Course code JUS220

JUS220 Miljøforvaltningsrett

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gunnhild Storbekkrønning Solli
Medvirkende: Fredrik Holth
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
270
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende forståelse av sentral juss og lovgivning innen miljøforvaltningsretten.

Miljøforvaltningsrett er offentligrettslige regler om bruk og vern av miljøet. Første del av kurset vil fokusere på miljørettslige utfordringer og grunnprinsipper. Deretter vil tema være saksbehandlingsregler og innholdsmessig regulering i sentrale miljørettslige lover som naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven og vannressursloven.

Emnet består av forelesninger og i siste del gjennomgås en større gruppeoppgave i plenum. Studentene oppfordres til å jobbe med oppgaver i kollokvier.

Læringsutbytte:

1. Kunnskap

Etter endt emne skal studenten ha god kunnskap om og forståelse av sentral miljørettsforvaltning, som plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, vannressursloven mv. Studenten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

2. Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende sentralt regelverk i miljøforvaltningsretten, beherske faguttrykk og framstille stoffet slik at det belyser en problemstilling. Studenten skal gjøre rede for og reflektere rundt:

  • Miljørettens grunnproblemer
  • Rettsregler som bidrar til å fremskaffe kunnskap om miljøkonsekvenser
  • Rettsregler som kan bidra til å fremme miljøhensyn, samt regler som kan hindre eller redusere miljøskadelig virksomhet.
  • Naturmangfoldlovens prinsipper for bærekraftig bruk, samt bestemmelser om områdevern.
  • Hovedtrekk ved plansystemet i plan- og bygningsloven.

3. Generell kompetanse 

Studenten kan formidle sentralt fagstoff, se ulike miljøforvaltningsrettslige lover i sammenheng og forstå hvilken betydning de har for forvaltning av naturressurser, drøfte praktiske oppgaver, samt kjenne til relevant rettspraksis og forvaltningspraksis.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og selvstudium. Frivillig gruppearbeid og oppgaveløsing av oppgaver som legges ut.
Læringsstøtte:
  • Forelesninger
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
  • Opptak fra forelesningene legges på Canvas
Pensum:

Hans Christian Bugge - Lærebok i miljøforvaltningsrett - 5. utg. 2019. Det ventes en 6. utgave av denne boken i juli 2022, og den nye boken vil da settes opp på pensumlisten. 

Detaljert pensum blir tilgjengelig på Canvas nærmere semesterstart

Forutsatte forkunnskaper:
Forutsetter forkunnskaper i JUS100Juridisk metode og norsk rettssystem. Det er åpnet for at emnene kan tas samtidig
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 time.
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent karakternivå. Alle eksamensbesvarelser blir deretter gjennomgått av eksterne sensorer, og sensor og emneansvarlig fastsetter i samarbeid karakterer på de ulike besvarelser
Normert arbeidsmengde:
Selvstudium: 103 timer Forelesninger: ca 22 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 22 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer