Course code JORD200

JORD200 Jord, vegetasjon og landskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Line Tau Strand
Medvirkende: Trond Børresen, Tore Krogstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i august. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset er todelt. Første del består av en treukers intensive felt- og laboratoriedel. Denne gjennomføres i augustblokka. I feltdelen i denne blokka består av 1) jordprofilbeskrivelser og feltklassifikasjon 2) in situ målinger av enkelte jordfysiske parametere 3) jordprøvetaking for kjemiske og fysiske analyser i laboratoriet 4) jordkartlegging i et avgrenset områder eller transekt. Laboratoriearbeidet vil bestå av 1) forbehandling av jordprøver for kjemisk og fysiske analyser 2) noen enkle jordkjemiske analyser 3) oppstart av jordfysiske analyser.  Kurset forsetter i høstparallellen med to timer pr uke. Arbeidet i høstparallellen vil bestå i 1) ferdigstillelse av de jordfysiske analysene 2) bearbeiding av kjemiresultater 3) Skriving av gruppe rapport 4) forelesninger som støtter opp om de ulike temaene i kurset. Kurset gis på engelsk, for en mer detaljert oversikt over emnets innhold vises til den engelske beskrivelsen.

tekst

Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studenten kunne utføre en standard jordprofilbeskrivelse, gjennomføre en klassifikasjon av jorda i felt og prøve ta jordsmonn for standard kjemiske og fysiske analyser. Studentene skal også ha fått en erfaring i jordsmonnkartlegging og gjennom den fått erfaring med jordvariabilitet. Studentene vil også få erfaring med enkelt laboratoriearbeid for både jordkjemiske og jordfysiske egenskaper. Slutt målet vil være at studenten skal kunne sette samme fysiske, kjemiske og morfologiske egenskaper på en slik måte at det gir innsikt i hvordan disse påvirker jordas ulike økosystem funksjon.
Læringsaktiviteter:
Felt og laboratorie arbeid, forelesninger og selvstudie, rapport skriving
Læringsstøtte:
Ingen spesiell støtte, lærerne vil være tilgjengelig og til stede i felt og laboratorie.
Pensum:

 FAO, 2006, Guidelines for soil profile description or Greve, M. H., Sperstad, R. and Nyborg, Å., 1999, Retningslinjer for beskrivelse av jordprofil. Version 1.0. NIJOS-rapport 37/99. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging,

·         Børresen, T and Krogstad T. 2015. Field and laboratory exercises, JORD200 + notes.

Supporting literature:

·         Brady, N.C & R.R. Weil 2010. 3th edition. Elements of the Nature and Properties of Soils.PEARSON, Prentice Hall. (ISBN 0-13-501433-6) The students are expected to have pre-knowledge equivalent to subjects covered in this textbook. Having this book at hand is recommended.

·         Hillel, D. 2004. Introduction to environmental soil physics. This textbook is essential for all those specializing in soil physics and is highly recommended.

·         Sparks, D. 1996. Methods of Soil Analysis. This textbook cover supplementary descriptions of methods and will be available for the students.  

Forutsatte forkunnskaper:
JORD101 Jordlære
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i felt og lab er oblibatorisk. Minimum 80% frammøte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave (gruppearbeid 2-4 studenter) og individuell muntlig eksamen. Begge deler må bestås for å bestå emnet. Krarakter A-F.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen og evaluere den skriftlige oppgaven.
Merknader:
In august the students must be prepared for whole days in the field and must be equiped for and prepared for physical work conneted to the fieldwork.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:

Reduction of credits: - Students with exams from courses:

-JORD230 will get a reduction of 2 ECTS

Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått