Course code JUS220

JUS220 Miljøforvaltningsrett

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Medvirkende: Fredrik Holth
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Målet med kurset er å gi studentene innsikt i lovgivning av sentral betydning for miljøforvaltningen.

Første del av kurset vil fokusere på miljørettslige utfordringer og grunnprinsipper.

Videre vil fokuset rettes mot naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og friluftsloven.

I siste del av kurset gjennomgås en større gruppeoppgave i plenum.

Ved gjennomført kurs skal studentene kunne gjøre rede for:

1. Miljørettens grunnproblemer

2. Rettsregler som bidrar til å fremskaffe kunnskap om miljøkonsekvenser

3. Rettsregler som kan bidra til å fremme miljøhensyn, samt regler som kan hindre eller redusere miljøskadelig virksomhet.

4. Naturmangfoldlovens prinsipper for bærekraftig bruk, samt bestemmelser om områdevern.

5. Hovedtrekk ved plansystemet i plan- og bygningsloven.

Læringsutbytte:
God kunnskap om og forståelse for miljørettsfag, herunder innføring i plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, jordloven, friluftsloven mv. Studentene skal kunne se de ulike lovene i sammenheng, forstå og drøfte praktiske oppgaver, kjenne til relevant rettspraksis og forvaltningspraksis.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gjennomgang av praktiske rettstilfeller. Egenstudium.
Læringsstøtte:
- Forelesning og Canvas
Pensum:

Hans Christian Bugge - Lærebok i miljøforvaltningsrett - 4. utg. 2015

Det kreves god kunnskap om følgende kapitler: 1, 2, 5, 6, 7 og 8.

Det kreves kjennskap til følgende kapitler: 3, 4, 9 og 10.

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/laerebok-i-miljoforvaltningsrett-uf.html

Forutsatte forkunnskaper:
Forutsetter forkunnskaper i JUS100 (Rettslære I). Det er åpnet for at emnene kan tas samtidig.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 time. Eksamen vil bestå av teorispørsmål.
Sensor:
Sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelsene hver for seg og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Selvstudium: 130 timer Forelesninger: 22 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 22 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått