Course code DYR204

DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Nils Eivind Søli
Medvirkende: Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 7 uker hver vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Innhold:

 • Hematologi
 • Hygiene
 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Parasittologi
 • Immunologi
 • Legemiddellære

Undervisningen i infeksjonsbiologi legges til rette i seks temaer, mens legemiddellære gjennomgås sist i blokka.  Undervisningen i bakteriologi, virologi, parasitologi, immunologi, hygiene og hematologi presenteres, til dels, på en integrert måte, og gis i form av forelesninger, kurs og organiserte kollokvier. I tillegg skal studentene arbeide med prosjektoppgaver som presenteres for resten av kullet og undervisere. Denne oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. Ved «ikke bestått» må besvarelsen revideres og legges fram for undervisere på nytt. Legemiddellære undervises i form av forelesninger og kollokvier med temaoppgaver og gjennomgang av disse.

Læringsutbytte:

Formål:

Infeksjonsbiologi og legemiddellære dekker fagområdene hygiene, bakteriologi, virologi, parasittologi, immunologi og hematologi samt legemiddellære. Formålet med blokka er å gi studentene en oversikt over mikroorganismer som kan resultere i sykdom, hvordan kroppen reagerer på infektive agens og gi en forståelse av sykdomsutvikling. Dette er den første systematiske tilnærmingen til sykdom og sykdomsforsvar og blokka gir et viktig grunnlag for å forstå hvordan sykdom kan komme til uttrykk hos dyr som studentene møter i klinikken. Blokka representerer et viktig fundament for hygiene og immunprofylakse. Studentene får også en innføring i metodikk for å kunne gjennomføre praktiske hematologiske undersøkelser. Blokka gir videre en oversikt over de vanligste legemidler som brukes til dyr slik at studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene for optimal legemiddelhåndtering.

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomgått undervisning skal studenten:

 • ha kjennskap til de viktigste mikroorganismene (virus, bakterier og parasitter) og vite hvordan disse smitter mellom dyr og mellom dyr og mennesker
 • kunne forklare betydningen av renhold, desinfeksjon og hygiene
 • ha kjennskap til hovedprinsippene for kroppens immunforsvar 
 • ha kjennskap til de vanligste legemidler som brukes til dyr

Etter å ha gjennomgått blokken skal studenten kunne:

 • håndtere dyr med smittsomme sykdommer og iverksette hygieniske tiltak for å hindre smittespredning
 • informere dyreeiere om vaksinasjonsrutiner og parasittbehandling
 • håndtere blodprøver på en slik måte at resultater av blodanalyser (hematologiske, biokjemiske, immunologiske parametere) er representative
 • håndtere mikrobiologiske prøver på en slik måte at analyseresultatene er representative
 • håndtere legemidler på en forsvarlig måte
Læringsaktiviteter:

Undervisningen i infeksjonsbiologi legges til rette som en integrert del i seks temaer, mens legemiddellære gjennomgås tilslutt. Undervisningen i bakteriologi, virologi, parasitologi, immunologi, hygiene og til dels hematologi presenteres på en integrert måte, og gis i form av forelesninger, kurs og organiserte kollokvier. I tillegg skal studentene arbeide med prosjektoppgaver som skal presenteres for resten av kullet og undervisere. Denne oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. Dersom en gruppe får ikke bestått må besvarelsen revideres og legges fram for undervisere på nytt. Undervisningen i legemiddellære gis i form av forelesninger, kollokvium med temaoppgaver og gjennomgang av disse.

Totalt omfatter undervisningen forelesninger, kurs, organiserte kollokvier med veiledning og arbeid med prosjektoppgaver med veiledning underveis og presentasjon av oppgave.

Pensum:
Litteratur og læringsmål er på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
Alle foregående blokker i studiet.
Obligatorisk aktivitet:

Laboratoriekurs i hematologi, bakteriologi, virologi, immunologi og parasittologi (totalt 9 kursdager). Spesifiserte timer (i timeplan) til arbeid med prosjektoppgavene og presentasjon av disse. Gjennomgang av kollokvieoppgaver.

Det tillates inntil 10 % fravær når det foreligger en begrunnelse/legeattest. Ved fravær utover dette må studenten delta på neste års kurs. I spesielle tilfeller kan det lages et tilpasset opplegg. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det vil ikke bli gitt studiepoeng i faget før alle studiekrav er godkjent og eksamen er bestått.

Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Sensor:
Kristian Ingebrigtsen
Merknader:

Krav til utstyr:

Det skal brukes laboratoriefrakk ved laboratoriekurs i Auditorium 7.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
INFLLDP 10 SP
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått