GMGD310 Fysisk geodesi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Vegard Ophaug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet omhandler matematiske modeller og metoder brukt for å beskrive jordens tyngdefelt: gravitasjon, rotasjon og potensial, terrestrisk gravimetri, satellittgravimetri, geoideberegning og høydesystemer, inkludert elementer fra parameterestimering og statistikk.

Institutt for Geomatikk utdanner kandidater som, ved oppnådd grad, vil kunne bidra til å nå utvalgte mål for bærekraftig utvikling: (3) God helse, (6) Rent vann og gode sanitærforhold, (11) Bærekraftige byer og samfunn, og (13) Stoppe klimaendringene.

Geodesi omhandler overvåking av tidsvariasjoner i Jordas form, tyngdefelt, og rotasjon, dvs. dynamiske prosesser knyttet til geofysikk, hydrologi, kryosfære, atmosfære, oseanografi og klimaendringer. De målte endringene strekker seg over tidsskalaer fra sekunder til tiår, og noen prosesser endog over tusener (postglasial landhevning) og millioner (platetektonikk) av år. Dette gjør at geodesi er et grunnleggende verktøy for overvåking av jordsystemet, og for å utvikle strategier for bærekraftig tilpasning av menneskelig aktivitet til dette.

Et viktig område i geodesi er forbedring av infrastruktur, som er avgjørende for utvikling av bærekraftige byer og samfunn. F. eks. vil en forbedret vertikal referanseramme å relatere målinger til gi tryggere estimater av havnivåfremskrivninger for planleggingsformål og klimastudier langs kysten. En global geodetisk referanseramme regnes som kritisk infrastruktur, og det er etablert en underkomité i FN med mål om å sikre fremtidig internasjonalt samarbeid om vedlikehold av denne (UN-GGIM Subcommittee on Sustaining the Global Geodetic Reference Frame, www.unggrf.org/).

Dette lærer du

Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for beregningsmetoder og måleteknikker i fysisk geodesi. De skal kunne anvende dette på problemstillinger knyttet til geoideberegning og høydesystemer.

Ved emnets ende, vil studentene kunne beskrive et fysisk referansesystem med tilhørende tyngdefelt, utføre tyngdemålinger med relativt og absolutt gravimeter, implementere numeriske beregningsmetoder for bestemmelse av jordens tyngdefelt og geoiden, og anvende disse på tyngdedata fra bakke- og satellittbaserte sensorer.

 • Forelesninger, kollokviearbeid, studentpresentasjoner, oppgaver.
 • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
 • Hofmann-Wellenhof og Moritz (2006): Physical geodesy, 2nd edition, ISBN: 978-3-211-33544-7.

  Støttelitteratur: Torge og Müller (2012): Geodesy, 4th edition, ISBN: 978-3-11-025000-8.

  En oversikt samt utfyllende materiell (forelesningskompendier, artikler) vil bli tilgjengeliggjort på Canvas.

 • Kalkulus, lineær algebra, differensialligninger. Klassisk mekanikk. Programmering og databehandling (INF120). Innføring i dataanalyse og -visualisering (DAT110) eller Statistikk (STAT100).

  Geodesi (GMGD200), Anvendt satellittgeodesi (GMGD222), Parameterestimering (GMPE240).

 • Evaluering av skriftlig rapport (30%).

  Muntlig prøve ved slutten av semesteret (70%).

  Karakter A-F.

 • Felles gjennomgang med sensor av kursopplegg. Sensor til stede ved muntlig prøve.
 • Øvingsoppgaver. Obligatoriske innleveringer må være bestått for å få gå opp til eksamen.
 • Kurset var tidligere del av Geodesi hovedkurs (GMGD300).

  Studenter som krever undervisning på engelsk må melde fra om dette senest 2 uker før undervisningen starter.

 • Forelesninger: 26 timer.

  Kollokvier: 26 timer.

  Øvinger: 26 timer.

 • Bokstavkarakterer
 • Realfag