Course code GMGI210

GMGI210 Geografisk analyse og modellering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Håvard Tveite
Medvirkende: Carl Ove Löfman, Gunnar Anton Tenge, Geir Harald Grøtting Strand
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Romlig statistikk. Romlig autokorrelasjon. Point pattern analysis og Interpolering med deterministiske og geostatistiske metoder. Overlay-analyse. Kombinatoriske metoder. Egnethets- og konfliktanalyse.
Læringsutbytte:
Kjenne grunnleggende metoder innen geografisk statistikk, og være seg bevisst disse metodenes muligheter og begrensninger. Kjenne de vanligste metodene for geografisk analyse, interpolering av geografiske data og bruk av GIS i egnethetsanalyse. Kunne foreta valg av metode for å gjennomføre grunnleggende analyse av stedfestede data.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og prosjektoppgave.
Læringsstøtte:
Fronter. Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning.
Pensum:
David O'Sullivan and David J. Unwin. "Geographic Information Analysis". Wiley 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
LAD102 + GMGI102 eller tilsvarende, STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:
INF120.
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgaver.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
GIS200 - 4 studiepoeng.
Undervisningstid:
28 timer forelesning. 56 timer øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått