Course code JUS220

Emneansvarlige: Nikolai Kristoffersen Winge
Medvirkende: Fredrik Holth
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.


Læringsutbytte:
God kunnskap om og forståelse for miljørettsfag, herunder innføring i plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, jordloven, friluftsloven mv. Studentene skal kunne se de ulike lovene i sammenheng, forstå og drøfte praktiske oppgaver, kjenne til relevant rettspraksis og forvaltningspraksis.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gjennomgang av praktiske rettstilfeller. Egenstudium.
Læringsstøtte:
- Forelesning - E-post - Kontor - Fronter-tilgang
Pensum:

Hans Christian Bugge - Lærebok i miljøforvaltningsrett - 3. utg. 2011

Det kreves god kunnskap om følgende kapitler: 1, 2, 5, 6, 7 og 8.

Det kreves kjennskap til følgende kapitler: 3, 4, 9 og 10.http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=114853622&kid=biblio

Forutsatte forkunnskaper:
Forutsetter forkunnskaper i JUS100 (Rettslære I). Det er åpnet for at emnene kan tas samtidig.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 time. Eksamen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del.
Sensor:
Sensor og emneansvarlig leser gjennom eksamensbesvarelsene hver for seg og kommer i samarbeid frem til karakterer på de ulike besvarelser.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Selvstudium: 130 timer Forelesninger: 22 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 22 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått