Course code LAA321

LAA321 3D Visualisering av historisk landskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Annegreth Dietze-Schirdewahn
Medvirkende: Ramzi Hassan
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Partallsår, men  tilbys  ikke 2018
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20 - min 10
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka med en utferd. Prosjektoppgaven leveres i løpet av høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-LA, men emnet tilbys også studenter fra M-BYREG 4.-5. trinn og M-NF og M-SF
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet legger vekt på registrering og dokumentasjon av historiske grøntanlegg og tolkning og vurdering av de ulike historiske lagene. Kursdeltakerne vil få innføring i ulike begreper (bevaring, restaurering, rekonstruksjon, fri fornyelse, autentisitet m.m.), metoder og lovverk. I tillegg tar kurset opp hvordan man kan forvalte og videreutvikle et historisk grøntanlegg. Emnet bruker et case hvert år som spesifiseres

. For å forstå den historiske bakgrunn og lagene skal det utvikles en 3D digitalt modell av et anlegg. Gjennom interaksjon med 3D modellen vil de ulike historiske lagene og utviklingen av anlegget visualiseres. 3D brukes til å øke forståelsen av anlegget. Dette skal tjene som grunnlag for å komme med gode beslutninger for bevaring og videreutviklingen. Instituttets VR-Lab brukes som arena til testing av ulike senarioer og hypoteser av den historiske utviklingen av anlegget.

I 2016: Den historiske, fredete parken på Campus Ås benyttes som case i dette emnet i 2016. Campus Ås er bygd ut og formet i ulike epoker, som speiler utdanningshistorie og samfunnsmessige endringer: Grunnleggelsen av Den høiere Landbrugsskole i 1859 med oppføring av tun- og driftsbygninger. Omformingen til vitenskapelig høgskole i 1897 (NLH) med oppføring av Urbygningen for teoretisk undervisning og villaer for lærere. Veksten i mellomkrigstiden med oppføring av Tårnbygningen og anleggelse av nyklassisistisk park. Etterkrigstidens omfattende utbygging i randsonen til det eldre kjerneområdet. Studentene får velge et historisk lag knyttet til dette case og til ulike problemstillinger innen: bevaring/restaurering av historiske grøntanlegg, forvaltning og digital formidling av verdiene.

Læringsutbytte:

Studenter som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte.

Kunnskaper: Kurset gir deltakerne innsikt i sentrale temaer knyttet til registrering, analyse og forvaltning og utvikling av historiske parker. De særlige utfordringene som offentlig forvaltning og praktiserende landskapsarkitekter står overfor i forhold til nye krav innenfor kulturminnevernet blir fokusert på generelt nivå og gjennom stedlige eksempler.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å gjenkjenne og registrere historiske parkanlegg og utarbeider en faglig kompetent historisk analyse basert på historiske kilder, herunder en presentasjon som beskriver de ulike historiske lag som er tilstede. I dette kurset legges særlig vekt på digitale presentasjonsteknikker. 3D modellering og 3D visualisering vil bli brukt som verktøy for å analysere og presentere resultatene. 

Generell kompetanse: Studentene skal kunne kritisk reflektere over sine valg og interpretasjon av grøntanlegg med kulturhistorisk verdi. De skal kunne gjøre rede for historiske grøntanleggs betydning og bruker ny teknologi (3D) til å bedre forstå og å formidle anleggets utvikling.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, befaring og gruppearbeid/diskusjoner, og består av en teoridel og en prosjekteringsdel.
Læringsstøtte:
Studentene får løpende faglig veiledning.
Pensum:

Skandinavisk:

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år (Andresen og Butenschøn, 2007)

Fischer, Jacob. 2011. Herregårdshaver. Kan lastes ned her: www.fremtidensherregård.dk

Flinck, Maria: Historiska Trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv (Carlsson 2013).

Engelsk:

Taylor, Ken; St Clair, Archer; Mitchell Nora J.: Conserving Cultural Landscapes (Routledge, 2015).

Watkins, John; Wright, Tom: The Management & Maintenance of Historic Parks, Gardens & Landscapes (Frances Lincoln, 2007).

Bloemers, Tom; Kars, Henk; Van der Valk, Arnold; Wijnen, Mies: The Cultural Landscape & Heritage Paradox (Amsterdam University Press 2010).

Internasjonale charter:

UNESCO. 2008. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. www.whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf

Florence Charter. 1982. http://www.international.icomos.org/e_floren.htm

Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value.1992. http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters/charter45.html

I tillegg kommer litteratur relatert til caseområrdet, varierer fra år til år.

Forutsatte forkunnskaper:
Det kreves forkunnskaper i  LAA211 og både LAD100 og LAD202.
Obligatorisk aktivitet:
80% oppmøte på forelesninger og utferd.
Vurderingsordning:
-Prosjektoppgave
Sensor:
Oppgaven blir sensurert av ekstern sensor
Merknader:

Emnet tilbys også andre masterstudenter ved ILP (By-og regionplanlegging) og studenter ved INA. Reise og overnatting for maks 4 dager vil bli finansiert. Mat og andre utgifter må studenten dekke selv.

Pga befaringen i augustblokka ønsker vi en forhåndspåmelding med frist 7 juli 2014

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer, Feltarbeid 40 timer, Seminar 10 timer, Øvinger: 30 timer
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått