Course code LAA321

LAA321 Restaurering, bevaring og utvikling - hage/park eller kulturlandskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Annegreth Dietze-Schirdewahn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15 - min 10
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka med en utferd. Prosjektoppgaven leveres i løpet av høstparalllellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-LA, men emnet tilbys også studenter fra M-BYREG 4.-5. trinn og M-NF og M-SF
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Austrått Kulturlandskap på Ørland benyttes som case i dette kurset. Kulturlandskapet ved Austråttborgen er i stor grad knyttet til kultur- og naturopplevelse. Dette innebærer kunnskapsformidling om de ulike kvalitetene for å kunne forvalte et slikt sammensatt landskap. Studentene får velge en oppgave knyttet til ulike problemstillinger innen: bevaring/restaurering og skjøtsel av historiske grøntanlegg eller kulturlandskap, forvaltning av kulturlandskapet og formidling av verdiene som en kombinert natur- og kulturopplevelse. Austrått har et betydelig potensial som attraksjon for kulturbasert reiselivsnæring. Forholdet mellom slik distriktsorientert næringsutbygging og de kulturhistoriske hensyn som kulturminneforvaltningen av de historiske verdiene på stedet reiser vil også bli et sentralt tema i kurset. Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, befaring og gruppearbeid/diskusjoner, og består av en teoridel og en prosjekteringsdel. Det legges vekt på registrering av historiske hager/kulturlandskap og elementer i historiske anlegg og tolkning og vurdering av disse elementene. Kursdeltakerne vil få innføring i de ulike verktøy man kan bruke for å tolke et historisk landskap. Lover, regler, ICOMOS/IFLAs Firenze-charter. Begrepsdefinisjoner (bevaring, konservering, restaurering, rekonstruksjon, fri fornyelse, autentisitet m.m.). Forholdet mellom naturvern og kulturminnevern. I tillegg tar kurset opp hvordan man kan behandle et historisk anlegg i planprosessen. Reise og overnatting på stedet for maks. 4 dager vil bli finansiert, mat og andre utgifter må studentene dekke selv.

Befaringen gjennomføres i augustblokk (uke 35). Prosjektoppgavene kan leveres i løpet av høstsemesteret og senest 14.11.2014.

Forhåndspåmelding til befaringen må skje senest 07.07.2014.

Læringsutbytte:
Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt i sentrale temaer knyttet til registrering, bevaring, restaurering og skjøtsel av historiske hager og kulturlandskap. Det blir fokusert på de særlige utfordringene som offentlig forvaltning og praktiserende landskapsarkitekter står overfor i forhold til nye krav innenfor kulturminnevernet på generelt nivå og gjennom stedlige eksempler. Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne kunne gjenkjenne og registrere historiske hageanlegg/kulturlandskap og utarbeide en faglig kompetent historisk analyse basert på historiske kilder, herunder en presentasjon som beskriver de ulike historiske lag som er tilstede. Kunnskap: Vise innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, samt problemstillinger knyttet til bærekraft og medvirkningsprosesser. Vise kunnskap om landskapsarkitekturens anleggs- og teorihistorie, tradisjoner og egenart. Ferdigheter: Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor landskapsarkitektur, planlegging og forvaltning. Formulere faglige resonnement med henvisning til ulike informasjonskilder og en kritisk vurdering av disse. Generell kompetanse: Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor landskapsarkitekturen. Aktivt og kritisk drøfte handlingsrom og rammebetingelser som gjelder fagets oppgaver og problemstillinger med spesialister og allmennheten.
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, befaring og gruppearbeid/diskusjoner, og består av en teoridel og en prosjekteringsdel.
Forutsatte forkunnskaper:
LAA 211 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
80% oppmøte på forelesninger og utferd.
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Oppgaven blir sensurert av ekstern sensor
Merknader:

Emnet tilbys også andre masterstudenter ved ILP (By-og regionplanlegging) og studenter ved INA. Reise og overnatting for maks 4 dager vil bli finansiert. Mat og andre utgifter må studenten dekke selv.

Pga befaringen i augustblokka ønsker vi en forhåndspåmelding med frist 7 juli 2014

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer, Feltarbeid 40 timer, Seminar 10 timer, Øvinger: 30 timer
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått