreper (bevaring, restaurering, rekonstruksjon, fri fornyelse, autentisitet m.m.), metoder og lovverk. I tillegg tar kurset opp hvordan man kan forvalte og videreutvikle et historisk grøntanlegg. Emnet bruker en case hvert år som spesifiseres.

For å forstå den historiske bakgrunn og lagene skal det utvikles en 3D digital modell av et anlegg. Gjennom interaksjon med 3D modellen vil de ulike historiske lagene og utviklingen av anlegget visualiseres. 3D brukes til å øke forståelsen av anlegget. Dette skal tjene som grunnlag for å komme med gode beslutninger for bevaring og videreutviklingen. Instituttets VR-Lab brukes som arena til testing av ulike senarioer og hypoteser av den historiske utviklingen av anlegget. 

I 2020: Den historiske, fredete parken på Baroniet Rosendal benyttes som case i dette emnet i 2020. Baroniet Rosendal, en unik helhet av kultur og natur mellom fjell, fjord, fonn og fossefall, er i dag et samlebegrep for de delene som er igjen av det opprinnelige bygnings -og kulturmiljøet som tilhørte godset Rosendal. Baroniet Rosendal er i dag et museum med en vidtspennende drift, som også omfatter stell og vedlikehold av Rosendal Have. Rosendal Have består av renessansehagen fra 1660, landskapsparken fra 1830-1880 årene og den rekonstruerte kjøkken- og urtehagen fra 1850 årene. 

Studentene får velge et historisk lag knyttet til dette case og til ulike problemstillinger innen: bevaring/restaurering av historiske grøntanlegg, forvaltning og digital formidling av verdiene. 

Reise og opphold vil bli dekket. Utferd gjennomføres i uke 37.

Dette emnet vil holdes delvis sammen med LAD302.

Læringsutbytte:

Studenter som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte.

Kunnskaper: Kurset gir deltakerne innsikt i sentrale temaer knyttet til registrering, analyse og forvaltning og utvikling av historiske parker. De særlige utfordringene som offentlig forvaltning og praktiserende landskapsarkitekter står overfor i forhold til nye krav innenfor kulturminnevernet blir fokusert på generelt nivå og gjennom stedlige eksempler.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å gjenkjenne og registrere historiske parkanlegg og utarbeider en faglig kompetent historisk analyse basert på historiske kilder, herunder en presentasjon som beskriver de ulike historiske lag som er tilstede. I dette kurset legges særlig vekt på digitale presentasjonsteknikker. 3D modellering og 3D visualisering vil bli brukt som verktøy for å analysere og presentere resultatene. 

Generell kompetanse: Studentene skal kunne kritisk reflektere over sine valg og interpretasjon av grøntanlegg med kulturhistorisk verdi. De skal kunne gjøre rede for historiske grøntanleggs betydning og bruker ny teknologi (3D) til å bedre forstå og å formidle anleggets utvikling.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, befaring og gruppearbeid/diskusjoner, og består av en teoridel og en prosjekteringsdel.
Læringsstøtte:
Studentene får løpende faglig veiledning.
Pensum:

Skandinavisk:

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år (Andresen og Butenschøn, 2007)

Fischer, Jacob. 2011. Herregårdshaver. Kan lastes ned her: www.fremtidensherregård.dk

Flinck, Maria: Historiska Trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv (Carlsson 2013).

Engelsk:

Taylor, Ken; St Clair, Archer; Mitchell Nora J.: Conserving Cultural Landscapes (Routledge, 2015).

Watkins, John; Wright, Tom: The Management & Maintenance of Historic Parks, Gardens & Landscapes (Frances Lincoln, 2007).

Bloemers, Tom; Kars, Henk; Van der Valk, Arnold; Wijnen, Mies: The Cultural Landscape & Heritage Paradox (Amsterdam University Press 2010).

Internasjonale charter:

UNESCO. 2008. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. www.whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf

Florence Charter. 1982. http://www.international.icomos.org/e_floren.htm

Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value.1992. http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters/charter45.html

I tillegg kommer litteratur relatert til caseområrdet:

Braanaas, Theis: Baroniet Rosendal. Vegviser i hageanlegg og omgivelser. Høgskolen i Bergen 1999. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010090303019?page=0

Dietze, Annegreth: Kjøkkenhagen på Baroniet Rosendal som et eksempel for Norges Hagekunsthistorie. Hovedoppgave ved Universitetet Hannover 1999. Norsk oversettelse.

Hopstock, Carsten og Tschudi-Madsen, Stephan: Rosendal: baroni og bygning. Rosendal 1965.

Høie, Astrid Marie: Hagen på Baroniet Rosendal: historisk utvikling, restaurering og vegetasjonstilstand: hovedoppgave ved institutt for landskapsarkitektur. nlH 1993. 

Moe, Dagfinn: Byens glemte hager. Bergen - en innfallsport for hagekunst 1276-1900. Fagbokforlaget 2018.

Tennfjord, Finn: Stamhuset Rosendal. 1944. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007021301030

Forutsatte forkunnskaper:
Det kreves forkunnskaper i  LAA211 og både LAD100 og LAD202.
Obligatorisk aktivitet:
80% oppmøte på forelesninger. Deltakelse på utferd/befaring.
Vurderingsordning:
Oppgave 
Sensor:
Oppgaven blir sensurert av ekstern sensor
Merknader:
Emnet tilbys også andre masterstudenter ved LANDSAM. Reise og overnatting for maks 4 dager vil bli finansiert. Mat og andre utgifter må studenten dekke selv.
Normert arbeidsmengde:
250  timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Dette emnet vil holdes delvis sammen med LAD302.
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer, Feltarbeid 40 timer, Seminar 10 timer, Øvinger: 30 timer
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer