Course code INN301

INN301 Nyskaping

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Matthew Patrick James Lynch, Nils Sanne
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: M-EI
Emnets innhold:

Kurset skal gi studentene grunnleggende innsikt i og forståelse for hva innovasjon (nyskaping) er og hvilken betydning innovasjon har for verdiskaping i næringsliv og samfunn. 

Introduksjon til innovasjon. Innovasjonsteam. Kreativitet og innovasjon. Design thinking. Hva er innovasjonsledelse. Beslutninger under usikkerhet. Bærekraft og innovasjon. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studentene skal kunne skille mellom innovasjon og oppfinnelse (invensjon). Gjennom kurset skal de opparbeide seg en innsikt i ulike innovasjonstyper, ulike innovasjonsteorier og forholdet mellom innovasjon og teknologisk utvikling. Studentene skal også få innsikt i innovasjonsprosesser, kreativitet i innovasjon, kreative team, design thinking, beslutninger under usikre betingelser og viktigheten av kunnskap og læring for nyskapingsprosesser. Studentene skal også kunne se innovasjon i lys av bærekraft.

Ferdigheter: Studentene skal gjennom erfaringsbasert læring utvikle ideer, samt screene og teste dem i tidlig innovasjonsfase.

Generell kompetanse: Generelle evner i kommunikasjon og teamarbeid, problemforståelse og problemløsning i team.

Læringsaktiviteter:

Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet, øvelser, presentasjon og aktivitet i grupper.

Kurset vil ha fokus på oppstart med team-arbeid som fortsetter i høstparallellen i INN340/341 Entreprenørskap i praksis.

Læringsstøtte:

Canvas

Teamkontrakt

Pensum:
Pensum vil bli annonsert ved studiestart. Utvalgte artikler blir oppgitt.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og innlevering av to skriftlige oppgaver i team. Obligatoriske aktiviteter er normalt gjeldende til neste gang emnet tilbys. 
Vurderingsordning:
Kurset avsluttes med en muntlig team-basert eksamen basert på det studentene har vært igjennom og lært i løpet av kurset (Lesson learned som inkluderer en 2 minutters videofilm om teamet). En samlet karakter for presentasjon og diskusjon med sensorpanel danner grunnlag for karaktersettingen. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. 
Sensor:
Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon (M-EI).
Undervisningstid:
Arbeidet med emnet vil foregå i form av forelesninger, øvinger underveis og arbeid med obligatoriske aktiviteter. Det forventes at studentene møter godt forberedt til timene og leser pensum og litteratur etter hvert som kurset skrider fremover. Kursets forelesere vil legge opp til gruppearbeid fra dag 1, aktiv deltakelse, spørsmål og diskusjoner.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått / Ikke bestått